Profesní aktiv oboru požární bezpečnost staveb

Aktuální problémy řešené na aktivu oboru požární bezpečnost staveb (PBS) v 1. polovině roku 2017 se týkaly problematiky aplikace novely normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

Druhý aktiv oboru požární bezpečnost staveb se konal 21. března 2017. Pozváni byli účastníci loňského aktivu, dále byly pozvány všechny autorizované osoby v oboru PBS, což bylo v dané době 504 osob, z toho 143 z oblasti Praha a Středočeský kraj. Celkem 35 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast, deset se jich omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění a požádalo o další informace, pět osob konání aktivu zkritizovalo a účast předem odmítlo a ostatní nereagovali. Nakonec se zúčastnilo aktivu 32 osob převážně z řad projektantů v daném oboru.

Oslovení byli předem vyzváni k zaslání zásadního problému v oblasti PBS, který jim přináší v jejich praxi velké komplikace, což většina odpovídajících učinila. Po krátkém zahájení aktivu a informaci o aktuálním dění v ČKAIT začala diskuse o stavu přijímání norem v rámci ÚNMZ a o možnostech připomínkování norem v procesu jejich tvorby. Účastníci využili přítomnosti předsedy TNK 27, ptali se na aktuální stav novelizace kodexu požárních norem, upozorňovali na malou informovanost odborné veřejnosti o průběhu tvorby změn těchto norem a velice malé možnosti připomínkování.

Problematika aplikace norem

Následovala diskuse o zkušenostech s aplikací novely normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení z července 2016 a o kolizích některých článků této normy s články ostatních ČSN kodexu PBS. Byla vysvětlena zásada určení priority při více současně platících předpisech: kde platí vyšší předpis nad nižším, speciální předpis nad obecným a při dvou stejných předpisech platí novější.

Předseda TNK 27 dále informoval o chystaných novelách kodexu norem PBS. Bylo konstatováno, že ČKAIT by se měla více věnovat spolupráci na tvorbě norem s TNK, prozatím chybí zpětná vazba – na webu ČKAIT by mohlo být upozornění na novelizaci a tvorbu nových ČSN, váží se na ně i jiné normy, nejenom požární.

Dále následovala diskuse o problémech, které označily pozvané osoby jako zásadní. Podle odpovědí oslovených osob při e-mailové korespondenci byla vybrána tato témata:

  • vnější odběrní místa požární vody (nutnost přehodnocení objemu nádrží, vzdáleností míst, lepší spolupráce správců sítí);
  • mateřské školy určené pro děti od tří let, ve kterých jsou však umísťovány již děti ve věku od dvou let;
  • koordinace PBZ, autorský dozor na zařízení PBS během výstavby, funkční zkoušky jednotlivých zařízení;
  • požadavky na instalaci tlačítek central stop, total stop – kde musí být umístěna a jaké doklady musí být předloženy ke kolaudaci;
  • upozornění na nutnost revize normy ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

Jak upozornit na stávající problémy?

Bylo konstatováno, že tyto problémy jsou tvůrcům ČSN známy, ale procesy změn a novelizace ČSN jsou zdlouhavé a finančně nákladné. Nicméně bylo naznačeno, jak budou v dohledné době tyto nesrovnalosti řešeny.

Z jednání aktivu vyplynula zejména potřeba autorizovaných osob v oblasti PBS upozornit na sporné články v ČSN, snaha je řešit a sledovat jejich vývoj při novelizaci ČSN.

Přítomní také upozorňovali na omezený přístup autorizovaných osob k nahlížení do ČSN, dále ne vždy vstřícné jednání pracovníků HZS při schvalování projektové dokumentace, jako zásadní problém však všichni jednomyslně označili proces tvorby a novelizace norem.