Memorandum o spolupráci

ČKAIT v březnu 2018 podepsala se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o spolupráci. Cílem je podpořit kvalitní vystavbu a revitalizaci veřejného prostoru.

Komora se již dlouhodobě věnuje rozvíjením vztahů na úrovni měst a obcí. Jednotlivé oblastní kanceláře systematicky rozvíjí spolupráci zejména s obecními a speciálními stavebními úřady, ale zároveň s představiteli měst, obcí či krajů. Tyto aktivity byly završeny podepsáním Memoranda o spolupráci se Svazem měst a obcí, a to předsedou Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Františkem Luklem, MPA, a předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem. Tento akt se odehrál v pondělí 19. března 2018 na půdě Komory se současnou diskusí za přítomnosti předsedů obou stran.

Myšlenka vzájemné spolupráce má na zřeteli společné zájmy a uvědomění si významu činnosti autorizovaných inženýrů a techniků jako základního předpokladu příznivého rozvoje a výstavby veřejných prostranství a staveb v obcích a městech. Účelem uzavření Memoranda je konstruktivní spolupráce při řešení problematiky v oblasti stavebnictví, zejména v oblastech výstavby, podpory revitalizace veřejného prostoru, podpory role autorizovaného inženýra a technika, podpory spolupráce autorizovaných inženýrů a samosprávy, vzdělávání v oblasti stavebnictví a v neposlední řadě podpory a prezentace stavebnictví před veřejností.

Svaz a Komora tímto chtějí dosáhnout společného cíle především:

  • vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce;
  • koordinací při zapojování expertů do expertních procesů;
  • koordinací stanovisek v legislativním procesu;
  • vzájemnou podporou při komunikaci s třetími stranami;
  • společným jednáním expertních týmů či odborných orgánů, účastí svých zástupců na relevantních jednáních orgánů druhého účastníka;
  • vzájemnou podporou aktivit, jako jsou odborné kulaté stoly, semináře, konference apod.;
  • medializací výstupů vzájemné spolupráce.

Memorandum nabylo platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu a uzavřelo se na dobu neurčitou.

V navazující diskusi zazněly současné problémy měst a obcí ve vztahu novely stavebního zákona a úlohy technického dozoru stavebníka a aktuální témata ve vztahu statiky staveb a demolic, bezbariérového užívání a městských architektů/inženýrů.