Koncept větrání není právním předpisem

Hospodářská komora připravila pomůcku mapující problematiku větrání budov pro pobyt osob.

Citace z Konceptu větrání: Tento dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách – budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní.

Pravidla praxe, která jsou registrována Hospodářskou komorou ČR (dále jen HKČR), jsou ve smyslu článku 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Dodržení Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel praxe (dále jen Metodika) kontroluje HKČR. Pravidla musí být vytvořena na základě konsenzu a přijata nezávislou Technickou schvalovací komisí (viz bod 2.6). Musí mít charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou považována za uznaná pravidla vyjadřující stav techniky podle článku 1.5 ČSN EN 45020.

Dotaz ČKAIT

V návaznosti na skutečnost, že Hospodářská komora zaregistrovala 16. srpna 2017 Koncept větrání jako pravidlo praxe (číslo pravidla praxe TPW 170 01; registrační číslo pravidla praxe HKCR/4/17/01; garant pravidla praxe Česká komora lehkých obvodových plášťů), obrátil se předseda ČKAIT na Ing. Marcelu Pavlovou, náměstkyni pro řízení sekce stavebního práva MMR ČR, se žádostí o vyjádření, zda se jedná o závazný metodický pokyn a zda je podle těchto pravidel povinnost navrhovat a realizovat stavby.

Vybráno z odpovědi Ing. Marcely Pavlové z MMR

V předmětu dokumentu Koncept větrání je uvedeno, cituji: Dokument slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení. Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.

Dle výše uvedeného pokládám dokument Koncept větrání za materiál mapující problematiku větrání, jehož cílem je základní orientace v této problematice.

Povinnosti projektanta jsou dány zákonem č. 183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projektant jako autor projektové dokumentace či dokumentace musí dle § 159 stavebního zákona při návrhu stavby dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Pravidlo praxe Koncept větrání není právním předpisem ani dokumentem stanovujícím obecné požadavky na výstavbu, nýbrž jak dokument sám uvádí, je metodickou pomůckou, proto není jeho obsah závazný pro navrhování a realizaci stavby.