Změny v používání autorizačních razítek

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. února 2018 schválilo v návaznosti na novelu § 152 odst. 4 stavebního zákona změnu Pravidel pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen Pravidla) v následujících odstavcích: *

Článek 1

2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem a činnosti podle § 2, 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena.

Článek 3

1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména:

e) potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 157 SZ – jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí), autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka 4)

Text novely Pravidel pro používání razítka s účinností od 15. února 2018 je zveřejněn na http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-razitko.


4) § 152 odst. 4 stavebního zákona

* změny jsou označeny barevně