Cena Inženýrské komory 2017

Hlavní Cenu Inženýrské komory 2017 získala Rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze. (zdroj: EXCON, a.s.)
Hlavní Cenu Inženýrské komory 2017 získala Rekonstrukce ocelové konstrukce zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze. (zdroj: EXCON, a.s.)

Dne 23. března 2018 proběhlo vyhlášení XIV. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů ČKAIT.

Od roku 2004 do roku 2017 bylo podáno 217 přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory. Návrhy k ocenění vybírala letos mezi 19 přihlášenými stavbami hodnoticí komise pod vedením Ing. Pavla ­Pejchala, CSc. ­Dalšími porotci byli Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. ­Milan Komínek, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. ­Jindřich Pater, Ing. Milan Komínek, Ing. Karel Vaverka.

Ceny Inženýrské komory, včetně finančního ohodnocení v částce 40 000 Kč, předávali na Shromáždění delegátů Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT a Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.

Tři ceny Inženýrské komory za rok 2017

„Blahopřeji všem oceněným inženýrům a technikům. Oceněné stavby jsou prezentací tvůrčí práce stavitelů, projektantů – autorizovaných osob. Stavba je vždy o spolupráci jednotlivých odborníků z mnoha specializací a oborů,“ řekl při předání Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.

Rekonstrukce ocelové konstrukce historické haly, zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze

Hlavní Cenu Inženýrské komory 2017 získala Rekonstrukce ocelové konstrukce historické haly Hlavního nádraží v Praze

  • Ing. Miloslav Lukeš, Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Milan Skoumal, EXCON, a.s., Praha

Projekt řeší komplexní rekonstrukci nýtované ocelové konstrukce historického dvojhalí zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze z roku 1906. S ohledem na zjištěná závažná, někdy až 100% korozní poškození, způsobená poruchami opláštění, odvodnění a absencí kontrol a údržby, bylo nutno některé prvky a konstrukční celky vyměnit při zachování původních technologií (nýtování). Práce, při kterých bylo zcela vyměněno i prosklené opláštění, trvaly téměř 3 roky a probíhaly pod pečlivým dohledem pracovníků památkové péče v obtížných podmínkách bez přerušení nádražního provozu. Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2015 a byla dokončena v říjnu 2017. Práce probíhaly v předem jasně naplánovaných etapách, tak aby byl minimální dopad na dopravní obslužnost nádraží.

Předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran, Praha 4 – Pankrác

Hlavní Cenu Inženýrské komory 2017 získala předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran v Praze Pankráci. (zdroj: RECOC, spol. s r.o., EXCON, a.s.)

  • Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing. Rostislav Mazáč,Ing. Ladislav Kubát, RECOC, spol. s r.o., Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jan Včelák, Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., EXCON, a.s., Praha

Část půdorysu je ve třech podlažích vyvěšena nad sousední stavbu na třech trojicích ocelových předpínaných příhradových vazníků uložených na středním železobetonovém traktu. Protiváhu této vykonzolované části zajišťuje na druhé straně vazníků čtyřpatrový železobetonový skelet, který je na ocelové konstrukci rovněž zavěšen. Budova má sedm nadzemních a čtyři podzemní patra, které v sobě ukrývají a zároveň dávají na obdiv řadu předpínaných železobetonových a ocelových prvků, které dohromady tvoří unikátní nosný konstrukční systém – předpínání 257 táhel Macalloy, tenzometrické měření hodnot předpětí. Návrh byl připravován v letech 2014 až 2017, výstavba proběhla od roku 2015 do roku 2018.

Optimalizace tratí Český Těšín – Dětmarovice, Louky nad Olší – Karviná, most v km 332,420

Hlavní Cenu Inženýrské komory 2017 získala optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice. (zdroj: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

  • Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Kuřim, Ing. Martin Mohler, Ing. Dalibor Václavík, Ing. Petr Šťasta

V rámci stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice byla původní mostní konstrukce z roku 1959 nahrazena novým mostem, zároveň byla provedena přeložka trati a úprava koryta řeky Olše. Stávající prostá pole z plnostěnných nosníků s prvkovou mostovkou byla nahrazena ocelovou spojitou trámovou konstrukcí s dolní mostovkou a s průběžným kolejovým ložem. Koryto řeky Olše je přemostěno dvěma jednokolejnými mosty o třech polích s rozpětím 22+60+22 metrů, prostřední pole je vyztuženo obloukem. Vzhledem k šířkovému uspořádání, šikmosti křížení, změny rozpětí nosných konstrukcí a nedostatečné únosnosti byla vybudována nová spodní stavba, společná pro oba mosty. Nové mosty zajistí svými parametry a konstrukčním uspořádáním zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod.

Zvláštní ocenění poroty za rok 2017

Točka nad Jáchymovem na silnici 1/25

Zvláštní ocenění poroty Ceny Inženýrské komory 2017 získala technicky náročná stavba Točky nad Jáchymovem. (zdroj: PONTIKA s.r.o.)

  • Ing. Jan Procházka, Ing. Marcel Zoufálek, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Jiří Oboznenko, PONTIKA s.r.o.

Stavba obsahuje rekonstrukci dvou nejkritičtějších toček silnice I/25. Při původním stavu musel autobus při průjezdu točkou najet do protisměru, a tím ohrožoval protijedoucí vozidla. Požadavkem bylo rozšíření obou toček tak, aby se co nejvíce přiblížily normovým ustanovením a vyhovovaly pro průjezd dálkového a linkového autobusu délky 15 metrů. Stavba probíhala v náročných podmínkách v geologicky obtížném terénu, umocněných účinky historických důlních děl. Hlavními stavebními objekty jsou komunikace, stavebně náročné zárubní zdi, opěrná zeď s konzolou a sanace důlních děl.

Snížení energetické náročnosti budov Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově

Cena veřejnosti za stavbu Snížení energetické náročnosti budov Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově, Linecká 67.

  • Ing. ­Barbora Sládková, Projekty – Sládková s.r.o., Ing. arch. Radek Janošík