Práce s řetězovou pilou na staveništi

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“) stanovuje řadu povinností, které je nutné dodržet i při práci s řetězovou pilou na staveništi.

Řada zaměstnavatelů, OSVČ, stavbyvedoucích a koordinátorů BOZP na staveništi si nemusí uvědomit, že tento právní předpis stanovuje požadavky pro bezpečnost práce při provádění stavby všude tam, kde je řetězová pila používána.

Za pracoviště obdobného charakteru jako práce v lese, považuje nařízení vlády situace, vždy, kdy se pracuje s řetězovou pilou. Řetězové pily jsou běžně na staveništích používány a je tedy nutné respektovat nově stanovené požadavky.

Mezi všeobecné požadavky stanovené nařízením vlády patří zejména:

  • O předání pracoviště jinému zaměstnavateli musí být vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
  • Zaměstnavatel musí zajistit, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušili práci, pokud nemohou pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informovali bez zbytečného odkladu zaměstnavatele. (Poznámka autorů: na staveništi bude potřebné, aby místní předpis určil povinnost informovat také např. stavbyvedoucího).
  • S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. (Poznámka autorů: na staveništi bude potřebné, aby místní předpis tuto povinnost specifikoval pro podmínky daného staveniště).
  • Práce mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem.

Při práci s řetězovou pilou musí zaměstnavatel zajistit, aby řetězové pily nebyly používány bez krytu pohybujících se částí řetězové pily, mimo činné části pilového řetězu, účinného antivibračního systému, zachycovače roztrženého řetězu, účinné bezpečnostní brzdy řetězu, a aby tyto bezpečnostní prvky byly během používání řetězové pily plně funkční.

Dále zaměstnavatel musí zajistit, aby řetězová pila se spalovacím motorem nebyla používána bez tlumiče výfuku, spojky automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru, funkční dlaňové pojistky umístěné v horní části zadní rukojeti řetězové pily. Musí zajistit, aby byl obsluhou řetězové pily pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý. Rovněž tak zajistit, aby zaměstnanec při práci s řetězovou pilou vždy používal ochranný oděv a pracovní obuv odolnou proti pořezání a další osobní ochranné pracovní prostředky stanovené zaměstnavatelem, s přihlédnutím k návodu výrobce na obsluhu řetězové pily.

Je zakázáno provádět práce s řetězovou pilou ze žebříku, přidržovat rozřezávané dříví rukou nebo nohou. V průběhu práce musí zaměstnanci podle potřeby kontrolovat stav bezpečnostních prvků řetězové pily, a pokud nejsou bezpečnostní prvky funkční, je zakázáno řetězovou pilu používat. Pila pak smí být startována způsobem, který neohrozí zaměstnance nebo jiné fyzické osoby vyskytující se na pracovišti. Za zmínku stojí rovněž požadavek, aby zaměstnanci nepracovali osamoceně.

Pro práci s řetězovou pilou ve výšce (viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) musí zaměstnavatel zajistit zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu. (Poznámka autorů: forma tohoto předpisu, jeho zveřejnění, seznámení s ním a další bude pravděpodobně odlišná dle podmínek na daném staveništi).

Odůvodněně lze předpokládat, že státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty práce budou na dodržování požadavků nařízení vlády č. 339/2017 Sb. dohlížet.