Ze zasedání představenstva 1/2018

Představenstvo ČKAIT se sešlo v Praze 15. února 2018. Hlavním bodem bylo projednání podkladů pro následující Shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátů (SD) nebude letos volební, ale bude potřeba projednat návrhy změn řádů. Představenstvo navrhlo do mandátové komise Ing. Loukotu a Ing. Zdařilovou, do návrhové komise Ing. Hladíka a do volební komise Ing. Mandíka a Ing. Špačkovou. Další členy komisí navrhne SD. Jednání bude řídit 1. místopředseda prof. Materna a za předsednickým stolem budou místopředsedové.

Představenstvo konstatovalo, že letošní volební valné hromady v oblastech proběhly klidně a důstojně. Na dvou oblastech došlo k obměně předsedy výboru oblasti. Na většině oblastí došlo k obměně členů výboru. Letos byla všeobecně menší návštěva z řad politiků. Objevily se náměty na změnu řádů – viz odstavec Řády ČKAIT.

Ekonomický blok

Představenstvo schválilo, že Shromáždění delegátů bude předložen návrh na vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč na rok a reprezentačního fondu ve výši 100 tis. Kč na rok.

Ekonomický mandatář Ing. Motyčka připravil přehled výsledků hospodaření ČKAIT za rok 2017. Z předložených výsledků vyplývá, že hospodaření ČKAIT bylo v roce 2017 ziskové (cca 2,8 mil. Kč). Daň bude cca 1,0 mil. Kč.

Představenstvo schválilo předložené výsledky a pověřilo předsedu ČKAIT Ing. Pavla Křečka a místopředsedu ČKAIT Ing. Františka Mráze kontrolou daňového přiznání. Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 je navržen jako vyrovnaný. Představenstvo doporučilo nezvyšovat členské příspěvky pro rok 2019.

Výsledné hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o. (dále jen IC ČKAIT), v roce 2017 bylo ziskové – cca 180 tis. Kč při celkovém ročním obratu 21,7 mil. Kč. Ing. Mráz doporučil představenstvu schválit výsledky hospodaření IC ČKAIT za rok 2017. Výsledné daňové přiznání bude představenstvu předloženo na dubnovém zasedání k projednání, schválení a také rozhodnutí o naložení s dosaženým ziskem. Návrh rozpočtu IC ČKAIT byl projednán již na předchozích představenstvech a nic se zatím nemění.

Zpráva z pojišťovací komise

Ing. Pejchal informoval o škodním průběhu základního pojištění a zvýšeného skupinového připojištění. Dále informoval o počtu osob přihlášených do zvýšeného skupinového pojištění. Pojišťovací makléř navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě, kde by byl snížen finanční limit za skupinové zvýšené pojištění v posledním roce na 9,7 mil. Kč, zároveň navrhuje prodloužit smlouvu o 2 roky tak, aby certifikát o pojištění platil opět 3 roky. Návrh byl schválen. Bylo rozhodnuto, že bude napsán dopis členům, kteří požádali o prominutí členského příspěvku a ukončili aktivní činnost před pěti lety, neboť mohou od 31. března 2018 přijít o retroaktivitu pojištění. Pojišťovací makléř navrhuje pojištění právní ochrany, představenstvo souhlasilo s rozesláním dotazníku členům, zda by měli o tento produkt zájem.

Řády ČKAIT

Představenstvo schválilo aktualizaci směrnice pro uznávání odborné kvalifikace. Ing. Hladík informoval, že náměty z oblasti Praha a Hradec Králové jsou v rozporu s § 25 a 26 autorizačního zákona. Ing. Pater informoval o důvodech navrhovaných změn řádů. Změnu řádů připravili právní zástupci tak, aby byly v souladu s novelami autorizačního a stavebního zákona a disciplinární a smírčí řád byl v souladu se správním řádem. Ing. Pater představil nejdůležitější zásahy. Představenstvo pověřilo k závěrečným úpravám Ing. Patera, Ing. Hnízdila a Ing. ­Klepáčkovou. Návrhy budou všem delegátům zaslány s výroční zprávou a pozvánkou na SD.

Dostavba budovy Sokolská 15

Porota zasedala několikrát a formou soutěžního dialogu účastníky soutěže seznámila s hlavními požadavky na návrhy. Výsledné zasedání bylo 15. února 2018. Porota posuzovala tři návrhy, měla k dispozici i investiční náklady všech návrhů, zpracované nezávislým rozpočtářem. Nejkomplexnější návrh představuje náklady přibližně 87 mil. Kč, nejlevnější návrh představuje náklady přibližně 50 mil. Kč. Jedná se o hrubé investiční náklady bez vybavení. Závěr poroty: 1. místo – FAM, 2. místo – EHL, 3. místo – THER. Představenstvo souhlasí s pokračováním a předloží návrhy k projednání na Shromáždění delegátů.

Informace o BIM

Prof. Materna informoval o připravované konferenci o BIM na Stavebních veletrzích v Brně ve čtvrtek 26. dubna. Zařazena bude přednáška Ing. Nechyby, ředitele odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS). Informoval o vzniku rodných listů koordinátorů a specialistů BIM v Národním systému kvalifikací. Ing. Špalek informoval o návštěvě Bavorského inženýrského dne, kde se také řešil BIM. Velký důraz byl kladen na kompatibilitu softwarových nástrojů pro BIM.

Zadávání veřejných zakázek

  • Ing. Špalek informoval o výstupu komise o zadávání veřejných zakázek a představenstvo schválilo stanovisko k oprávnění zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací. Metodika na zadávání zakázek malého rozsahu by měla být předsedy oblastí rozeslána na kraje.
  • Ing. Hladík předložil návrh na změnu pravidel pro používání autorizačního razítka, navrhované změny jsou předkládané v návaznosti na novelu § 152 odst. 4 stavebního zákona. Návrh byl schválen.
  • Ing. Vaverka informoval o chystaném zákonu o znalcích, předložil návrh Ing. Bukovského na vznik pracovní skupiny znalců, představenstvo souhlasí se vznikem pracovní skupiny. Představenstvo pověřuje předsedu k zaslání návrhu na jmenování nového člena koordinační rady inspektorů ministryni.
  • Ing. Špačková informovala o přípravě žádosti o záštitu semináře o vzdělávání v požární ochraně při zasedání CFPA-E.
  • Ing. Zdařilová požádala o přístup do systému PROFESIS pro členy ČSSI, kteří nejsou členy ČKAIT. Předseda domluví možnosti s prezidentem ČSSI Ing. Vokurkou.
  • Prof. Kabele informoval o novele vyhlášky o energetické náročnosti budov. Komise EPBD plánuje exkurzi na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
  • Ing. Drahorád předložil ke schválení statut člena technické normalizační komise. Představenstvo požaduje předložit seznam členů ČKAIT v TNK, jednotlivé členy oslovíme, zda budou ochotni pracovat za podmínek definovaných ve statutu.
  • Ing. Pater předložil návrh rozhodnutí poroty na udělení Ceny inženýrské komory 2017. Představenstvo udělilo tři ceny, zvláštní ocenění a cenu veřejnosti
  • Prof. Materna informoval o možnosti bezplatného přihlášení na Inženýrský den a konferenci o BIM na veletrzích v Brně.
  • Ing. Křeček informoval o jednání profesních komor s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Dále informoval o vystoupení v internetové televizi s panem Sehnalem. Představenstvo pověřuje předsedu k odeslání návrhu na jmenování nového člena AR doc. Ing. Karla Tuzy, CSc., ministryni.

Přítomni: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.;

Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota;

Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA;

Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.;

Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka;

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

Hosté: dozorčí rada – prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

stavovský soud – Ing. Jan Korbel

autorizační rada – Ing. Miroslav Najdekr, CSc.

Kancelář Komory – Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

ekonomický mandatář – Ing. Ladislav Motyčka