Informace Legislativní komise ČKAIT k územnímu plánování

Problematiku výhradního postavení autorizovaných architektů při zpracování územních plánů sleduje ČKAIT dlouhodobě. V poslední novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 29. ledna 2018, se na základě zásadní připomínky ČKAIT v mezirezortním připomínkovacím řízení upravilo také znění písmene f) v části I odst. 2 přílohy 7 tak, aby lépe odpovídalo ustanovením § 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých tento požadavek vychází.

Od 29. ledna 2018 platí novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Příloha č. 7 Náležitosti obsahu územního plánu

I. Obsah a struktura územního plánu

(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje

f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 14), pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 16)


14) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb.

16) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.