Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek musí mít autorizaci

Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 ke zvýšení kvalifikačních požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel.

Do 31. 12. 2017 u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační požadavky na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nebyly stanoveny.

Od 1. 1. 2018 má stavebník povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Nově se upravují kvalifikační požadavky na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Jedná se o upřesnění a doplnění působení technického dozoru stavebníka za účelem prohloubení a zefektivnění kontrolní činnosti v průběhu provádění stavby s cílem zvýšit kvalitu provádění staveb.

Lze spojit výkon autorského a technického dozoru

Osobou oprávněnou je podle § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb., autorizovaná osoba tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, která je podle tohoto zákona oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě a další odborné činnosti, mezi které náleží také výkon technického dozoru nad realizací stavby. Autorizovaná osoba může na jedné stavbě vykonávat současně jak autorský dozor, tak také technický dozor stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Stavební zákon osobu technického dozoru stavebníka nedefinuje a nestanovuje ani její povinnosti a odpovědnosti. Stavební zákon také nestanovuje žádné omezení rozsahu ani finanční náročnosti stavby, u kterých je povinností stavebníka zajistit osobu vykonávající technický dozor.

Povinnost stavebníka zřídit technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu se týká pouze staveb. Stavbou stavební zákon dle § 2 rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou je také stavba dočasná, výrobek plnící funkci stavby a také změna dokončené stavby, kterou je nástavba, přístavba nebo stavební úprava.

Pro udržovací práce to neplatí

Udržovací práce a terénní úpravy stavbami dle stavebního zákona nejsou. Údržbou stavby rozumí stavební zákon práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost; terénními úpravami pak zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. Z těchto důvodů udržovací práce a terénní úpravy financované z veřejného rozpočtu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona nepodléhají.

Neplatí přechodná ustanovení

Ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona je platné od 1. 1. 2018 a nevztahují se na něj přechodná ustanovení.

V případě, že stavebník poruší svou povinnost tím, že nezřídí technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu a dopustí se přestupku podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, lze mu uložit pokutu do 200 000 Kč v souladu s ustanovením § 178 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

Definice pojmu veřejný rozpočet dle stanoviska MMR ČR

Pojem veřejný rozpočet je součástí § 152 odst. 4 stavebního zákona od 1. 1. 2007. V důvodové zprávě autor zákona uvádí: U staveb, které budou – byť jen zčásti – financovány z veřejných rozpočtů (státního rozpočtu, z prostředků obcí, krajů a státních fondů) a realizovány dodavatelsky, je zvýšený zájem společnosti na hospodárném vynakládání finančních prostředků. Zákon proto ukládá stavebníkovi povinnost zajistit odborný technický dozor nad jejich prováděním. Úkolem této osoby bude především sledovat ekonomickou stránku výstavby. Z výše uvedených důvodů se tak veřejným rozpočtem dle § 151 odst. 4 stavebního zákona rozumí státní rozpočet, prostředky obcí, krajů a státních fondů.

uveřejněno 1. února 2018 na www.mmr.cz