Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Závěr materiálu o rekodifikaci na jednání vlády 4. září 2018

  Vláda ČR se 4. září 2018 seznámila s informacemi k rekodifikaci veřejného stavebního práva, hlavních směrech a cílech (čj. 746/18) obsažených v materiálu předloženém ministryní pro místní rozvoj. 1. Manažerské shrnutí Předkládaný materiál byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho původním cílem bylo informovat o právním okolí stavebního zákona a roztříštěnosti veřejného stavebního práva v České republice. Do přípravy tohot
 • Významné stavby v územním plánu

  V červnu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodické sdělení, které má v územním plánování sjednotit používání pojmů architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Tyto stavby se nesmí stanovovat plošně. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb nelze aplikovat plošně bez uvedení, kterých staveb se týká. Pokud by tomu tak bylo, vymezení by se vztahovalo i např. na stavby pozemních komunikací, elektrického vedení, kůlen
 • Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v červenci 2018 aktualizované metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání. Podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 • Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Stanovení minimálních cen odpovídá požadavkům práva EU

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je toho názoru, že by se měla ČR k předběžné otázce (EU č. C-137/18 Hapeg Dresden) vyjádřit. MMR může prohlášení vydat, neboť se týká vnitrostátní úpravy odměn pro architekty a inženýry, které má v gesci. V souvislosti s touto problematikou požádalo MMR o stanovisko profesní organizace, jichž se téma týká – ČKAIT a ČKA. V návrhu reakce MMR uvádí, že se k problematice vyjadřuje, neboť se otázka týká ú
 • Technický dozor stavebníka podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

  O tom, zda konkrétní usazená osoba může vykonávat technický dozor stavebníka u veřejných zakázek, musí jednotlivě rozhodnout uznávací orgán, což je ČKAIT a ČKA. Předseda ČKAIT požádal JUDr. Vladimíru Sedláčkovou, ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR, o stanovisko k problematice týkající se návaznosti § 152 odst. 4 novely stavebního zákona na § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace. ČKAIT dospěla k názoru,
 • Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek musí mít autorizaci

  Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 ke zvýšení kvalifikačních požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Do 31. 12. 2017 u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační požad
 • Kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování

  Při posouzení, kdy se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, je třeba důsledně vycházet z ustanovení § 96b nového stavebního zákona. Z první věty § 96b odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá, že se posuzuje jen změna v území vyvolaná záměrem. Změnou v území se podle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn. N
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona

  1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce,
 • Bez souhlasu vlastníka pozemku nelze stavbu realizovat

  Pokud není k žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona podané po 1. lednu 2018 přiložen souhlas podle § 184a stavebního zákona, nesplňuje podání zákonem předepsané náležitosti a stavební úřad vyzve k odstranění nedostatku žádosti, odmítne návrh veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodne usnesením o vedení řízení. Pro uskutečnění stavby – stavebního záměru vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní podle stav
 • Mobiliář pro volnočasové aktivity

  Pro ujasnění vztahu mezi mobiliářem a stavbou nebo výrobkem plnícím funkci stavby byla v listopadu 2016 vydána Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Turistický mobiliář je pojem MMR, pod kterým se rozumí především exteriérové vybavení pro volnočasové aktivity – tedy turistické informační tabule, lavičky, stolky a podobně. Mobiliář je totiž pojem, který není definován ve stavebním zákoně ani jeho prováděcími předpisy. Pouze vyhlá
 • Dopad na územní plánování

  Podle novely stavebního zákona se řízení zkracují a samosprávy budou moci ovlivňovat stavební činnost na svém území jen pomocí regulačního plánu. Pokud obec regulační plán nemá, což je většina obcí, musí se spolehnout na stávající územní plán a činnost orgánů státní správy, a to až do doby, než si regulační plán vytvoří. Novela zcela zásadně zkrátí dobu pořizování aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů v
 • ... aby při výkladu nevznikly pochybnosti

  ČKAIT obdržela z MMR 5. května 2017 reakci, v níž je uvedeno, že původní společné stanovisko MMR a ÚOHS ke správnému stanovení profesní způsobilosti ve veřejných zakázkách není potřeba nijak doplňovat či měnit. Stanovisko slouží k výkladu ke všem veřejným zakázkám podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Primárně má za úkol upozornit zadavatele na správný postup stanovení profesní způsobilosti, nikoliv popisovat stanoven
 • Podle nového ZZVZ zadavatel může a nemusí požadovat profesní způsobilost

  Významným rozdílem oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nevyžaduje, aby zadavatel jako podmínku účasti vymezil požadavek na prokázání profesní způsobilosti dodavatele předložením oprávnění k podnikání, která jsou nezbytná k splnění předmětu veřejné zakázky. Zákon (k tomu srov. § 73 odst. 2 ZZVZ) totiž rozlišuje mezi povinně vyžadovan