... aby při výkladu nevznikly pochybnosti

ČKAIT obdržela z MMR 5. května 2017 reakci, v níž je uvedeno, že původní společné stanovisko MMR a ÚOHS ke správnému stanovení profesní způsobilosti ve veřejných zakázkách není potřeba nijak doplňovat či měnit.

Stanovisko slouží k výkladu ke všem veřejným zakázkám podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Primárně má za úkol upozornit zadavatele na správný postup stanovení profesní způsobilosti, nikoliv popisovat stanovení profesní způsobilosti pouze v jednom z mnoha oborů služeb.

Uveřejněné stanovisko má za cíl nikoliv upravovat postupy v jednotlivých oborech, ale stanovit správný postup ve všech zakázkách, protože právní úprava profesní způsobilosti je od staré právní úpravy podle zákona č. 137/2006 Sb. mírně odlišná.

Cílem bylo tedy upozornit na rozdíly mezi starou a novou právní úpravou a na správný postup při stanovení profesní způsobilosti podle nové právní úpravy. Také by se muselo doplněné stanovisko znovu projednat s ÚOHS, což by mohlo představovat komplikaci vzhledem k zamyšlenému účelu uveřejněného stanoviska. Takový postup se ale může stát součástí odborné/oborové metodiky.

Jako doplnění naší společné předchozí komunikace pro zcela jasné vysvětlení jak stanoviska MMR a ÚOHS, tak odpovědi na předchozí dotazy, si dovolujeme doplnit naši předchozí odpověď na vaše předchozí dotazy, aby ve výkladu nevznikly žádné pochybnosti.

Seznam registrovaných osob není „obdobnou evidencí“ podle § 77 odst. 1

Přestože na váš dotaz č. 1, týkající se § 77 odst. 1, zda zápis hostující osoby do seznamu registrovaných osob podle § 30r autorizačního zákona je jinou nebo obdobnou evidencí podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jsme odpověděli, že samotný zákon neřeší, zda konkrétně seznam registrovaných osob podle autorizačního zákona je, či není jinou obdobnou evidencí, tak musí být jasné, že § 77 odst. 1 se týká samotného oprávnění podnikat, nikoliv podnikat v určitém oboru za splnění předem daných podmínek (tedy seznam registrovaných osob podle autorizačního zákona se nedotýká, resp. se neprokazuje podle § 77 odst. 1). Paragraf 77 odst. 1 se týká pouze obchodního rejstříku, evidence zemědělských podnikatelů nebo jiné obdobné evidence. Z tohoto důvodu se podle § 77 odst. 1 předkládá výpis z obchodního rejstříku (nebo výpis z „obdobného rejstříku“). Tomu samozřejmě neodpovídá členství v profesní komoře – samotné členství neumožňuje podnikání jako takové, je pouze podmínkou pro konkrétní činnost v daném oboru. Osoba zapsaná na seznamu registrovaných osob nemusí být podnikatelem. Takže pokud zákon zmiňuje „jinou obdobnou evidenci“, tak v § 77 odst. 1 se míní právě základní oprávnění k podnikání, v § 77 odst. 2 se požadavky zadavatele týkají již konkrétních profesí/oborů a oprávnění podnikat v určité profesi/oboru, pokud to právní předpisy vyžadují.

Zadavatel musí podle předmětu zakázky zkoumat, zda lze vyžadovat doklady

Přesto stále platí, že pokud v zemi sídla dodavatele není potřeba pro prokazování profesní způsobilosti dokladů podle § 77 odst. 1 a 2, nemusí takové doklady podle § 77 odst. 3 předkládat. V takovém případě musí zadavatel právě zkoumat, zda jde ve vztahu k předmětu zakázky (služby) o regulovanou činnost či nikoliv, tedy zda je možné na základě jiné regulace (zůstává to jako možnost zadavatele, nikoliv povinnost) nějaké doklady vyžadovat podle § 77 odst. 2 s ohledem na předmět zakázky (může jít např. i o případ, kdy zadavatel bude požadovat konzultační služby projektanta, ale nebude požadovat činnosti, pro které je nutné mít autorizaci; potom není nutné vyžadovat autorizaci, resp. členství v Komoře nebo zapsání jako hostující člen, naopak, ve vztahu k předmětu zakázky by takový požadavek mohl být diskriminující).

Doplňující vyjádření MMR k odpovědi na dotazy a společnému stanovisku s ÚOHS z května 2017.