Územní plánování

Cílem publikace je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním procesem územního plánování.

Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování, vysvětleny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. Dozvíte se aktuální stav právní úpravy územního plánování. Text odpovídá na vybrané nejčastější dotazy z praxe.

Územní plánování koordinuje svými nástroji soukromé a veřejné zájmy v území. Jedná se o poměrně komplikovaný a často i časově náročný proces. V průběhu pořízení jednotlivých nástrojů územního plánování se do procesu přípravy zapojují mnozí aktéři. Setkáváme se s odbornou prací autorizovaného projektanta, vyjadřuje se veřejnost a dotčené orgány, které hájí veřejné zájmy v území, a směřování dalšího vývoje v území ovlivňují i politická rozhodnutí samosprávy (např. územní plán vydává zastupitelstvo obce). Územní plánování je velmi zodpovědná činnost pro všechny zúčastněné. Územní plán je svou povahou dlouhodobým koncepčním materiálem, který je ale právně závazný. V územním plánu musí být obsaženy koncepce (urbanistická, krajiny atd.), zároveň však musí poskytovat jasné, jednoznačné a srozumitelné pokyny pro jejich aplikaci do následných řízení v území. V poslední době nás vývoj právních předpisů tlačí do pozice právníků, kteří se snaží o nenapadnutelný text územního plánu, protože by jako opatření obecné povahy mohl být zrušen. Často se pak pod tlakem této skutečnosti dopustíme toho, že zapomínáme na účel územního plánu. Přitom autorizovaní projektanti jsou s teorií urbanismu dobře seznámeni. Územní plán bude působit na životy lidí dlouhá léta – a na to by se pod tlakem racionálních argumentů i složitých technických požadavků a požadavků právních předpisů nemělo zapomínat.

V publikaci Územní plánování se dozvíte:

  • jaká je působnost orgánů územního plánování, jaké hájí veřejné zájmy;
  • jaké jsou územně plánovací podklady, které jsou při rozhodování o území neopomenutelným podkladem;
  • co řeší a jak se aplikuje politika územního rozvoje, která je závazná pro rozhodování v území;
  • jaké jsou druhy územně plánovací dokumentace, jejich závaznost, co je jejich obsahem, k čemu se používají a čím může být podmíněno rozhodování v území;
  • jaké jsou formy umísťování staveb a za jakých podmínek je lze využít;
  • jaké jsou druhy územních opatření a jaký mají dopad na rozhodování v území.

Podstatnou součástí urbanistické práce je i znalost řešení technické infrastruktury (dopravní obsluha území, zásobování pitnou vodou, kanalizace, zásobování energiemi, informační systémy atd.). Všechny tyto předpoklady a principy jsou již obsáhle zahrnuty v městském inženýrství, zakotveny v příslušných právních předpisech a definovány normami. Text se také zaměřil na seznámení s platnými právními předpisy a dikcí předpisů stavebních.