Publikace

 • Navrhování kontaktních systémů – ETICS

  Autoři: Milan Machatka, Pavel Svoboda Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017 Pomůcka Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho spojení se zateplovanou konstrukcí je zajištěno pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek. Obsahuje související základní pojmy,
 • Novela stavebního zákona - prováděcí předpisy

  Autor úvodu: Žanet Hadžič Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2018 V období legisvakance byly v souvislosti se změnou stavebního zákona připraveny novely prováděcích vyhlášek zákona, a to vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhlášky č. 503/2006 S
 • Dřevěné mosty a lávky

  Autoři: Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel  Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017  Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s tematikou dřevěných konstrukcí. Publikace má poměrně široký záběr začínající kapitolou o historickém vývoji dřevěných mostů ve světě od starověku po současnost, která je jakýmsi úvodem do samotného tématu mostních objektů. Následuje obsažná výpočtová část s postupy návrhu dř
 • Stavební zákon, komentář

  Mgr. Jana Machačková a kol. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2018 3. vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na velkou novelu stavebního zákona. Hlavním účelem komentáře je vysvětlit komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na změny, které přinesla novela stavebního zákona (s účinností od 1. ledna 2018), především pak zcela
 • Nové krovy

  Autoři: Lubomír Jelínek, Petr Červený, František Řáha Vydavatel: IC ČKAIT, 2017 Rozsah: 252 stran, 300 obrázků, 21 tabulek Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové požadavky v souvislosti s využitím podkrovních prostorů jak u novostaveb, tak u stávajících budov. Z nedostatečné znalosti při navrhování krovů dochází v praxi k chybám, které mohou poškodit samotnou dřevěnou konstrukci. Publikace Nové krovy může pomoci tento nepříznivý
 • Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních

  Autor: Pavel Janeček Vydavatel: IC ČKAIT, 2017 Formát B5, vazba brožovaná Počet stran: 148 Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta je čtivou knihou, popisující nejen stavební práce z technického pohledu, užité technologie a materiály, ale je i lidským vyprávěním a osobními vzpomínkami. Autor Ing. Pavel Janeček práci na rekonstrukci kolonády věnoval osmnáct let svého profesního života. Koordinoval tehdy veškeré p
 • Dokumentace staveb

  Autor: Jindřich Pater Datum vydání: 2016 Publikace nabízí shrnutí různých procesů staveb z pohledu potřeby konkrétní dokumentace nebo projektové dokumentace ve vazbě na podmínku jejich zpracování projektantem, tj. osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Návrat života do historických center měst

  Autor: Kolektiv autorů Datum vydání: 2017 Středobodem dění ve městě bývalo vždy systematicky budované centrum města od jeho založení až do nedávné doby. Po roce 1989 byl však nastartován trend vylidňování center. Podmínky pro jejich znovuoživení se hledají složitě. V současnosti se vynakládají nemalé prostředky jak z vlastních zdrojů, tak z dotací poskytnutých Evropskou unií, aby se historická centra měst uchránila. Vzniká řada projektů a podpor,
 • Historie předpjatého betonu

  Autor: Jan Vítek Datum vydání: 2016 Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do devadesátých let 20. století. Je rozdělena do třinácti kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových, průmyslových a pozemních staveb, vozovek, výrobků z předpjatého betonu, výztuže a techniky předpínání, výzkumné činnosti v oboru apod. Jsou cit
 • Územní plánování

  Cílem publikace je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním procesem územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování, vysvětleny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. Dozvíte se