Novela stavebního zákona - prováděcí předpisy

Autor úvodu: Žanet Hadžič

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2018

V období legisvakance byly v souvislosti se změnou stavebního zákona připraveny novely prováděcích vyhlášek zákona, a to vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K výše uvedeným novelizovaným vyhláškám sepsala úvod Ing. Žanet Hadžič.