Rekodifikace stavebního práva podruhé

Silnice přes Červenohorské sedlo získala titul Česká dopravní stavba 2018. Je nejvýše položenou silnicí I. třídy v ČR. Leží 1013 m.n.m. v CHKO Jeseníky. Na délce 7914 m překonává výškový rozdíl přes 400 metrů. Příprava projektové dokumentace v řadě variant trvala více než ¬deset let. V červnu 2003 byla dokončena dokumentace EIA. Stavební povolení je z roku 2013. Stavba byla dokončena za 17 měsíců v roce 2017. 
Cena: 249 mil. Kč bez DPH. Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a KARETA s.r.o. (zdroj: TOP EXPO CZ, s.r.o.)
Silnice přes Červenohorské sedlo získala titul Česká dopravní stavba 2018. Je nejvýše položenou silnicí I. třídy v ČR. Leží 1013 m.n.m. v CHKO Jeseníky. Na délce 7914 m překonává výškový rozdíl přes 400 metrů. Příprava projektové dokumentace v řadě variant trvala více než ¬deset let. V červnu 2003 byla dokončena dokumentace EIA. Stavební povolení je z roku 2013. Stavba byla dokončena za 17 měsíců v roce 2017. Cena: 249 mil. Kč bez DPH. Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a KARETA s.r.o. (zdroj: TOP EXPO CZ, s.r.o.)

V září předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Rekodifikaci veřejného stavebního práva. A výsledek? Vláda se pouze seznámila s informací. Pokračování bude uveřejněno v dalším vydání.

Dne 4. září 2018 na jednání vlády předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Rekodifikaci veřejného stavebního práva – Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18. A výsledek? Vláda se pouze seznámila s informací.

Stavební řízení v Česku podle mezinárodních žebříčků trvá i nadále déle než v zemích rozvojového světa. Světová banka řadí Česko, co do délky vyřizování stavebního povolení, na 127. místo ze 185. sledovaných zemí. Hodnotí se ale 21 bodů, a z těch jenom tři souvisí přímo se stavebním zákonem.

Termín – do konce volebního období

„Věcný záměr rekodifikace připravím do října 2019, snažíme se o co nejrychlejší zavedení prvků, abychom stavební řízení v České republice zrychlili,“ oznámila ministryně Dostálová.

Podle navrženého harmonogramu má být do konce roku 2018 hotov návrh věcného záměru zákona, jeho schválení pak do konce roku 2019 a na konci volebního období v roce 2022 má vstoupit v platnost nový stavební zákon. S ním se bude muset podle ministryně změnit až 80 souvisejících zákonů.

O rekodifikaci se přitom mluvilo i před rokem. Již v září 2017 Vládě ČR předložila bývalá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová materiál Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva, který identifikoval problémové oblasti současné úpravy veřejného stavebního práva s tím, že budoucí právní úprava by měla směřovat k podstatnému zrychlení a zjednodušení přípravy a realizace stavebních záměrů. Jedná se o velmi obšírný, přehledný a dobře vypracovaný podklad pro další debatu, jakým směrem by se měla ubírat problematika. Přehledné jsou grafické přílohy.

Garantem mají být zástupci podnikatelů

Na základě rozhodnutí předsedy vlády a odpovědných ministrů (MMR, MD, MŽP) bude rekodifikace veřejného stavebního práva realizována v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Hospodářská komora ČR, jako jediná podnikatelská reprezentace zřízená zákonem, je připravena plně spolupracovat nejen s MMR, ale také se všemi dotčenými rezorty, externími odborníky a dalšími zástupci podnikatelů. Tato spolupráce MMR a HK ČR, včetně dalších stakeholderů, bude formálně ukotvena memorandem o spolupráci, které bude blíže definovat role a dílčí úkoly jednotlivých stran za účelem naplnění sice ambiciózního, leč reálného harmonogramu plánovaných prací. Tolik citace ze závěrů Rekodifikace veřejného stavebního práva, Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace vypracovaného letos v létě pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj. Celou složku jsme dostali k dispozici v rámci SIA.

Nyní rok po uveřejnění tezí podle MMR předložila Hospodářská komora (HK), která by měla být nositelem rekodifikace, nové teze pro změnu stavebního zákona. Když pominu některé nepřesnosti, tak tyto předložené teze jsou kompilátem publikovaných informací v různých podkladech k diskutovanému „urychlení“. Je pravdou, že prožíváme éru plagiátů, ale v tomto příběhu se nejedná o habilitační nebo jinou práci.

Hospodářská komora není garantem veřejného zájmu

Proč se o tom zmiňuji? HK není zodpovědná za ochranu veřejného zájmu. My autorizovaní ano, naše Komora i Komora architektů jsme přizváni, jak je dále uvedeno do komisí vytvořených při MMR. Na setkání ředitelů projektových kanceláří bylo konstatováno, že komise budou plně zapojeny do rekodifikace. Doufejme, že se podaří skutečně nastartovat podstatnou změnu, směřující k elektronizaci a naplnění všeobecného přání všech účastníků povolovacího řízení.

Úvodní foto: Silnice přes Červenohorské sedlo získala titul Česká dopravní stavba 2018. Je nejvýše položenou silnicí I. třídy v ČR. Leží 1013 m.n.m. v CHKO Jeseníky. Na délce 7914 m překonává výškový rozdíl přes 400 metrů. Příprava projektové dokumentace v řadě variant trvala více než ¬deset let. V červnu 2003 byla dokončena dokumentace EIA. Stavební povolení je z roku 2013. Stavba byla dokončena za 17 měsíců v roce 2017.

Cena: 249 mil. Kč bez DPH. Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a KARETA s.r.o. (zdroj: TOP EXPO CZ, s.r.o.)