Nové pokyny pro závazná stanoviska orgánů územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v září 2018 již 3. verzi Metodického pokynu k závazným stanoviskům orgánů územního plánování, které jsou upraveny v § 96b novelizovaného stavebního zákona. Tento nový materiál vychází z podkladů zpracovaných JUDr. Janem Marečkem, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a Ing. Tomášem Sklenářem.

Nový metodický pokyn z 31. srpna 2018 nahrazuje dřívější materiály Závazná stanoviska orgánů územního plánování – Příklady s komentářem z ledna 2018, Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování z dubna 2018 a Závazná stanoviska orgánů územního plánování, Metodický pokyn, 2. vydání z července 2018.

Důvodem úprav předchozího vydání tohoto materiálu bylo nabytí účinnosti zákona č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změny provedené zákonem č. 169/2018 Sb. se týkají i § 96b stavebního zákona.

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., účinná od 1. ledna 2018, obsahuje v ustanovení § 96b úpravu závazného stanoviska orgánu územního plánování. Nová úprava závazného stanoviska orgánu územního plánování, zejména v návaznosti na novelizované ustanovení § 90 stavebního zákona, zároveň mění rozsah přezkoumávání záměru žadatele stavebním úřadem.

Novela stavebního zákona upravuje v ustanovení § 96b základní otázky související s vydáním a obsahem závazného stanoviska orgánu územního plánování, s kritérii posuzování, s jeho platností, s možností jeho přezkumu. Tato úprava ve stavebním zákoně navazuje na obecnou úpravu závazného stanoviska v ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje obecné náležitosti závazného stanoviska.

z metodiky vybrala a upravila Ing. Markéta Kohoutová

celé znění metodiky ke stažení na www.mmr.cz