O postupu rekodifikace stavebního zákona a dalších 80 předpisů

K rekodifikaci MMR připravilo základní teze, které byly předloženy pro informaci vládě. Základní teze jsou volně dostupné ke stažení i na stránkách ČKAIT www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava.

Základní teze představují pouze základní rámec, první východisko, neobsahují kompletní výčet problémů. Ty řeší jednotlivě ustanovené pracovní skupiny a Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Kolegium ministryně a pracovní skupiny

Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva jako poradní orgán ministryně a platforma pro odbornou diskusi nad koncepčními otázkami při přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva se doposud sešlo třikrát.

Kolegium tvoří významní aktéři stavebnictví převážně z privátního sektoru. Na základě oslovení jmenovala své zástupce Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, společnosti ČEPS, a.s., Central Group, a.s., a Asociace krajů České republiky. Tajemníkem kolegia byl pověřen Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování MMR.

Současně byly zřízeny náměstkyní pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ing. Marcelou Pavlovou pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé oblasti veřejného stavebního práva, konkrétně:

 • PS 1 – Pracovní skupina pro územní plánování(vedoucí PS – Ing. Roman Vodný, Ph.D., ŘOÚP)
 • PS 2 – Pracovní skupina pro oblast stavebního práva procesního (vedoucí PS – JUDr. Vladimíra Sedláčková, ŘOSŘ)
 • PS 3 – Pracovní skupina pro oblast stavebního práva hmotného (vedoucí PS – JUDr. Vladimíra Sedláčková, ŘOSŘ)
 • PS 4 – Pracovní skupina pro vyvlastnění (vedoucí PS – JUDr. Vladimíra Sedláčková, ŘOSŘ)
 • PS 5 – Pracovní skupina pro veřejnou správu (vedoucí PS – Ing. Marcela Pavlová, NM pro řízení sekce stavebního práva)
 • PS 6 – Pracovní skupina pro digitalizaci (vedoucí PS – Ing. Roman Vodný, Ph.D., ŘOÚP)

Účelem pracovních skupin je v úvodní fázi příprava podkladů pro rozbory a analýzy jednotlivých oblastí veřejného stavebního práva. Skupiny budou pravidelně předkládat výstupy své činnosti Kolegiu. Byla zvolena varianta úzkého kolektivu odborníků, který může podle konkrétních výsledků vyplývajících z jednotlivých analýz oslovovat k jednotlivým problémům další odborníky.

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro územní plánování bude zejména prověřit formu vydávání územně plánovacích dokumentací a rozsah a způsob jejich přezkumu, vyhodnotit a prověřit kompetence jednotlivých orgánů územního plánování zejména s ohledem na schvalování jednotlivých dokumentů, zhodnotit a prověřit dokumentaci, která bude řešit komplexně celé území ČR a dále v nezbytné podrobnosti záměry náležející do působnosti centrálních orgánů (zejména dálnice, železnice, produktovody), prověřit rozsah, závaznost, způsob vydávání a příslušnost ke schválení územně plánovacích dokumentací na jednotlivých úrovních (kraj, obec s rozšířenou působností/okres, obec), prověřit možnosti úprav na úseku regulačních plánů, prověřit a navrhnout těsnější spojení mezi územním a strategickým plánováním, prověřit a navrhnout posílení ekonomického rozměru územního plánování (např. vazbou zdanění vymezování nových zastavitelných ploch nebo odvodů investorů při zvýšení intenzity využití již vymezených zastavitelných ploch).

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro oblast stavebního práva procesního bude provedení analýzy současné procesní úpravy, zejména množství a opodstatněnosti různých forem rozhodování, kategorií staveb, které vyžadují či nevyžadují posouzení stavebním úřadem, včetně vyhodnocení požadavků na četnost a rozsah preventivní kontroly souladu vlivů a nároků umístění, provádění a užívání staveb s veřejnými zájmy.

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro oblast stavebního práva hmotného bude provedení důsledné analýzy současného stavu obecných požadavků na výstavbu, tj. zejména analýzy veškeré legislativy upravující obecné požadavky na výstavbu a prověření možnosti jejich sloučení do jednoho právního předpisu, analýzy míry regulace ve vazbě na veřejný zájem, dále analýzy ČSN, směrnic a nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujících předmětnou problematiku nebo vyhodnocení současného způsobu odkazů právních předpisů na ČSN.

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro vyvlastnění bude zejména zohlednění nových institutů civilního práva, prověření možnosti řešení vyvlastnění všech věcných práv, vyjasnění předmětu vyvlastnění, řešení problematiky náhrad, prověření konkrétnosti titulů pro vyvlastnění stanovených zvláštními zákony či prověření možnosti urychlení majetkoprávní přípravy stavebních záměrů.

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro veřejnou správu bude zejména prověření možností uspořádání veřejné správy s ohledem na zefektivnění činností veřejné správy, její jasnější kompetence, vyloučení systémové podjatosti, možnosti efektivnějšího provázání strategického a územního plánování v území s podporou regionálního rozvoje.

Hlavním úkolem Pracovní skupiny pro digitalizaci bude zejména prověřit možnost předávání dokumentací nebo projektových dokumentací v elektronické podobě, prověřit možnost zavedení digitalizace řízení a dalších postupů podle stavebního zákona, prověřit možnosti standardizace obsahu jednotlivých dokumentací a případně také informací o území, prověřit možnosti vzniku speciálních registrů informací o území, vyhodnotit nezbytnost nové právní úpravy na úseku prostorových informací o území, navrhnout vytvoření geoportálu územního plánování včetně určení jeho správce, prověřit legislativu související s elektronizací a digitalizací veřejné správy, prověřit možnost integrace informačních systémů veřejné správy a využití technologie BIM, vyhodnotit možnosti využití nových technologií v procesu projednávání územně plánovacích dokumentací, prověřit možnost vytvoření jednotného modelu jednotlivých dokumentací, či prověřit možnost vytvoření jednotného, technologicky neutrálního datového modelu územně plánovacích dokumentací a vybraných územně plánovacích podkladů.

Rekapitulace výsledků prvních jednání pracovních skupin, kde je zastoupena i ČKAIT:

Pracovní skupina 1 pro územní plánování k rekodifikaci veřejného stavebního práva

1. zasedání – 16. května 2018

Základní diskutovaná témata:

1. Provázanost s dalšími pracovními skupinami a meziresortní ­kooperace.

2. Nesouhlas skupiny s požadavkem na co nejrychlejší dokončení rekodifikace.

3. Identifikace problémů k řešení rekodifikací a jejich prioritizace.

4. Potřebné analýzy.

5. Sloučený model státní správy a samosprávy.

6. Počet stavebních úřadů.

7. Přezkum územně plánovacích dokumentací.

8. Cena za plánovací i projekční práce, standardy činností.

9. Zdanění nemovitostí a jeho vazba na potenciál území.

10. Propagace a osvěta ohledně rekodifikace.

Odsouhlasené úkoly pro účastníky jednání s termínem odeslání nabídek na zpracování analýz do 3 týdnů:

1. Definovat, které jsou podstatné problémy stavebního práva.

2. Identifikovat „žrouty času“.

Pracovní skupina 3 pro oblast stavebního práva hmotného k rekodifikaci veřejného stavebního práva

1. zasedání – 10. května 2018

Základní diskutovaná témata:

1. Definování problému spočívajícího především v nejednotnosti a nepřehlednosti současné právní úpravy obecných požadavků na výstavbu, a zčásti i v zastaralosti obecných požadavků na výstavbu, což klade zvýšené nároky nejen na zpracovatele projektové dokumentace (projektanty) a na stavební úřady, ale též na ostatní osoby zúčastněné při výstavbě.

2. Za nezbytné je požadováno provedení důkladné revize celého souboru technických předpisů ovlivňujících výstavbu. Její výsledek by bylo vhodné porovnat s obdobnými předpisy z relevantního zahraničí (např. Rakousko nebo Německo).

3. Na takto získaných závěrech je nutné založit novou koncepci právní úpravy obecných požadavků na výstavbu ve stavebním zákoně a tu následně naplnit konkrétními, technicky reálnými a ekonomicky únosnými obecně závaznými podmínkami a požadavky, představujícími ochranu veřejného zájmu ve výstavbě.

Odsouhlasené úkoly pro účastníky jednání s termínem odeslání nabídek na zpracování analýz do 3 týdnů:

1. Vyhodnotit základní zákonný rámec obecných požadavků na výstavbu.

2. Zanalyzovat současnou míru regulace a vyhodnotit její opodstatnění ve vazbě na ochranu veřejných zájmů.

3. Zhodnotit možnost sloučení dosavadních předpisů do jednoho dokumentu stejné právní síly:

 • prověřit možnost sloučení technických požadavků na všechny druhy staveb do jednoho právního předpisu;
 • prověřit možnost upravit obecné požadavky na výstavbu (obecné požadavky na využívání území – požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, technické požadavky na stavby a bezbariérové požadavky na stavby) v jednom právním předpisu.

4. Prověřit opodstatněnost existence Pražských stavebních ­předpisů, vyhodnotit možnost jednotné celorepublikové právní úpravy.

5. Přehodnotit současný způsob odkazů právních předpisů na české technické normy.

6. Zanalyzovat směrnice a nařízení Evropského parlamentu a Rady upravující technické požadavky na stavby.

7. Zanalyzovat současnou úpravu stanovení obsahu a rozsahu jednotlivých druhů dokumentace a projektové dokumentace, tj. veškerou dotčenou legislativu upravující obsah a rozsah D (dokumentace) a PD (projektové dokumentace), vyhodnotit možnost sloučení dosavadních předpisů upravujících obsah a rozsah D a PD do jednoho dokumentu stejné právní síly.

8. Prověřit požadavky na obsah a rozsah D a PD ve vazbě na možné předávání v elektronické podobě a zaručení její autorizace.

9. Analýza právní úpravy stavebního práva hmotného v zahraničí.

Pracovní skupina 6 pro digitalizaci k rekodifikaci veřejného stavebního práva

1. zasedání – 16. května 2018

Základní diskutovaná témata:

1. Nesouhlas skupiny s požadavkem na co nejrychlejší dokončení rekodifikace.

2. Rozdělení problémů na krátkodobé a dlouhodobé.

3. Rozdělení problémů na digitalizaci procesů a digitalizaci dat.

4. Elektronizace procesů umisťování a povolování staveb a souvisejících procesů.

5. Automatizace rozhodování.

6. Předávání dokumentací v elektronické podobě.

7. Proces zajišťování závazných stanovisek dotčených orgánů.

8. Dostupnost kompletních informací o území, včetně územních plánů.

9. Využití dat o realizovaných stavbách.

10. Analýzy, podklady a využití zahraničních zkušeností.

Odsouhlasené úkoly pro účastníky jednání s termínem odeslání nabídek na zpracování analýz do 3 týdnů:

1. Navrhnout, jakým tématům by se měla skupina věnovat.

2. Témata rozčlenit podle toho, zda se týkají procesů či dat, určit jejich důležitost, zda se jedná o krátkodobé či dlouhodobé úkoly, a identifikovat, zda mají vazbu na další pracovní skupiny.

3. Navrhnout, jaké vstupy může který člen k daným tématům poskytnout, včetně analýz a zahraničních zkušeností.

ČKAIT se úkolů zhostila dopisem svého předsedy náměstkyni Ing. Marcele Pavlové 21. června 2018 následovně:

ČKAIT Vám zasílá svou nabídku ke zpracování některých analýz, seznam, který byl předložen pracovním skupinám pro rekodifikace stavebního práva. Jedná se o pracovní skupiny, ve kterých má ČKAIT své zastoupení.

PS – stavební právo hmotné – návrh na zapojení se ČKAIT do těchto okruhu problémů:

 • Analýza veškeré dotčené legislativy upravující technické požadavky na stavby včetně bezbariérových požadavků.
 • Analýza požadavků (vzájemné porovnání) celorepublikové úpravy technických požadavků na stavby a požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich (požadavky na využívání území) s Pražskými stavebními předpisy.
 • Analýza ČSN, ČSN EN upravujících požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich (požadavky na využívání území), technické požadavky na stavby včetně bezbariérových požadavků.
 • Analýza současného způsobu odkazů v právních předpisech na ČSN, ČSN EN.
 • Analýza veškeré dotčené legislativy upravující obsah a rozsah dokumentace nebo projektové dokumentace včetně požadovaných oprávnění na zpracovatele.

PS – územní plánování – návrh na zapojení se ČKAIT do těchto okruhu problémů:

 • Zhodnotit a prověřit dokumentaci, která bude řešit komplexně celé území ČR a dále v nezbytné podrobnosti záměry náležející do působnosti centrálních orgánů (zejména dálnice, železnice, produktovody).
 • Prověřit možnosti úprav na úseku regulačních plánů.

PS – digitalizace – návrh na zapojení se ČKAIT do těchto okruhu problémů:

 • Prověřit možnost předávání dokumentací nebo projektových dokumentací dotčeným orgánům a stavebním úřadům v elektronické podobě.
 • Prověřit možnosti vzniku speciálních registrů informací o území (např. registr technické infrastruktury, registr dopravní infrastruktury).
 • Vytvořit jednotný model, který zajistí formální jednotu (v žádném případě však ne unifikaci řešení) jednotlivých dokumentací a zajistí jejich jednodušší čitelnost a srovnatelnost pro uživatele i pro úřady, které v území rozhodují.
 • Elektronický podpis, razítko a deník.