Stavební zákon

 • Současná novela má pořadové číslo 188 aneb z historie nového stavebního zákona

  ČKAIT sleduje a připomínkuje nový stavební zákon od samého začátku. Proces rekodifikace byl spuštěn v září 2017, kdy byl vládě ČR předložen věcný záměr vypracovaný MMR. O rok později schválená verze měla zajistit, aby veřejné stavební právo stanovilo jednoznačná, jednoduchá, aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla. Na stránkách www.ckait.cz/rekodifikace jsou uloženy všechny dokumenty oficiálně projednávané v souvislosti s novým stavebním zákonem. K datu vydání tohoto článku jich bylo již 188. Rekodifikaci pravidelně projednávala Legislativní komise ČKAIT a popisujeme ji v téměř každém vydání časopisu Z+i:

 • Pohled ČKAIT na druhou verzi novely nového stavebního zákona

  Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v srpnu vládě návrh zákona, kterým se mění nový stavební zákon. Jedná se o druhou verzi tzv. věcné (institucionální) novely nového stavebního zákona č. 282/2021 Sb. (NSZ). Je v ní zapracována většina připomínek vznesených v meziresortním připomínkovém řízení. V článku je popsán stručný přehled toho, jak nyní vypadá navrhovaná verze této novely u institutů důležitých z pohledu ČKAIT.

 • Jak probíhá první velká novelizace nového stavebního zákona

  ČKAIT považuje první velkou novelizaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. za potřebnou. A to i přesto, že některé zásadní připomínky uplatněné profesní komorou stavebních inženýrů nebyly akceptovány. Jedním z klíčových požadavků bylo, aby MMR bylo pověřeno sjednocováním výkladů a metodických pokynů k provádění stavebního zákona.

 • První velká novela nového stavebního zákona

  Co je a není předmětem první velké tzv. institucionální novely stavebního zákona? Z pohledu ČKAIT je kladně hodnocený návrat k jednotným stavebně technickým předpisům platným pro celou ČR, návrat požadavku na přímé osvětlení a větrání bytů či obnovení zkráceného postupu pořizování změn územního plánu.

 • Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona?

  Nový stavební zákon se prostřednictvím kategorizace staveb snaží zpřehlednit procesní postupy, ale navržené rozlišení na pouhé čtyři kategorie nemůže být dostačující, zejména s ohledem na zjednodušený obsah projektové dokumentace. Nově se vrací k povinnému kolaudování rodinných domů, které bylo zrušeno v roce 2018. Usnadní naopak umísťování menších mobilheimů. Problematické může být provádění stavebních úprav včetně nástaveb jednoduchých staveb (přístavba, nástavba, stavební úprava rodinných domů), kde nově postačí dokumentace zpracovaná neautorizovanou osobou.

 • Památkáři kritizují nový stavební zákon

  Změny v zákoně o státní památkové péči vyvolané novým stavebním a změnovým zákonem (č. 283 a 284/2021 Sb.), které nabývají účinnosti 1. července 2023, jsou relativně velké a dotýkají se několika základních okruhů problémů. Asi nejvíce kontroverzní je zrušení ochranných pásem podle zákona o státní památkové péči. Sporným bodem je i přístup k památkově chráněným územím ve stavebním zákoně.

 • Nový stavební a změnový zákon byl schválen. Začíná chaos

  Stavební a navazující změnový zákon byl schválen a vyhlášen v červenci 2021. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nevzala v potaz kritické připomínky senátorů a na své 111. schůzi konané 13. července 2021 schválila stejné znění nového stavebního zákona, které 4. června odeslala do Senátu PČR. Prezident oba zákony podepsal hned 15. července 2021 a následně byly schválené zákony odeslány k publikaci ve Sbírce zákonů. Již 29. července 2021 byl vyhlášen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a změnový zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění 58 navazujících zákonů.

 • Do finále se stavebním zákonem aneb události v cílové rovince

  Proces rekodifikace, který začal v září 2017, se dostává do cílové rovinky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. května 2021 počtem devadesáti dvou hlasů proti sedmdesáti šesti schválila nový návrh stavebního zákona a prošel také tzv. změnový zákon o novelách navazujících právních předpisů. Přinášíme rekapitulaci legislativního procesu od 28. dubna do 26. května 2021.

 • Rekodifikace pošestnácté aneb nastane kolaps stavební správy?

  Kuloární jednání o pozměňovacích návrzích nového stavebního zákona a navazujícího změnového zákona probíhala celý březen a legislativní tvořivost mnoha poslanců se naplno rozjela. Druhé čtení zákona bylo zahájeno obecnou rozpravou 1. dubna 2021. Mnozí řečníci varovali před přijetím stavebního a změnového zákona, do nichž jsou zapracovávány desítky často navzájem nekoordinovaných pozměňovacích návrhů poslanců.

 • Rekodifikace stavebního práva popatnácté aneb dva komplexní pozměňovací návrhy

  Přelom roku 2020 a 2021 byl ve znamení předkládání a projednávání pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu. Ještě v prosinci 2020 představila komplexní návrh skupina poslanců opozičních stran. Další návrh připravoval Radim Fiala (SPD), ale nakonec ho propojil s komplexním návrhem z dílny koaličních poslanců Martina Kolovratníka (ANO), Petra Dolínka (ČSSD) a Lea Luzara (KSČM).

 • Rekodifikace počtrnácté aneb jak probíhalo první čtení stavebního zákona ve Sněmovně

  Vláda od navrhované rekodifikace očekává usnadnění podnikání ve stavebnictví a nastartování ekonomiky. Opozice se naopak obává nárůstu chaosu, soudních sporů i nákladů v řádech desítek miliard korun na plánovanou centralizaci veřejné správy, kdy kompetence samosprávy mají přejít do rukou státu.

 • Rekodifikace potřinácté aneb o změně autorizačního zákona

  Kdo bude muškou v pavučině rekodifikovaného stavebního práva, kterou silný brouk protrhne a slabá muška v ní uvízne? V tomto pokračování se zaměříme zejména na zákon autorizační, který je zařazen mezi změnové zákony rekodifikace jako část X. Pro autorizované osoby patří změny zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů k nejdůležitějším návrhům.

 • Rekodifikace podvanácté aneb závazná pravidla pro vládu nejsou úplně závazná?

  Tento díl věnujeme vybraným ustanovením rekodifikovaného stavebního práva, která obsahují znění postoupené 27. července 2020 na opětovné projednání Legislativní rady vlády, a která se bezprostředně dotýkají činnosti autorizovaných osob. Neakceptované připomínky ČKAIT v ustanoveních stavebního zákona zůstaly.

 • Rekodifikace stavebního práva podesáté

  Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásadních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

 • Rekodifikace stavebního práva podeváté – připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

  K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

 • Jízda rychlíkem, co nikde nestaví, aneb rekodifikace poosmé

  Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

 • Rekodifikace stavebního práva posedmé

  Přinášíme další zprávu o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. V průběhu prázdnin bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní všech jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

 • Rekodifikace stavebního zákona pošesté

  Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona (dále jen VZ). V oficiálních vypořádacích tabulkách, které se zásadně neshodují s konferenčním průběhem vypořádání připomínek, zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT, přičemž není uvedena žádná z 37 připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem. 

 • ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu

  Předseda ČKAIT upozornil dopisem z 14. 5. 2019 ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešovou na nesrovnalosti ve vypořádání zásadních připomínek stavebních inženýrů. Legislativní rada Vlády ČR nebyla informována o skutečném počtu připomínek ČKAIT. Z oficiálního dokumentu zcela zmizely ty připomínky, jejichž vypořádání skončilo rozporem, nebyly akceptovány ani vysvětleny.

 • Rekodifikace stavebního zákona popáté - jak dopadlo mezirezortní vypořádání zásadních připomínek?

  Věcný záměr rekodifikace stavebního zákona zatím vyvolává řadu otázek. Veřejný zájem zůstává nejasný. Stát považuje za nadbytečné posuzovat splnění základních požadavků na stavby v rámci jejich povolovacího procesu. Toto posouvá do fáze kolaudace, kdy stavba již stojí. MMR obdrželo 1315 zásadních připomínek.

 • K předfinální verzi stavebního zákona mají autorizované osoby zásadní připomínky

  ČKAIT odeslalo 4. ledna 2019 na MMR ČR 186 připomínek, které vzešly z 265 připomínek zaslaných 22 autorizovanými osobami. Vypořádání odeslaných připomínek se uskutečnilo ve dnech 4.–8. ledna na MMR ČR.

  Ve druhé polovině prosince byla ČKAIT vyzvána k připomínkování předfinální verze Věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva, kterou zpracovala Hospodářská komora ČR.

 • Rekodifikace stavebního práva potřetí

  Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018. Za tři roky tedy bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit taky složitou strukturu a roz
 • O postupu rekodifikace stavebního zákona a dalších 80 předpisů

  K rekodifikaci MMR připravilo základní teze, které byly předloženy pro informaci vládě. Základní teze jsou volně dostupné ke stažení i na stránkách ČKAIT www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava. Základní teze představují pouze základní rámec, první východisko, neobsahují kompletní výčet problémů. Ty řeší jednotlivě ustanovené pracovní skupiny a Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Kolegium ministryn
 • Technický dozor stavebníka podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

  O tom, zda konkrétní usazená osoba může vykonávat technický dozor stavebníka u veřejných zakázek, musí jednotlivě rozhodnout uznávací orgán, což je ČKAIT a ČKA. Předseda ČKAIT požádal JUDr. Vladimíru Sedláčkovou, ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR, o stanovisko k problematice týkající se návaznosti § 152 odst. 4 novely stavebního zákona na § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace. ČKAIT dospěla k názoru,
 • Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek musí mít autorizaci

  Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 ke zvýšení kvalifikačních požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Do 31. 12. 2017 u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační požad
 • Kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování

  Při posouzení, kdy se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, je třeba důsledně vycházet z ustanovení § 96b nového stavebního zákona. Z první věty § 96b odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá, že se posuzuje jen změna v území vyvolaná záměrem. Změnou v území se podle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn. N
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona

  1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce,
 • Bez souhlasu vlastníka pozemku nelze stavbu realizovat

  Pokud není k žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona podané po 1. lednu 2018 přiložen souhlas podle § 184a stavebního zákona, nesplňuje podání zákonem předepsané náležitosti a stavební úřad vyzve k odstranění nedostatku žádosti, odmítne návrh veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodne usnesením o vedení řízení. Pro uskutečnění stavby – stavebního záměru vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní podle stav
 • Platí pro významné stavby územní plán?

  Novela stavebního zákona umožňuje nepřihlížet k části platného územního plánu, která znemožňuje realizaci stavby, neboli možnost tzv. vybočení z koridoru. Ve většině případů se to bude týkat veřejně prospěšných staveb.

 • Premiér souhlasí s ČKAIT

  Z dopisu Andreje Babiše, premiéra Vlády ČR v demisi, z 21. března 2018, kterým odpověděl na návrh ČKAIT: Shodneme se v tom, že pro zásadní zjednodušení a zrychlení přípravy realizace stavebních záměrů v ČR nepostačí pouze připravit zcela nový stavební zákon. Aby uvažovaná rekodifikace veřejného stavebního práva byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné provést podstatn