Jízda rychlíkem, co nikde nestaví, aneb rekodifikace poosmé

Praha začala stavět novou Trojskou lávku za téměř 130 mil. Kč. Za pouhých 23 měsíců od zřícení té předchozí se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci, získat stavební povolení a vybrat zhotovitele! Na začátku listopadu 2019 zahájil SMP CZ, a.s., zhotovitel stavby, přípravu staveniště a práci na pilířích a jejich hlubinném založení. Lávka má být otevřena na podzim 2020.(zdroj: Magistrát hlavního města Praha)
Praha začala stavět novou Trojskou lávku za téměř 130 mil. Kč. Za pouhých 23 měsíců od zřícení té předchozí se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci, získat stavební povolení a vybrat zhotovitele! Na začátku listopadu 2019 zahájil SMP CZ, a.s., zhotovitel stavby, přípravu staveniště a práci na pilířích a jejich hlubinném založení. Lávka má být otevřena na podzim 2020.(zdroj: Magistrát hlavního města Praha)

Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

ČKAIT do pomyslného vysokorychlostního rekodifikačního vlaku nastoupila zejména připomínkami, které vznášeli zástupci Komory v pracovních skupinách MMR. Všechny pracovní skupiny se v září a říjnu 2019 sešly několikrát a diskutovaly zejména materiály, které předpovídaly již textový návrh paragrafového znění nového stavebního zákona.

Pracovní verzi paragrafového znění stavebního zákona obdržela ČKAIT v rámci „předkola“ meziresortního připomínkového řízení v pátek odpoledne 25. října 2019. Lhůta pro vyjádření se základních distribučních míst Komory ke stavebnímu hmotnému právu (§ 56 až § 100) však činila pět kalendářních dní, tedy do 12.00 ve středu 30. října 2019. Na ministerstvo bylo přesto odesláno 129 připomínek. K procesnímu právu (§ 101 až § 157) se bylo možné vyjadřovat deset dní, tedy až do 8.00 v pondělí 4. listopadu 2019; k tomuto bylo nakonec odesláno 67 připomínek.

Digitalizace stavebního řízení začíná digitálními technickými mapami a stavebním deníkem

Pracovní skupina pro digitální stavební řízení se scházela nejčastěji (4. září, 7., 14., 21. a 29. října). Důležitost zdůrazňuje ve své tiskové zprávě i paní ministryně (viz rámeček str. 8). Komora souhlasí s názorem, že digitalizace stavebního procesu je nutná i bez rekodifikace, a proto podporuje poslanecký návrh na novelu zákona o zeměměřictví (sněmovní tisk č. 525/2019 prošel v čase uzávěrky časopisu prvním čtením) a s ním související uzákonění digitálních technických map krajů, obcí a digitální mapy veřejné správy.

Tato pracovní skupina má za úkol připravit v rámci schvalovacího procesu této novely načtení nové Hlavy VIII stávajícího stavebního zákona zatím pod názvem Digitální úkony a infomační systémy veřejné správy; samozřejmě vše v souladu s vládou schváleným věcným záměrem nového stavebního zákona. Jde o přesnou specifikaci portálu stavebníka, evidenci územních a stavebních postupů, evidenci staveb a evidenci elektronických dokumentací a přístup do nich.

Z pohledu ochrany zájmů členů Komory se její zástupci zaměřili hlavně na paragraf týkající se elektronického stavebního deníku. Zdůrazňují, aby odpovědnost všech účastníků stavebního procesu byla zachována stejným způsobem jako t. č. u jeho listinné podoby. Také u elektronické formy musí být jednoznačná prokazatelná možnost kontroly zodpovědné fyzické osoby (stavbyvedoucí, autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka).

Komora s uzákoněním možnosti digitálního ověření jak dokumentací, tak stavebního deníku počítá. Máme připravený návrh novely autorizačního zákona projednaný i s Českou komorou architektů (dále jen ČKA); konkrétně by autorizované osoby mohly opatřovat dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisem. Nicméně prosazujeme, aby šlo také o souběh s používáním standardního razítka. Proto jsme zatím v rozporu s navrhovaným zněním, kde se u projektových dokumentací, které musí být zpracované projektantem, vyžaduje pouze elektronické podoba.

Hmotné stavební právo jako zlý sen

Pracovní skupina pro stavební právo hmotné zasedla zatím čtyřikrát (27. září, 3. a 11. října a 1. listopadu). Předmětem projednávání byly návrhy na změny pojmů týkající se hmotného práva, technických požadavků na stavby, případně požadavků na umisťování staveb. Komora navrhla zejména definice pro technický dozor stavebníka, projektanta / hlavního projektanta, stavbyvedoucího, autorský dozor projektanta, stavební objekt, byt a inženýrské stavby.

  • Čtyřpodlažní stavby pro bydlení by nemusel zpracovávat projektant s autorizací

Zpracovatel u „jednoduchých staveb“, ke kterým by měly patřit i stavby pro bydlení, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví (bez limitu plochy) navrhuje, aby dokumentaci pro povolení těchto staveb pro bydlení nemusela zpracovávat autorizovaná osoba – postačí kvalifikovaná osoba s VŠ nebo SŠ vzděláním a 3letou praxí. Argument, že se tím pomůže malým obcím, se zdá jako zlý sen a Komora s tímto návrhem z pohledu ochrany veřejných zájmů ve stavebnictví nesouhlasí.

  •  Územní požadavky mají být podle vzoru Pražských stavebních předpisů

Poznamenáváme, že části týkající se územních požadavků na stavby byly převzaty z Pražských stavebních předpisů, aniž by byl vzat v úvahu rozsah platnosti tohoto předpisu. Vyhláška č. 501/2006 Sb., s platností pro území celé ČR vyjma území hl. m. Prahy nebyla, až na výjimky, zohledněna. Máme za to, že tento přístup není v souladu s přijatým věcným záměrem. V návrhu postrádáme územní požadavky, které by byly aplikovatelné na území celé ČR.

  • Kategorizace staveb podle požární bezpečnosti bez návaznosti na autorizační zákon

Pracovní skupina taktéž obdržela materiál Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen GŘ HZS) Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, ve kterém jsou navrženy i požadavky na odbornou kvalifikaci zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby dle kategorie rizika staveb z pohledu výkonu státního požárního dozoru (zatím bez návaznosti na autorizační zákon, který oprávnění autorizovaných osob neomezuje obecně dle kategorie složitosti staveb). Předloženou metodiku budou projednávat zástupci GŘ HZS, ČKA i ČKAIT.

  • Vyvolané změny autorizačního zákona devíti paragrafů

Neméně důležitou informací je, že komory byly ministerstvem vyzvány, aby v rámci příprav rekodifikace stavebního práva a návazných změnových zákonů předložili i návrhy na změny autorizačního zákona. Představenstvo ČKAIT na svém zářijovém zasedání po diskusi schválilo návrhy na změnu paragrafů 5, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20 a 23 zákona č. 360/1992 Sb. Byly odeslány na Ministerstvo pro místní rozvoj s výzvou na další tripartitní projednání (MMR, ČKAIT a ČKA).

Procesní právo a postavení projektanta ve stavebním řízení

Pracovní skupina pro procesní právo se sešla 24. září a 6. listopadu a na podnět zástupce ČKAIT podrobně diskutovala zařazení projektanta jako účastníka řízení. Většina přítomných zastávala názor, že by účastníci měli být taxativně určeni abychom nemuseli odkazovat na správní řád. Zpracovatel připustil možnost účasti autorizované osoby v případě, že projektant je prokazatelně přímo dotčen v řízení. Jestliže by šlo o nepřímé dotčení, byl by pouze informován. Komora zdůvodnění svého požadavku odeslala v určeném termínu.

  • Zjednodušená dokumentace pro povolení stavby není dostatečně určitá

Poukázali jsme na nelogičnost textu v „procesu“ – stavba se provádí podle dokumentace pro provádění stavby, ale kolauduje se podle schválené dokumentace pro povolení stavby (dle nejjednoduššího rozsahu a obsahu). U této zjednodušené dokumentace neustále opakujeme, že dotčené orgány nebudou často mít co kontrolovat, vyjádření tak mohou být neurčitá nebo budou tyto orgány požadovat rozpracování ve větší podrobnosti. Ve výsledku to však může vést k problémům při kolaudaci, které by postihovaly autorizované osoby (zůstane jim totiž povinnost projektovat tak, aby byla stavba dle jimi navržené projektové dokumentace proveditelná s požadovanou technickou a ekonomickou úrovní). Pokud projde návrh zpracovatele, můžeme jako Komora svým členům doporučovat, aby při jakékoliv odchylce mezi projektem pro stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby žádali stavební úřad o vyjádření. Povede to tedy často k průtahům a přetížení stavebních úřadů, eventuálně k prodlužování procesu výstavby. Naše důležitá připomínka, aby byla dokumentace pro provádění stavby zpracována před zahájením stavby a aby se tento požadavek objevil přímo v textu nového stavebního zákona, byl zatím odmítnut s odůvodněním – to je přece samozřejmé!

Veřejná správa

Pracovní skupina pro veřejnou správu projednávala (17. a 23. září a 8. listopadu) problematiku Nejvyššího stavebního úřadu, krajských a jiných stavebních úřadů, jakožto orgánů státní stavební správy.

Územní plánování

Pracovní skupina pro územní plánování se sešla 30. září a 4. listo­padu, kde mimo jiné sdělením MMR uvedla, že řešení sídelní struktury je důležité téma v územním plánování. Odbor územního plánování MMR se této problematice v současné době věnuje i ve spolupráci s odborem regionální politiky. Téma by mělo být řešeno jak na úrovni územního rozvojového plánu, tak územního plánu kraje. Obsahy jednotlivých dokumentací se v současné době ještě upravují. MMR dále potvrdilo, že politika územního rozvoje nebude, nahradí ji územní rozvojový plán. Upřesňování záměrů bude nutné řešit v rámci jednotlivých hierarchických stupňů územně plánovacích dokumentací (ÚPD). Je třeba zajistit přebírání záměrů z nadřazené ÚPD, konkrétní řešení se ještě v současné době diskutuje.

 

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNKY :

Z+i 4/2019 Rekodifikace posedmé. Pokračování zprávy o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. O prázdninách bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

Z+i 3/2019 Rekodifikace pošesté. ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu 

Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona. Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem? Kromě toho v oficiálních vypořádacích tabulkách zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT.

Z+i 2/2019  Rekodifikace popáté.  Práce kvapná bez promyšlené analýzy. Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrtéJak nám zprivatizovali stavební právo.  Připomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí. Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé. O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů. Vláda se v září 2018 pouze seznámila s informací o  o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18

Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé. ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.

 

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA JSOU UVEŘEJNĚNY NA WWW.CKAIT.CZ

___________________________________________________________________________________

POHLED ZPRACOVATELE - Převzato z tiskové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj: Práce na rekodifikaci stavebního práva běží podle harmonogramu 

„Přes prázdniny byl vytvořen draft paragrafového znění nového stavebního zákona. Těší mě, že nedochází k žádným nečekaným zdržením a že se držíme dohodnutého harmonogramu. Práce na rekodifikaci veřejného stavebního práva úspěšně pokračují a jsme na nejlepší cestě k tomu, aby nový stavební zákon, který v mnohém usnadní život jak malým, tak velkým stavebníkům, vstoupil na jaře 2021 v účinnost,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Proti systémové podjatosti bylo 166 námitek

Právě ukončená analýza potvrdila problém s podjatostí. Počet podaných námitek proti systémové podjatosti úřadu u prvoinstančních stavebních úřadů činil 166, u druhoinstančních 25. I to byl jeden z důvodů, proč MMR navrhlo vyčlenění stavební správy ze spojeného modelu a vytvoření Nejvyššího státního stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy.

Posílení digitalizace

Důležitý pokrok bude učiněn také v oblasti digitalizace, a to nad rámec původního záměru. Původně bylo počítáno jen se třemi typy ­úložiště – nově k nim přibude i živý digitální systém usnadňující celý proces všem účastníkům stavebního řízení. Dojde tak k zásadnímu posílení ­E-Governmentu v ČR, vzniknou datová úložiště, softwarová řešení i hardwarová podpora úřadům. Vytvoří se tak komplexní aktivní efektivní systém. Veřejně dostupné budou anonymizované informace o stavu řízení. Pro účastníky, jejich zástupce a orgány veřejné správy bude veden plnohodnotný elektronický správní spis, který nahradí spis papírový. Spolu s ním bude zavedena možnost elektronického podání do informačního systému, včetně projektové dokumentace a dalších příloh. Zřízena bude i služba sledování řízení o vlastněných nemovitostech. Počítá se rovněž s vytvořením národního geoportálu územního plánování, kde budou v elektronické podobě k dispozici výstupy z územně plánovací činnosti, a digitální technické mapy, v níž budou právně závazným způsobem zaneseny inženýrské sítě a další prvky technické infrastruktury v území.

Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení

Mezi základní cíle rekodifikace veřejného stavebního práva patří zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů, reforma stavební správy založená na vyčlenění stavební správy ze spojeného modelu, sjednocení stavebních úřadů a vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy, redukce dotčených orgánů s cílem maximální integrace dotčených orgánů do Nejvyššího stavebního úřadu, a především pak skutečnost, že si občan zajde na jeden úřad, kde získá jedno razítko a jedno povolení, případně pak dojde k jednomu odvolání a jedné žalobě.

Předpokládaný harmonogram paragrafového znění stavebního zákona

2019/07–11 Zpracování návrhu stavebního zákona a změnového zákona (paragrafového znění)
2019/12 Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona
2020/01 Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, řešení rozporů
2020/02–03 Projednání návrhu zákona v komisích a plénu ­Legislativní rady vlády a úprava materiálu dle jejích připomínek
2020/04 Schválení návrhu zákona vládou (vládní návrh zákona)
2020/04 Předložení vládního návrhu Parlamentu
2020/05–09 Projednání zákona v Poslanecké sněmovně
2020/10 Projednání zákona v Senátu
2020/11 Podpis prezidenta republiky
2020/12 Publikace ve Sbírce
2021/01–12 Legisvakanční lhůta, platnost zákona
2021/01–12 Účinnost zákona (postupně v rámci této lhůty)

Z tiskové zprávy Kláry Dostálové, ministryně MMR, 18. září 2019