Od 1.1.2020 platí téměř nulová spotřeba energie budov

Podat žádost o stavební povolení pro stavbu budovy v energetických kategoriích C a vyšších je možné pouze do konce roku 2019. I nejmenší nové rodinné domy musí od 1. 1. 2020 podle zákona o hospodaření energií splnit požadavky na téměř nulovou spotřebu energie, kterou by z velké části měly pokrývat obnovitelné zdroje energie (OZE). Požadavky definuje vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Podle tohoto prováděcího právního předpisu novostavby nesmí ukazatel energetické náročnosti budovy, tj. ukazatel průměrného součinitele prostupu tepla, celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie překročit referenční hodnoty u budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Oproti jiným metodikám tyto parametry nemají absolutní hodnotu, ale jsou pro každou hodnocenou budovu specifické. Pro referenční hodnotu uplatňuje požadavek pro snížení průměrného součinitele prostupu tepla na 0,7násobek referenční hodnoty pro novou budovu a také požadavek na snížení primární neobnovitelné energie o 10–25 % v závislosti na typu budovy oproti nové budově. Jak toho projektant dosáhne, je pouze na něm. Například při méně kvalitní konstrukci může nezbytného snížení potřeby energie dosáhnout využitím vysokoúčinných technických systémů budov.

Převzato ze zprávy www.mpo.cz