Jak zaplatit daně za rok 2019?

S koncem roku již tradičně přichází čas na článek o změnách v daních. Letos nedochází k výrazným změnám, poslední větší novela zákona o daních z příjmů byla schválena s účinností od 1. dubna 2019. Cílem článku je upozornit na skutečnosti, na něž je důležité si dát pozor, a popsat nejdůležitější změny daňových povinností za rok 2019. Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze poukazuje na problémy, se kterými je nutné počítat.

Na úvod bych rád zopakoval podmínky zákona o daních z příjmů. Větší novela, která nabyla účinnosti k 1. dubnu 2019 (s některými změnami účinnými již od 1. ledna 2019), změnila v oblasti daně z příjmů pouze několik věcí. Systém zdanění tedy zůstává stejný jako v roce 2018. Autorizované osoby mohou vykonávat svou činnost čtyřmi různými způsoby, a to jako zaměstnanci, fyzické osoby podnikající na základě živnosti, fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon) a právnické osoby. Každý z těchto způsobů v sobě zahrnuje různé skutečnosti, které je nutné zohlednit při sestavení daňového přiznání.

Autorizované osoby – zaměstnanci

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, tak veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů. V této oblasti chci upozornit na následující skutečnosti:

  • daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je počítána z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, která je navýšena o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o pojistné na zdravotní pojištění. Tímto matematickým výpočtem tedy u zaměstnanců dochází ke zvýšení sazby daně (ze zákonných 15 procent).
  • v současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění, jedná se o různé vstupenky na sportovní zápasy, rekreace, kulturu apod.

– vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel;

– pokud tedy např. zaměstnanec dostane příspěvek na dovolenou, musí být tento příspěvek poskytnut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění;

– možnost poskytování stravenek, vyplácení cestovních náhrad apod.

Pokud má zaměstnanec v daném kalendářním roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 6 000 Kč, může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, tak po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využití služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání, a tím je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na 1. července.

Už od roku 2014 je zde limit ve výši 10 000 Kč pro uplatnění konečné srážkové daně u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu, na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku. Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Kromě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani také příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě jiných titulů, a to příjmy do 2 500 Kč, pokud zaměstnanci nemají podepsané prohlášení k dani.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na tzv. solidární zvýšení daně, kdy v určitých případech musí i zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání, podat daňové přiznání k dani z příjmů. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.

V následujícím období, v roce 2020, by podmínky zdanění zaměstnanců včetně odvodu daně ze superhrubé mzdy, měly zůstat stejné.

Autorizované osoby – podnikající na základě živnosti a podnikající podle autorizačního zákona

Fyzické osoby, které podnikají, můžou postupovat třemi základními způsoby při evidenci svého podnikání:

  • vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví – fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 mil. Kč.
  • vedení daňové evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů – v tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků.
  • použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (v roce 2019 dochází v této oblasti ke změnám) – fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), můžou uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.

– Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu – např. živnost projektová činnost ve výstavbě, § 14 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona – může použít výdajový paušál ve výši 60 %.

– Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních ­předpisů – § 14 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona – může použít výdajový paušál ve výši 40 %.

Když se podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité zjištění, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních. Použití paušálních výdajů v těchto případech je výhodné, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze evidenci příjmů.

Podmínky výdajových paušálů od roku 2019

Pokud fyzická osoba provádí více druhů činností, musí výdajové paušály využít buď u všech, nebo u žádné; nelze kombinovat daňovou evidenci a výdajové paušály. Pokud fyzická osoba u některé činnosti vede účetnictví, je možné u jiné činnosti využít výdajový paušál.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů, není nutné sledovat žádné výdaje.

V roce 2019 je možnost uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení. Pro rok 2019 také byla zvýšena maximální možná výše výdajového paušálu, kterou je možné využít. Vztahuje se na použití všech výdajových paušálů. Maximální výši paušálu je možné využít u příjmů do 2 000 000 Kč. Celková výše paušálu je omezena u paušálu ve výši 40 % na 800 000 Kč, u paušálu 30 % na 600 000 Kč, u paušálu 60 % na 1 200 000 Kč, u paušálu 80 % na 1 600 000 Kč. To znamená, že pokud mám např. příjmy ze živnosti ve výši 3 000 000 Kč, kde 60 % je 1 800 000 Kč, tak jako paušál můžu uplatnit maximálně částku ve výši 1 200 000 Kč. Maximální absolutní hodnota paušálu byla tedy zdvojnásobena.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na 1. července.

Autorizované osoby – právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, musí dle zákona o účetnictví vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů

V roce 2019 je také nutné prověřovat celkovou výši příjmů, a to z důvodu tzv. solidárního zvýšení daně. Jde o druhou sazbu daně, ze které musí odvádět daň osoby, které splní podmínky uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů.

Pokud je součet základu daně ze závislé činnosti a z podnikání větší než 48násobek průměrné mzdy, je poplatník povinen zaplatit z tohoto nadlimitního příjmu daň ve výši 7 %. Pro rok 2019 je hraniční hodnota, od které je nutné platit tuto zvýšenou daň, ve výši 1 569 552 Kč. Měsíčně jde o částku hrubé mzdy převyšující 130 796 Kč.

Současně pro tyto fyzické osoby platí, že si musí podat daňové přiznání, i když mají jen příjem ze závislé činnosti. V tomto případě zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování. Tato podmínka podání přiznání platí pouze v případě, že fyzická osoba přesáhne roční hodnotu příjmu, tedy 1 569 552 Kč. Pokud je určitý měsíční příjem vyšší než 130 796 Kč a roční výše příjmu nepřesáhne uvedenou hodnotu, povinnost podání daňového přiznání nevzniká.

Další informace z oblasti daně z příjmů

Jako další informační zdroje (kromě tohoto článku a úplného znění zákona) ke správnému stanovení základu daně a správnému sestavení daňového přiznání bych doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, kde jsou uvedeny příklady a vysvětlení k některým položkám zákona.

Kromě konkrétních daňových zákonů (zákon o daních z příjmů, zákon o DPH aj.), kterými se daňové subjekty musejí řídit, je také důležité vědět o procesu správy daní, o tom, jaké mají podnikatelé i občané práva a povinnosti a jaká práva a povinnosti má správce daně, tedy finanční úřad. Veškeré tyto podmínky jsou popsány v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Protože v případě nesplnění povinností dané daňovým řádem se daňové subjekty vystavují možnosti postihu, doporučuji sledovat i tuto oblast, která je v poslední době na základě stanovování více a více povinností pro podnikatele čím dál důležitější.

Závěrem

K celé daňové problematice doporučuji sledovat informace Generálního finančního ředitelství na stránkách www.financnisprava.cz, kde se objevují informace k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice.

Tento článek nemá za cíl „naučit“ daně a daňovou problematiku, ale pouze upozornit na skutečnosti týkající se daňové oblasti s jejími neustálými změnami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je tedy nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů.

Daňové zákony přinášejí neustálé dohady o tom, jakým způsobem správně a legálně zaplatit daně. Ze strany politiků zazněly již několikrát v poslední době sliby, že daňové zákony by se měly zjednodušit, a že by již neměly probíhat rozsáhlé novelizace. V posledních letech sice ustaly různé překotné novelizace daňových předpisů, ale zase se o to více vyvíjejí různé komentáře a názory k daňovým zákonům, které můžou měnit i zaběhlou praxi. V posledních letech se také čím dál více začíná řešit oblast „mezinárodního zdanění“ u nadnárodních transakcí, kdy s novinkami přichází Evropská unie. Je tedy nutné neustále sledovat nové věci a můžeme se nechat překvapit, co nám rok 2020 v tomto ohledu přinese.

Změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2020 a 2021

Pro rok 2020 byla plánována výraznější novela daňových zákonů včetně zákona o daních z příjmů, ale nakonec by měly být změny pro rok 2020 v oblasti daně z příjmů pouze v oblasti zdaňování příjmů z hazardu a u rezerv u pojišťoven.

Větší novela je podle posledních zpráv plánována až na rok 2021, kdy by mělo dojít i k úpravě zdanění fyzických osob. V současné době je v Poslanecké sněmovně několik novel zákona o daních z příjmů, a to jak poslanecké návrhy, tak návrh vládní.