Požární bezpečnost a kategorizace staveb

Pro rodinné domy by podle nově rekodifkovaného stavebního práva mělo stačit zpra- covat požárně bezpečnostní řešení podle zjednodušeného manuálu. (zdroj: HZS)
Pro rodinné domy by podle nově rekodifkovaného stavebního práva mělo stačit zpra- covat požárně bezpečnostní řešení podle zjednodušeného manuálu. (zdroj: HZS)

Podle nově připravovaného stavebního zákona by u šestipodlažních bytových domů a dalších staveb mělo postačit jen zjednodušené požárně bezpečnostní řešení! Na jeho zpracování však nemají stačit autorizovaní inženýři a technici PBS. Tyto změny navrhoval pracovní materiál předložený v září 2019 Hasičským záchranným sborem.

Dne 16. září 2019 byl ČKAIT představen pracovní materiál Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR) pod názvem Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, který reaguje na problémy spojené se zjednodušenou dokumentací pro povolování staveb, předpokládanou věcným záměrem pro rekodifikaci stavebního práva.

Materiál Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti byl vypracován oddělením stavební prevence GŘ a reaguje na věcný záměr nového stavebního zákona. Agenda související s požární bezpečností staveb má přejít pod nově vzniklé stavební úřady s výjimkou staveb s požadavky na zvýšenou požární bezpečnost. Tyto stavby má za úkol definovat Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj.

Cíle kategorizace jsou následující:

  • stanovení, zda jsou na danou stavbu kladeny požadavky z hlediska požární bezpečnosti;
  • stanovení, jestli stavba bude podléhat výkonu státního požárního dozoru ze strany HZS nebo ze strany stavebního úřadu;
  • stanovení požadavku na odbornou kvalifikaci zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení (dále PBŘ);
  • stanovení požadavku na odbornou kvalifikaci osob, vykonávajících státní požární dozor.

Kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti se určují dle:

  • charakteru využití stavby z hlediska evakuace;
  • charakteru stavby z hlediska nebezpečných látek;
  • dle parametrů stavby (výška, plocha, počet osob, ...).

Čtyři kategorie staveb

Nově připravovaný stavební zákon připravuje změny v kompetencích a rozsahu zpracování požárně bezpečnostního řešení:

Pro stavby 0. kategorie nebude muset být vypracováno PBŘ a nebude vykonáván státní požární dozor.

Pro stavby I. kategorie bude vypracováno PBŘ buď za použití zjednodušeného manuálu, které bude moci vypracovat osoba oprávněná k projektování staveb, nebo za použití normových postupů, což bude v kompetenci autorizovaného inženýra nebo technika pro požární bezpečnost staveb (PBS). Pro tyto stavby bude státní požární dozor vykonávat stavební úřad. Do I. kategorie patří například rodinné domy, bytové domy s max. 4 nadzemními podlažími, ubytování s max. 2 nadzemními podlažími, výrobní objekty a objekty občanské vybavenosti s omezeným počtem podlaží a osob.

Pro stavby II. kategorie bude moci PBŘ za použití normových postupů vypracovat autorizovaný inženýr nebo technik pro požární bezpečnost staveb s certifikací pod ministerstvem vnitra. Použití požárního inženýrství pro stavby I. a II. kategorie je povoleno pouze autorizovanému inženýrovi pro PBS s certifikací pod ministerstvem vnitra.

Pro stavby III. kategorie bude moci PBŘ za použití normových postupů nebo požárního inženýrství vypracovat PBŘ autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb s certifikací pod ministerstvem vnitra.

Autorizovaní inženýři a technici PBS by se měli ještě certifikovat

Je jasné, že tento materiál reaguje na možnost překrývání oborů autorizace a je zde vidět snaha HZS o znemožnění autorizovanému inženýrovi pro pozemní stavby, aby si sám vypracoval PBŘ pro svůj projekt. Tím jsou však postiženi hlavně autorizovaní inženýři a technici pro PBS, kteří ač mají tu správnou autorizaci, budou muset další uplatnění ve svém oboru řešit certifikací.

Zatím je mnohé nejasné, snad se to podaří zvrátit

Prozatím nebylo řečeno, jakým způsobem bude probíhat certifikace, jestli se bude jednat o další zkoušky, kdo a z čeho bude zkoušet nebo jestli půjde pouze o doložení referencí a délky praxe. Nyní konkrétní příklad. Já jako autorizovaný inženýr pro PBS bych nemohla bez uvedené certifikace od 1. ledna 2021 vypracovat PBŘ pro 5podlažní bytový dům. Rovněž mně připadá zvláštní, že u staveb I. kategorie bude státní požární dozor nad autorizovanými osobami pro požární bezpečnost staveb vykonávat stavební úřad, tedy osoby bez autorizace a mnohde i bez vysokoškolského vzdělání. Toto vše však bude předmětem dalších jednání mezi GŘ HZS, ČKAIT a MMR. Certifikace nyní nemá oporu ani v autorizačním zákonu. Doufejme, že ČKAIT pro své členy udělá maximum a nadále bude ručit za jejich profesní úroveň ona sama.