Elektronický deník autorizované osoby

Elektronická verze deníku autorizované osoby denik.ckait.cz bude od ledna 2020 volitelnou variantou. Pro autorizované osoby, které budou chtít nadále vést deník v listinné podobě, se nic nemění.

V Z+i ČKAIT č. 2/2019 byly popsány nezbytné kroky, které učinilo představenstvo a následně shromáždění delegátů pro zavedení elektronické verze deníku autorizované osoby. Řády ČKAIT jsou na nový systém připraveny.

Webová adresa denik.ckait.cz

Dozorčí rada ČKAIT definovala základní požadavky a s tímto zadáním vytvořilo Středisko informačních technologií webovou aplikaci dostupnou na adrese denik.ckait.cz.

Přihlašovací údaje poskytuje Středisko IT ČKAIT. Změna hesla uživatelem bude umožněna po prvním přihlášení a nové heslo musí obsahovat minimálně 10 alfanumerických znaků. Přístup do aplikace zabezpečí šifrování.

Webová aplikace je provozována na serveru ČKAIT, spravovaném vlastními zaměstnanci. Úkolem Dozorčí rady ČKAIT je vypracovat pravidla pro přechod na elektronickou verzi deníku. Po schválení představenstvem budou zveřejněna na webu ČKAIT. Zároveň bude vytvořen testovací účet, aby si zájemci mohli elektronický deník před rozhodnutím vyzkoušet.

Obsah je stejný jako v papírové verzi

Elektronický deník má obsah odpovídající listinnému deníku, což byla jedna z podmínek Dozorčí rady ČKAIT. Elektronický i listinný deník obsahuje stejný počet a obsah polí, resp. sloupců; datum, objednatel, název projektu, počet použití v jednom paré, poznámka. Pořadové číslo bude zapisováno automaticky systémem, zároveň bude systém zaznamenávat skutečné datum zápisu. Aplikace uživateli umožní zapisovat dokumenty opatřené autorizačním razítkem nejdříve v aktuálním dni, není umožněn zápis s datem budoucím. Další povinná pole jsou opatřena nápovědou, co je důležité do pole zapsat, aby byl zápis užitečný a kontrolovatelný. Po uložení zápisu už není možné záznam smazat nebo přepsat. V případě potřeby je možné doplnit existující zápis doplňující informací do poznámky, kde bude tato změna uvedena i s datem doplnění.

Celý obsah deníku bude zobrazován podle pořadového čísla v opačném pořadí, od nejnovějšího zápisu po nejstarší. Každý uživatel bude mít možnost nechat si celý obsah deníku vyexportovat do formátu PDF. Vzhled vytištěného PDF bude téměř totožný s listinnou verzí. Verze elektronická bude navíc opatřena vodoznakem a členským číslem na každé straně exportovaného výstupu.

Jednodušší užívání i kontrola

Do elektronických deníků bude mít pro účel kontroly a po předchozím upozornění přístup Dozorčí rada ČKAIT, resp. Dozorčí komise ČKAIT. Jejich přihlášení do deníků budou evidována, stejně jako přihlášení vlastních uživatelů. Přítomnost kontrolované osoby bude možná, ale nebude nutná. Autorizovaná osoba, která se nebude chtít nebo nebude moci kontroly zúčastnit, bude o datu kontroly informována. Po kontrole deníku bude proveden zápis a výsledek bude uživateli zobrazen při jeho dalším přihlášení.

Systém aplikačního a databázového prostředí bude pravidelně kontrolován bezpečnostní testovací procedurou.