FAST VUT v Brně letos slavila 120. výročí založení

Posluchači stavebního inženýrství v posluchárně stavební fakulty VUT Brno v roce 1911 (zdroj: VUT v Brně)
Posluchači stavebního inženýrství v posluchárně stavební fakulty VUT Brno v roce 1911 (zdroj: VUT v Brně)

ČKAIT úzce spolupracuje se stavebními fakultami českých vysokých škol. Letos se účastnila oslav 120. výročí založení stavební fakulty VUT v Brně. Před dvěma lety to byla jubilea nejstarší stavební fakulty, která byla založena v roce 1707 v Praze při ČVUT, i nejmladší stavební fakulty, která vznikla v roce 1997 v Ostravě při VŠB-TUO.

Oslavy 120. výročí založení stavební fakulty VUT v Brně vyvrcholily 29. května 2019. ČKAIT byla mezi organizacemi pozvanými na slavnostní zasedání Vědecké rady stavební fakulty. Reprezentantem Komory byl místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater. Mezi cca 200 účastníky však seděla i početná skupina autorizovaných členů Komory.

Zasedání zahájil rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr ­Štěpánek, CSc., dr. H. c. a vedl prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan Fakulty stavební VUT v Brně. U řečnického pultu se se zdravicemi postupně vystřídala řada významných odborníků.

Předána byla řada vyznamenání

Mezi vyznamenanými byli i akademičtí pracovníci, kteří jsou, jako autorizované osoby/členové orgánů ČKAIT, zapojení do struktur ČKAIT:

  • Ing. Jiří Hirš, CSc. – Ústav technických zařízení budov;
  • Ing. Leonard Hobst, CSc. – Ústav stavebního zkušebnictví;
  • Ing. Josef Chybík, CSc. – Ústav stavitelství;
  • Ing. Miloslav Novotný, CSc. – Ústav pozemního stavitelství;
  • RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. H. c. – rektor VUT v Brně, Ústav betonových a zděných konstrukcí.

Vyznamenání s čestnou medailí bylo uděleno za úzkou spolupráci ČKAIT a VUT i předsedovi ČKAIT Ing. Pavlu Křečkovi. Pocty se Komoře dostalo i tím, že byla vyzvána k projevu na úplný závěr zasedání Vědecké rady a uzavření oslav 120. výročí založení stavební fakulty VUT v Brně.

C.k. česká vysoká škola technická v Brně v době založení (zdroj: VUT v Brně)

Historické milníky VUT v Brně

Pro absolventy a spolupracovníky stavební fakulty byla k jejímu 120. výročí založení vydána publikace Historie a současnost FAST VUT. Zde přebíráme z této publikace část článku Historické milníky VUT v Brně:

Vznik C.k. české vysoké školy technické v Brně spadá do roku 1899 do „století páry“, které bylo charakteristické prudkým rozvojem průmyslu v zemích Evropy a Severní Ameriky. Tomuto trendu se nevyhnuly ani země rakouského mocnářství. Na konci 19. století se v něm projevoval nedostatek vysokých škol především technického směru. Jeho výsost císař František Josef I. podepsal 19. září 1899 dekret o zřízení „Císařské a královské české vysoké školy technické v Brně“. C.k. česká vysoká škola zahájila činnost 3. listopadu a jejím prvním odborem bylo stavební inženýrství.

Od původního názvu se přes názvy „Česká vysoká škola technická v Brně" přešlo po vytvoření republiky na název „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše v Brně“ ev. „Benešova technika“ v roce 1938. V roce 1939 byla česká technika uzavřena a k obnově činnosti školy došlo až po 2. světové válce. V roce 1945 se škola automaticky vrátila k názvu „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše“. V roce 1950 byl název „odbor“ nahrazen názvem „fakulta“. Rozkazem prezidenta republiky z r. 1951 byla škola zrušena, převedena pod správu Ministerstva národní obrany (MNO) a na jejím místě vytvořena „Vojenská technická akademie“. O původní odbor stavebního inženýrství MNO neprojevilo zájem, a nakonec bylo rozhodnuto zřídit z tohoto odboru ještě v roce 1951 prozatímní „Vysokou školu stavitelství“. Od roku 1956 dodnes (k letošnímu jubilejnímu roku je to tedy 63 let) nese škola dnešní název „Vysoké učení technické v Brně“. Fakulta inženýrského stavitelství se v roce 1960 sloučila s Fakultou architektury, čímž byla vytvořena Fakulta stavební. Fakulta architektury se pak z FAST vydělila v roce 1976.

Fakulta stavební má mezi ostatními fakultami ČR zvláštní postavení. Je to jediná fakulta, která přečkala celé 120leté období bez svého zrušení (kromě zrušení na 3 roky během okupace za 2. světové války).

Počet studentů při vzniku školy v akademickém roce 1899/1900 činil 38, v roce 1938/39 činil 493, v roce 1945/46 činil 927 a v roce 2018/19 činí 3985. V roce 2017/18 dokončilo FAST 554 absolventů v bakalářském studiu, v navazujícím magisterském studiu 586 a v doktorském studiu 39, celkem 1179 absolventů.

Dá se reálně předpokládat, že po řadě zvratů, které školu během existence potkaly, se dostává do období stability s perspektivou dalšího rozvoje, k čemuž ji přeje ČKAIT hodně úspěchů.