Zprávy z oblasti ČKAIT České Budějovice

Oprava svršku a izolací komůrkového mostu (foto: František Košán)
Oprava svršku a izolací komůrkového mostu (foto: František Košán)

V rámci celoživotního vzdělávání připravil výbor oblasti České Budějovice semináře zaměřené na problematiku mostních konstrukcí a stavbu dálnice D3 a na problematiku předpjatých betonů.

Dopravní stavby

Ve spolupráci s Unií mostařů ČR a firmou Swietelsky stavební s.r.o. bylo 24. září 2019 zorganizováno již 4. diskusní odpoledne odborníků dopravního a mostního stavitelství na velice aktuální téma v Jihočeském kraji a Českých Budějovicích – stavba dálnice D3 jako obchvatu Českých Budějovic.

Ing. Josef Pumpr, předseda Unie mostařů ČR a člen oblasti, vysvětlil, proč byl program rozšířen o problematiku diagnostiky mostů. Důvodem je několik havárií jak v ČR, tak v dalších státech EU.

Ing. Josef Král, ředitel stavby úseku dálnice D3 Bošilec–Ševětín, zhodnotil průběh stavby od jejího začátku do zprovoznění. Zaměřil se hlavně na problematiku zakládání mostních objektů v neúnosném podloží, odvodnění tělesa dálnice a na související stavební objekty. Přednášku doplnil fotografiemi a videoprojekcí. Úsek dálnice je v provozu a stavba proběhla úspěšně.

Ing. Marián Popluhár a David Hlaváč, zástupci zhotovitelů, okomentovali průběh prací na dvou úsecích dálnice D3 směrem ke státní hranici s Rakouskem. Jedná se o přípravné stavební a zemní práce od Českých Budějovic k Třebonínu. Oba doplnili své přednášky videoprojekcí.

Bc. Daniel Balla, zástupce investora ŘSD, ve své přednášce ukázal fotografie ze závad při realizaci dálničních staveb z ČR i sousedních států.

Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., a Ing. Martin Krejcar, CSc., se věnovali problematice stavby, údržby a oprav mostů. Dále na fotografických projekcích vysvětlili nejnovější diagnostické metody se zpracováním výstupů jako podkladu pro projektanty rekonstrukcí a oprav mostů.

Oprava svršku a izolací komůrkového mostu (foto: František Košán)

Předpjaté betony

Seminář Předpjaté betony pořádaný 26. září 2019 ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební České Budějovice opět naplňoval myšlenku spojení teorie a praxe.

Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., z Katedry betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty ČVUT přednášel o teorii předpjatého betonu a metodě navrhování předpjatým betonem. Velice názorně vysvětlil základy statického výpočtu a vznik možných chyb tak, aby to bylo poučné nejen pro autorizované osoby, ale i pro cca tři desítky studentů 4. ročníku SPŠ stavební České Budějovice.

Ing. František Košán, autorizovaná osoba v oboru Mosty a inženýrské konstrukce a zkušený projektant z firmy Pontex, spol. s r.o., středisko České Budějovice, popsal historii navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu, zejména v jižních Čechách.

V letech 1956 až 1958 byly používány jako nosníky mostní předpjaté dílce (MPD); v příčném směru byly sepnuté, v podélném směru sestaveny ze 3 dílů. Zajímavá mostní konstrukce je most ev. č. 156-001 přes Vltavu v Českých Budějovicích s rozpětím 40,18 m, postavený v roce 1958 z atypických nosníků z dodatečně předpjatého betonu, příčně sepnutých v místě mostovky a příčníků. V průběhu provozu byla vozovka mostu rozšířena na úkor chodníku a most byl na povodní straně přitížen vodovodním potrubím DN 600 mm. V roce 1998 byla vypracována projektová dokumentace rekonstrukce mostu s cílem vyměnit mostní svršek a izolace. Statický výpočet zatížitelnosti mostu potvrdil, že odpovídá současnému silničnímu provozu.

Od šedesátých let se realizovaly monolitické mosty z dodatečně předpjatého betonu komůrkového průřezu, například most ev. č. 105-048 v Kolodějích nad Lužnicí. Pokud je u tohoto typu mostů nutná oprava, zvolí se postup podle výsledků statického výpočtu zatížitelnosti a diagnostického průzkumu mostu. Řešením je nová nosná konstrukce nebo zesílení volnými kabely, případně jen nová izolace a mostní svršek.

Od šedesátých do osmdesátých let byly používány nosníky z dodatečně předpjatého betonu (typ KA-61, KA-73 uzavřeného průřezu) a nosníky ve tvaru I (typ I-62, I-73). Čísla značí rok zpracování typové dokumentace. Vzájemné spojení těchto typů nosníků bylo prováděno dobetonováním spár mezi nosníky.

V sedmdesátých až osmdesátých letech firmy Stavby silnic a železnic a Vojenské stavby stavěly tzv. segmentové mosty. Ve stejném období byly stavěny také mosty z předem předpjatých nosníků VS-T, jež byly spřaženy s monolitickou železobetonovou deskou.

Nyní navrhované mostní monolitické konstrukce z dodatečně předpjatého betonu jsou deskové, trámové, komůrkové. Nosníky spřažené s monolitickou železobetonovou deskou: deskové, T-93, PETRA. Příkladem nově navrhované konstrukce s předem předepnutými nosníky z vysokopevnostního betonu UHPC (Ultra Hight Performance Concrete) je lávka pro pěší v Táboře.

Odborná exkurze Zlínsko 2019

Stěžejní částí odborné exkurze pořádané oblastní pobočkou ČSSI České Budějovice ve spolupráci s naší oblastní kanceláří ČKAIT ve dnech 27.–29. září 2019 na jižní Moravu do oblasti Zlína byly tyto stavby a objekty:

 • Administrativní budova firmy KOMA Modular ve Vizovicích (výrobce modulárních budov), která vznikla z modulů vyrobených pro český pavilon EXPO 2015 v Miláně s výkladem obchodního ředitele Ing. Martina Harta.
 • Kongresové centrum ve Zlíně, postavené dle návrhu Ing. arch. Evy Jiřičné. Odborný výklad byl zaměřen na základní stavební údaje, na provoz celého objektu od suterénu/garáže přes hlavní sál, prezidentský salónek až po půdu s technickým zázemím.
 • Zlínský mrakodrap, který byl v době výstavby vrcholným dílem předválečné funkcionalistické architektury s 16 podlažími a výškou 77,5 m nejvyšší budovou Evropy. Skutečnou technickou lahůdkou je pojízdná kancelář J. A. Bati, vybavená klimatizací, telefonem i umyvadlem. Na střeše budovy se pak nabízel nevšední pohled na město a jeho okolí.
 • Stavby významného stavitele Dušana Jurkoviče – lázeňské domy v Luhačovicích.
 • Baťův kanál – součástí plavby z přístavu Vnorovy bylo podání historických a technických údajů o významu kanálu, proplutí nejvyšším zdymadlem na tomto vodním díle (3 m) a proplutí křížení kanálu s řekou Moravou s prohlídkou pozůstatků po lanovce zajišťující přetažení lodí z kanálu přes řeku Moravu

Zpáteční cestou jsme se zastavili u památníku Mohyla míru ve Slavkově u Brna.

České Budějovice připravují

 • Valná hromada OK ČKAIT České Budějovice15. ledna 2020
 • Co je nutné pro úspěch BIM projektu20. února 2020
 • Veletrh úspor energií, Wels6. března 2020
 • Celostátní žákovská soutěž
  v projektování RD v grafických programech19. března 2020
 • Technický dozor stavebníka –
  jeho postavení a úloha26. března 2020