V říjnu 2019 vyšel nový zákon o znalcích, platí od 1. ledna 2021

Nový zákon o znalcích přináší několik změn, které se týkají výkonu znalecké činnosti autorizovaných osob. Zásadně se mění podmínky pro jmenování znalcem. Nově může být jmenována pouze odborně způsobilá osoba, která získala vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru, zaměřené na daný obor a dané odvětví, nejméně v magisterském studijním programu. Výši znalečného bude nově řešit zřejmě až prováděcí vyhláška.

Dne 9. října 2019 vyšel ve Sbírce zákonů ČR, částka 110 nový Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb. Současně vyšel Zákon č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích. Oba tyto zákony nabývají účinnosti 1. ledna 2021. K tomuto datu tedy přestane platit dosavadní zákon č. 36/1967 Sb. v platném znění i jeho prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Zvýšení nároků na znalce

Zásadně se mění podmínky pro jmenování znalcem. Nově může být jmenována pouze odborně způsobilá osoba, která získala vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru, zaměřené na daný obor a dané odvětví, nejméně v magisterském studijním programu (§ 8 odst. 1). V témže odstavci je stanoveno, že tato osoba musí mít osvědčení o odborné způsobilosti, vydané příslušnou komorou, zřízenou ze zákona, jde-li o znalecké odvětví v odbornostech, ve kterých o odbornost a etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená zákonem. V odstavci 6 tohoto paragrafu je uvedeno, že Ministerstvo spravedlnosti ČR stanoví vyhláškou, pro které obory toto ustanovení platí, včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná.

Je vypuštěna část, stanovující dosavadní dehonestující maximální sazbu znalečného ve výši 350 Kč/hod., stanovuje však vysoké poplatky za vstupní zkoušku, což neodpovídá dlouhodobě klesajícímu zájmu o znaleckou činnost. Výši znalečného bude řešit zřejmě až prováděcí vyhláška. Namísto krajských soudů přechází rozhodování o zápisu do seznamu znalců, evidence znalců a kárná činnost pod Ministerstvo spravedlnosti.

Znalce jistě potěší text § 25 odst. 1. Zde je stanoveno jednoznačně, že: Orgán veřejné moci se znalcem předem projedná zadání znaleckého posudku a lhůtu pro jeho podání, znalec na vyžádání orgánu veřejné moci provede předběžný odhad předpokládané výše znalečného.

V § 34 je dále stanoveno, že: Orgán veřejné moci, který rozhodl o ustanovení znalce rozhodne o znalečném bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování. Znalečné se uhradí opět bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí o znalečném, nejpozději do 15 dnů.

Nám znalcům nezbývá než věřit tomu, že nový zákon bude orgány veřejné moci dodržován, neboť ve stávajícím zákonu byla podobná ustanovení (s delšími termíny), Soudy však proplácely znalečné někdy až po několika letech.