4. zasedání Představenstva ČKAIT

Kolektor pod Hlávkovým mostem v Praze získal v soutěži Stavba roku 2019 Cenu ČKAIT nejen za promyšlené městské plánování ve vztahu k technické infrastruktuře, ale také za předvedení stavebního a inženýrského umu při projektování i realizaci. Stavební dílo bylo oceněno i Cenou Inženýrské komory 2018. (zdroj: Subterra a.s.)
Kolektor pod Hlávkovým mostem v Praze získal v soutěži Stavba roku 2019 Cenu ČKAIT nejen za promyšlené městské plánování ve vztahu k technické infrastruktuře, ale také za předvedení stavebního a inženýrského umu při projektování i realizaci. Stavební dílo bylo oceněno i Cenou Inženýrské komory 2018. (zdroj: Subterra a.s.)

Zasedání dne 19. září 2019 se účastnili všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady, předseda stavovského soudu, předseda autorizační rady, ekonomický mandatář a ředitel Kanceláře ČKAIT.

Ekonomický blok

Ekonomický mandatář Ing. Motyčka předložil k dnešnímu jednání výsledky hospodaření ČKAIT k 31. srpnu 2019. Toto období představuje 67 % celého roku. Výnosy limitované části jsou naplněny na 98 %. Výdaje limitované části byly čerpány v celkové výši 57 %. Výsledné hospodaření v ekonomických činnostech je na 47 % celého roku. Celkově hospodaření ČKAIT odpovídá schválenému ­rozpočtu. Připravuje se návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020. Limity rozpočtu oblastí jsou na úrovni loňských. V případě, že bude některá oblast potřebovat navýšit v závěru roku limit, požádá se zdůvodněním Představenstvo ČKAIT a může využít plánovanou rezervu v rozpočtu. Informační centrum ČKAIT vykazovalo ke konci srpna kladný hospodářský výsledek.

Příprava návrhu výše členských příspěvků

Na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020 se bude mimo jiné projednávat i návrh výše členských příspěvků pro rok 2021. Pokud se bude předpokládat nárůst členské základny stejný jako v předchozích letech a nové Představenstvo ČKAIT rozhodne o valorizaci platů stálých zaměstnanců cca o 3 %, důvod ke změně výše členských příspěvků nenastane. Dojde-li však ke zvýšení odměn přednášejícím, zkušebním komisařům, členům volených orgánů atd. například o 100 Kč/hod., za hospodářský rok to u ČKAIT může dosáhnout zvýšení výdajů až o 5 mil. Kč. To by si již vyžádalo zvýšení členských příspěvků o 50 Kč (1,5 mil. Kč navíc) až 100 Kč na člena (3 mil. Kč navíc). Na příštím jednání Představenstva ČKAIT budeme pokračovat v diskusi, protože to souvisí i s novým formulováním strategie ČKAIT. Ing. Drahorád předložil rozpracovaný koncept strategie ČKAIT a seznam základních témat s popisem současného stavu a náměty na vylepšení.

Stav pojištění členů

 • Pejchal informoval o stavu pojištění. Škodní průběh základního pojištění je 86,6 %, škodní průběh se zvýšeným skupinovým pojištěním je již pod hranicí, kdy by bylo nutné zvýšit pojištění. Pojišťovací makléř nás na každé pojišťovací komisi i mezi jednáními podrobně seznámí se škodními událostmi a s vytvořenými rezervami. Počet zájemců o zvýšené skupinové pojištění je vyšší než v minulém roce.

Odpovědnost autorizovaných osob

 • Sadílek předložil návrh dopisu s dotazem na vysvětlení odpovědnosti autorizované osoby. U majetkové odpovědnosti je odpovědnost zřejmá. Z pohledu trestněprávní odpovědnosti to není tak snadné. Po diskuzi dopis dopracuje a předá předsedovi.
 • Loukota seznámil přítomné s dalším vývojem událostí kolem zřícené střechy tělocvičny v České Třebové, i nadále má za úkol sledovat tento případ.

Rekodifikace stavebního zákona

 • Hladík referoval o postupu prací na rekodifikaci stavebního zá­kona. Pracovní skupina č. 3 pro stavební právo hmotné byla rozšířena o dva členy, kteří projevili zájem v komisi pracovat – Ing. Macha a Ing. Bukovského. Dále informoval o obdržených návrzích z MMR ČR, které průběžně připomínkujeme. Ing. Špalek je členem pracovní skupiny pro procesní právo. 25. října 2019 přišla pracovní verze paragrafového znění SZ, připomínky k hmotnému právu bylo třeba odeslat do pěti kalendářních dní, k procesnímu právu ve lhůtě deset kalendářních dní. Členy pracovní skupiny pro digitalizaci jsou Ing. Loukota a Ing. Hnízdil. Ing. Vaverka je členem pracovní skupiny o územním plánování. Dozvěděli jsme se, že plánovaný centrální stavební úřad nebude podřízen ministerstvu.

Návrhy změn autorizačního zákona

 • Sadílek představil dva konkrétní případy a uvedl důsledky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Z uvedených důvodů předložil návrh na změnu autorizačního zákona.
 • Na návrh Ing. Hladíka představenstvo schválilo změnu rozsahu oboru TE02 a IE01 – R1904-3. Změny budou zveřejněny na webu Komory.
 • Hladík a Mgr. Sadílek společně předložili návrhy na změny autorizačního zákona (§ 5, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20 a 23). Návrh novely si vyžádala pracovní skupina MMR pro stavební právo hmotné v rámci příprav rekodifikace stavebního práva a návazných změnových zákonů. Představenstvo po diskusi návrhy schválilo a doporučilo zaslat na MMR s výzvou dalšího tripartitního projednání (MMR, ČKAIT a ČKA).

Mezinárodní spolupráce

 • Materna upozornil na nutnost rozhodnout se o případném prodloužení tříleté smlouvy s ASCE, přičemž doporučil smlouvu prodloužit. Dále informoval o navázání spolupráce s Maďarskou komorou, která získala grant na VRT.
 • Představenstvo schválilo, že na jednání v Sofii ve dnech 25.–26. října bude ČKAIT zastupovat Ing. Zídek a prof. Materna. Předmětem jednání bude: Vzdělávání stavebních inženýrů a inženýrská praxe; Aspekty a problémy ve stavebním a investičním procesu v evropských zemích.

Vzdělávání

 • Hejduková představila návrh elektronického vzdělávání organizovaného Komorou.
 • Vaverka informoval o uspořádání semináře o výstavbě dřevostaveb.
 • Na návrh Ing. Mandíka představenstvo jednomyslně schválilo záštity na akce: Voda v sídle a krajině; Ženy ve stavebnictví; ­RECYKLING 2020.

ČKAIT se zapojí do spolupráce na přípravě staveb vysokorychlostních železnic

 • Křeček referoval o žádosti saské inženýrské komory o spolupráci s ministerstvem a naší Komorou na přípravě VRT. Ing. Mráz se za ČKAIT 25. července 2019 účastnil jednání meziresortního řídicího výboru k přípravě rychlých železničních spojení na území ČR, kde mimo jiné SŽDC, s.o. předložila návrh na přípravu a realizaci železnice nové generace. K tomu připravila SŽDC prezentaci a poskytla ji Kanceláři ČKAIT.
 • ČKAIT bude reagovat na výzvu Saské komory autorizovaných inženýrů, abychom se připojili ke spolupráci s investory stavby rychlého železničního spojení Praha–Drážďany.

Soutěžní přehlídky

 • Pejchal žádá předsedy o získávání přihlášek do Ceny Inženýrské komory 2019. Představenstvo doporučuje předsedům oblastí obeslat členy e-mailem.
 • Zdařilová informovala o nominačním večeru Stavby roku.
 • Loukota zmínil vyhlášení Stavby roku Pardubického kraje.
 • Per rollam mezi řádnými jednáními bylo schváleno udělit záštitu akci Grand Prix Architektů 2019. Pro bylo osm hlasů, proti sedm.

 Různé

 • Hnízdil připravil a představil představenstvu technické řešení elektronického deníku autorizované osoby. Všem členům představenstva pošle přihlašovací údaje pro testování funkcí elektronického deníku na adrese denik.ckait.cz – více článek o elektronickém deníku str. 28.
 • Vaverka informoval o tom, že studii proveditelnosti dostavby budovy Komory zpracovává prof. Heralová. Studie bude předložena v listopadu a Ing. Vaverka zjistí její cenu.
 • Materna předložil doporučující stanovisko pro projekt TAČR s doplněním, které vzniklo na jednání komise BIM.
 • Kabele konstatoval, že novela zákona o hospodaření energií ani prováděcí vyhlášky stále nejsou k dispozici. Z tohoto důvodu se nebude konference Energetická náročnost budov konat letos, ale až v příštím roce.