Dozorčí rada ČKAIT v roce 2019

Klesá počet podnětů, podíl stížností předaných ke stavovskému soudu se spíše zvedá. Autorizované osoby by měly vždy zvažovat, kdy a jak použijí autorizační razítko.

Dozorčí rada ČKAIT (DR) pracovala v roce 2019 ve standardním režimu, který započal kontrolami kanceláří všech 13 oblastí Komory. Tyto kontroly spojuje i s poslední prověrkou příprav výborů oblastí na valné hromady a zaměřuje se při nich na splnění základních formálních náležitostí (řádné a včasné obeslání všech členů ČKAIT v oblasti) a především na přípravu voleb do oblastí.

S ohledem na chystané volby do všech hlavních volených orgánů ČKAIT se DR na svém 16. zasedání usnesla na doporučení pro valné hromady oblastí nominovat do všech volených orgánů Komory po jednom zástupci.

Součástí návštěv zástupců DR na oblastech je také kontrola plnění usnesení valných hromad oblastí z předchozího roku a kontrola využívání prostředků pro odbornou činnost oblasti. Kontroly kanceláří se účastní vždy jeden člen Dozorčí rady ČKAIT a jeden zástupce oblasti z Dozorčích komisí DR ČKAIT.

Počet podaných stížností klesá

Z výsledků pravidelné činnosti DR ČKAIT v minulých letech je patrno, že počet podaných stížností má tendenci spíše klesající, podíl stížností končících projednáváním u stavovského soudu je však spíše vyšší.

Dozorčí rada ČKAIT se sešla na svých zasedáních šestkrát, Dozorčí komise (Praha a Brno) DR ČKAIT se standardně sešly na svých zasedáních dvanáctkrát.

V roce 2019 bylo k polovině října evidováno 42 stížností, což je zatím v souladu s tendencí roku 2018. Opět je minoritní počet stížností v regionu Morava, kde bylo evidováno pouze 12 stížností.

Z celkového počtu 42 stížností se dvě stížnosti týkaly neuhrazených členských příspěvků – jedná se o stížnosti na desítky osob. Tato řízení dosud probíhají.

Autorizovaná osoba plně odpovídá za použití autorizačního razítka

Dosud evidované stížnosti se týkají především profesního pochybení. Devět z nich bylo předáno k řešení stavovskému soudu, deset bylo zastaveno a deset odloženo. Odložení případu se stalo velmi frekventovaným ukončením kauz, neboť umožňuje promptní otevření případů tehdy, když se objeví nové podstatné důkazy. Lze proto říci, že se nová úprava Disciplinárního řádu osvědčila.

Samostatným případem diskutovaným DR ČKAIT se stala porucha střešní konstrukce haly tělocvičny v České Třebové, která se dostala do Z+i ČKAIT č. 4. Mohli jste si přečíst, že byla pravomocně odsouzena autorizovaná osoba (dnes je případ ve stadiu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR), a to na základě soudně znaleckého posudku, na kterém se podílela další autorizovaná osoba. Poučení pro autorizované osoby obecně již správně popsal Ing. Ladislav ­Bukovský ve zmíněném článku: vždy si uvědomit, že autorizovaná osoba plně zodpovídá za jakýkoliv dokument opatřený jejím autorizačním razítkem bez ohledu na souvislosti, jak dokument vznikl a kdo jej vypracoval. Já k tomu dodávám: a AO je povinna použití razítka řádně dokumentovat zápisem ve svém DAO (deník autorizované osoby).