Kolaudace rodinných domů má od 1. ledna 2018 nová pravidla

Investor, který si staví svépomocí tento rodinný dům od roku 2017 bez odborného dohledu v rozporu se schválenou dokumentací a bezpečnostními předpisy, porušoval předchozí stavební zákon. I podle nového stavebního zákona bude tento přístup protiprávní. (foto: Markéta Kohoutová)
Investor, který si staví svépomocí tento rodinný dům od roku 2017 bez odborného dohledu v rozporu se schválenou dokumentací a bezpečnostními předpisy, porušoval předchozí stavební zákon. I podle nového stavebního zákona bude tento přístup protiprávní. (foto: Markéta Kohoutová)

Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona se mnoho stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení nebude kolaudovat

Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona se množí dotazy týkající se kolaudace stavby rodinného domu a přidělení čísla popisného. Mnoho stavebních objektů vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení se nebude od 1. ledna 2018 kolaudovat. K problematice přidělování čísla popisného byla 10. ledna 2018 zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj pracovní pomůcka.

Novela stavebního zákona přináší prohloubení deregulace v oblasti kolaudace (povolování užívání) staveb. Nové pojetí kolaudace rozšiřuje skupinu staveb, které bude možné užívat po jejich dokončení bez kolaudace. Jedna z forem povolení užívání, tzv. „oznámení záměru započít s užíváním stavby“, byla zrušena a naopak bylo doplněno (navráceno) kolaudační řízení.

Kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí budou podléhat pouze dokončené stavby uvedené v § 119 odst. 1 stavebního zákona:

a) veřejná infrastruktura,

b) stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,

c) stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,

d) změna stavby, která je kulturní památkou.

Rodinný dům nepodléhá kolaudačnímu řízení, pokud je stavbou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Výjimku by představovaly rodinné domy, které budou obsahovat zařízení nebo technologie, které by k ověření funkčnosti a vlastností vyžadovaly provedení zkušebního provozu, rodinné domy, které by byly kulturní památkou a rodinné domy, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, což budou developerské projekty rodinných domů a nájemní rodinné domy.

Skutečnost, že se po 1. lednu 2018 nebudou některé stavby kolaudovat, nemění nic na tom, že stavebník a další osoby zúčastněné na výstavbě jsou nadále povinni plnit povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, a že ustanovení § 132 stavebního zákona zavazuje stavební úřady k provádění soustavného dozoru cíleného na ochranu veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, a dále na kontrolu plnění jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Stejně jako před novelou, tak po novele stavebního zákona platí, že je veřejným zájmem požadavek, aby byla stavba prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, aby byla užívána jen k povolenému účelu a aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty [§ 132 odst. 3 písm. a) až c) stavebního zákona]. Pokud tyto požadavky nejsou dodržovány, pak k zajištění jejich naplnění (tj. k naplnění veřejného zájmu) slouží institut kontrolní prohlídky tak, jak je zakotveno v ustanovení § 133 a 134 stavebního zákona. Kontrolní prohlídky jsou základním institutem pro výkon státního dozoru nad prováděním a užíváním staveb a stavební úřad je provádí kdykoli, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

Podle § 133 odst. 2 stavebního zákona zjišťuje stavební úřad při kontrolní prohlídce zejména:

 • dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,
 • zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace v souladu s § 160 a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
 • stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
 • zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, zda jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
 • zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
 • zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
 • zda je řádně prováděna údržba stavby,
 • zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

Úkolem stavebního úřadu je chránit veřejný zájem, který mu svěřuje stavební zákon. Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona sice nebudou některé stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) stavebního zákona kolaudovány, nicméně kontrolu jejich provádění může stavební úřad nadále vykonávat na základě oprávnění v § 132 a následujících.

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb

Stavebník je povinen (§ 152, 160 odst. 4 stavebního zákona):

 • dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství,
 • uvést do souladu prostorovou polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací u stavby prováděné svépomocí,
 • zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím u stavby prováděné svépomocí,
 • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího; změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,
 • před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
 • zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 • ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
 • ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištěnízávady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
 • zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.).

Neplnění zákonných povinností je klasifikováno jako přestupek, za který může být udělena pokuta až do výše 200 000 Kč [§ 178 odst. 2 písm. k) a l) a odst. 3 stavebního zákona].

Stavební podnikatel (zhotovitel) je povinen zabezpečit (§ 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona):

 • odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím,
 • aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Neplnění zákonných povinností je klasifikováno jako přestupek, za který může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč [§ 181 odst. 1 písm. b) a odst. 2 stavebního zákona].

Stavbyvedoucí je povinen (§ 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona):

 • řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací,
 • zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
 • zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem,
 • zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou (v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby),
 • působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby,
 • vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby,
 • spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Neplnění zákonných povinností je klasifikováno jako přestupek, za který může být udělena pokuta až do výše 200 000 Kč [§ 180 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 4 stavebního zákona].

Na základě čeho budou od 1. ledna 2018 do RÚIAN zapisovány stavby, které sice vyžadují stavební povolení nebo ohlášení, ale současně nepodléhají kolaudaci?

Stavby dotčené vypuštěním § 120 stavebního zákona lze rozdělit do tří základních skupin:

1) Stavební objekty, kterým se přiděluje č.p./č.ev.

Zápis proběhne v součinnosti se stavebníkem, který by měl po dokončení stavby požádat stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad o přidělení č.p./č.ev. (viz § 31a odst. 1 zákona o obcích nebo § 14a odst. 1 písm. a) zákona o hlavním městě Praze).

2) Stavební objekty, kterým se nepřiděluje č.p./č.ev.

O dokončení této skupiny stavebních objektů se stavební úřad nejčastěji dozví:

a) prostřednictvím reklamace na „doplnění stavebního objektu“ zasílané do ISÚI/RÚIAN informačním systémem katastru nemovitostí. Při řešení reklamace může stavební úřad využít údaje z dálkového přístupu do KN, který je územním samosprávným celkům podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona zpřístupněn bezúplatně, a získat přes něj kopie listin, na jejichž základě byl zápis do katastru nemovitostí proveden (blíže viz dokument Návod pro dohledání listin v DP).

b) na základě ohlášení stavebníka o fázi výstavby podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

3) Změny stavebních objektů (přístavby, nástavby) podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení

Stavební úřad zapíše změnu technicko-ekonomických atributů stavebního objektu v součinnosti s vlastníkem, např. na základě ohlášení stavebníka o fázi výstavby podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

Podrobné informace:

www.ruian.cz – Zápisy do RÚIAN po 1. 1. 2018 – pracovní pomůcka pro SÚ

www.mmr.cz → Úvodní strana → Územní a bytová politika → Územní plánování a stavební řád → Stanoviska a metodiky → Územní rozhodování a stavební řád