Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

Cena Inženýrské komory 2017 byla na letošním Shromáždění delegátů udělena za optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice s novými mosty, které umožní zvýšení rychlosti vlaků na 160 km/hod. (zdroj: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)
Cena Inženýrské komory 2017 byla na letošním Shromáždění delegátů udělena za optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice s novými mosty, které umožní zvýšení rychlosti vlaků na 160 km/hod. (zdroj: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

Do pražského Hotelu Pyramida se 24. března 2018 sjelo 182 z 200 pozvaných delegátů. Závěrečné usnesení potvrdilo význam samosprávy profese inženýrů a techniků. Byly předány tři Ceny Inženýrské komory 2017 a vyhlášeny podmínky dalšího ročníku.

Do pražského Hotelu Pyramida se 24. března 2018 sjelo 182 z 200 pozvaných delegátů. V diskusních příspěvcích byly jmenovány aktuální problémy profese. Závěrečné usnesení potvrzuje význam samosprávy profese inženýrů a techniků.

Nejprve vystoupil Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, který působí ve funkci již deset let. V úvodním slově uvedl, že Komora je ve velmi dobré kondici a poděkoval za dobrou práci jejích představitelů. S ohledem na malý počet zájemců o činnost v orgánech Komory pak nedoporučil, aby byl akceptován předložený návrh na omezení délky funkčního období. Varoval před dopadem na činnost výborů v oblastech, kde by pak chyběli aktivní zástupci na řešení úkolů Komory. Trvá relativně dlouho, než se nový člen orgánu Komory naučí znát její fungování.

Komoře se podařilo uspořit finanční prostředky, a proto se Shromáždění delegátů předkládá k posouzení, zda by nebylo výhodné je vložit do zhodnocení budovy sídla ČKAIT v Praze. Komora se rozrůstá, nabývá její činnost, pro níž je třeba zajistit zázemí, čímž by se také vytvořil prostor, kde by si mimopražští členové ČKAIT mohli organizovat schůzky.

Předseda rovněž vyzval oblasti, aby se zapojily do ankety Stavba století. Podle předsedy ČKAIT je také nutné co nejdříve přistoupit k rekodifikaci stavebního práva. Ve veřejném projednání by se měla stavba pouze umístit (procesní právo) a pak už by mělo nastoupit hmotné právo (technické požadavky na stavby). Ve svém vystoupení zmínil i podepsané Memorandum se Svazem měst a obcí. Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek spadá již od nového roku mezi regulované činnosti, k jeho výkonu je třeba autorizace. Apeloval na dodržování nabídkových cen ze strany projektantů. Uvedl, že se Komora angažuje v tom, aby návrhy na mosty a lávky v architektonických soutěžích neposuzovali jen architekti, ale i dopravní inženýři a statici. Pražský magistrát si již vytvořil kolegium dopravních specialistů, s nímž konzultuje současnou situaci zanedbaných mostních konstrukcí.

Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, informuje o vzniku novely stavebního zákona.

Jednání Shromáždění delegátů řídil profesor A. Materna, Ing. Mráz, Ing. Pater a Ing. Špalek.

Z vystoupení hostů

Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce výstavby a veřejného investování, připomněla účastníkům Shromáždění delegátů tříletý proces vzniku novely stavebního zákona: „Novela je tak obsáhlá, že připomíná spíše nový zákon. Přesto se nám nepodařilo naplnit veškerá očekávání a ambice. Ani tato novela zásadně neurychlí proces výstavby. Je třeba provést reformu státní správy, aby si stanoviska dotčených orgánů zajišťoval sám stavební úřad, aby se dokumentace mohla podávat pouze digitálně. Proč máme 44 dotčených orgánů státní správy? Hmotné právo je třeba nastavit nově!“

Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, poděkoval Komoře za součinnost při tvorbě zákonů: „Je třeba urychlit vznik metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek, který platí více než rok a při zadávání projektových prací se stále nejčastěji používá jako hlavní kritérium nejnižší cena. Existuje rozsudek Evropského soudu, v němž je uvedeno, že pokud při výběru zpracovatele tvůrčích či intelektuálních činností má cena 90% váhu, pak je v rozporu s předpisy EU.“

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor VUT v Brně, ocenil spolupráci Komory s vysokými školami jak v oblasti vzdělávání, tak i ve vědě a výzkumu: „Zkusme všichni změnit mediální obraz stavebnictví.“

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., nový děkan Fakulty stavební ČVUT, předal předsedovi ČKAIT Ing. Pavlu Křečkovi stříbrnou pamětní medaili za mimořádný přínos ke spolupráci s ČVUT, udělenou rektorem prof. Petrem Konvalinkou.

Ing. arch. Ivan Plicka, předseda ČKA, zdůraznil, že obě Komory spojuje práce na standardech profesních výkonů a uvedl, že zákaz soutěžit zakázky za nejnižší nabídkovou cenu se nevztahuje na podlimitní zakázky.

Ing. arch. Jan Fibiger, současný prezident SIA – Rady výstavby ČR, řekl, že hlavním tématem současnosti je digitalizace, rekodifikace stavebního práva a vznik jednoho ústředního orgánu pro stavebnictví, které nyní spadá pod kompetence osmi ministerstev.

Ing. Adam Vokurka, Ph.D., nový prezident ČSSI, který je ve funkci od listopadu 2017, zmínil, že ČSSI je a bude i nadále donátorem kalkulačky www.cenyzaprojekt.cz.

Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS), představil tuto novou organizaci, která byla zřízena k 1. říjnu 2017 s cílem zabezpečit tvorbu a vydávání norem, a to za podpory Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy. Uvedl, že ve správní radě ČAS zasedá z ČKAIT Ing. Lubomír Keim, CSc. Sdělil, že prostředky z prodeje norem se vrací do jejich přípravy. Cílem agentury je zlepšit kvalitu překladů a komentářů. V roce 2017 bylo vydáno 1700 norem, z toho jen 26 norem původních českých.

Čestné členství bylo uděleno Ing. Bohumilu Kujalovi (vpravo), Miroslavu Rychtářovi (vlevo), Zdeňku ¬Avenariusovi a Anitě Bartlové.

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., Ing. Rostislav Mazáč, Ing. Ladislav Kubát, RECOC, spol. s r.o., Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jan Včelák, Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., EXCON, a.s., Praha, převzali cenu za stavbu Předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran.

Veřejné zakázky

Ing. Robert Špalek, místopředseda Představenstva ČKAIT, informoval o práci na metodice k zadávání veřejných zakázek. Komise pro ZZVZ navrhuje dvouobálkovou metodu. Nejprve se posoudí kvalita a složení týmu s váhou 60 % a ve druhém kole uchazeči, kteří splní požadavky kvality, budou soutěžit včetně nabídkové ceny s váhou kritéria 40 % Uchazeč, který nedosáhne 70 % bodů, dosažených nejlepší nabídkou v prvním kole, nepostoupí do kola druhého a je vyřazen bez posouzení cenové nabídky.

Diskuse o hospodaření Komory

Ing. František Mráz, místopředseda Představenstva ČKAIT, přednesl zprávu o hospodaření ČKAIT. Rozpočet Komory je tvořen z 93 % členskými příspěvky, 7 % pochází z hospodářské činnosti. Shromáždění delegátů předložil návrh, aby členské příspěvky zůstaly ve stejné výši jako v předchozích letech. Již 10 let je členský příspěvek stanoven na 3 000 Kč. Dále předložil návrh na vytvoření fondu darů ve výši 200 000 Kč, reprezentativního fondu ve výši 100 000 Kč. Fond rizikový s 2,5 mil. Kč existuje již dva roky. V současné době má ČKAIT 25 ­milionů Kč uloženo v odpisech za nákup nemovitostí a 25 milionů Kč tvoří volné finanční prostředky, které byly uloženy z části ve státních dluhopisech – 2 × 10 000 000 Kč. Jeden státní dluhopis ještě máme do konce roku 2018.

Následovala diskuse o investování Komory do státních dluhopisů, o využívání dotačních titulů na vzdělávání. Nakonec byl vznesen požadavek, aby napříště byla účetní rozvaha součástí výroční zprávy.

Ing. Mráz dále informoval o dobrém průběhu připojištění autorizovaných osob. Dle uzavřené smlouvy by pro zachování výhodných podmínek mělo být do konce roku 2018 připojištěno 2000 autorizovaných osob. Ke konci roku 2017 bylo připojištěno již 1600 osob.

Je nutné zpřesnit zadání pro dostavbu Sokolské

Shromáždění delegátů bylo seznámeno se třemi návrhy na dostavbu domu ČKAIT v Sokolské ulici v Praze. Odhad investičních nákladů se podle rozsahu a způsobu řešení pohyboval od 57 do 87 milionů Kč. Považuje se tedy za nutné upravit zadání s ohledem na využitelnost nových prostorů a zejména s ohledem na návratnost vložené investice. V následné diskusi dále zaznělo, že ČKAIT má k dispozici pouze 25 milionů Kč, hypotéku si může vzít do výše splátky 2 milionů Kč ročně se splatností maximálně 10 let. Za takových podmínek se zdá vložení volných prostředků do nemovitosti rozumné. Za problematické bylo v diskuzi označeno zejména parkování, neboť všechny návrhy snížily počet parkovacích míst oproti současnosti. Řešila se i otázka potřebnosti sálu. Zaznělo také několik názorů, že by studie měla prověřit rovněž možnost prodeje této nemovitosti a nákup jiného objektu na okraji Prahy, kde by nebyl problém s parkováním.

Ing. Trnka ocenil, že byly studie zpracovány, neboť jsou dobrým podkladem pro úpravu zadání, a nedoporučil stěhování, neboť současná pozice je dobře dostupná. Nakonec se přítomní shodli, že ČKAIT bude pokračovat ve zpřesnění zadání. Většina přítomných je přesvědčena, že bez podrobné studie proveditelnosti a návratnosti není možné přijmout rozhodnutí.

Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA, převzala hlavní cenu za stavbu Optimalizace tratí Český Těšín – Dětmarovice

Disciplinární šetření se týká jen několika málo osob

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., předseda Dozorčí rady ČKAIT, uvedl, že činnost dozorčí rady se podílí 2 % na celkových nákladech ČKAIT. Nejčastějším přečinem je neplacení příspěvku, což se objevilo v minulém roce u 146 případů. Z jiných důvodů bylo prošetřováno 68 osob, z nichž 12 % stanulo před Stavovským soudem. Prověřování stížností není levné, neboť každá šetřená osoba přichází s advokátem. Ročně dozorčí rada zkontroluje přibližně 800 deníků autorizovaných osob. Teoreticky tedy přijde řada na každého člena jednou za 40 let.

Změna vnitrokomorových předpisů

Představenstvo schválilo 15. února 2018 změnu řádů s ohledem na změny správního řádu a dalších předpisů.

Organizační řád se zpřesňuje v postupu činnosti orgánů Komory, které vyplývají z jejich dosavadní aplikační praxe. Podstatnou změnou je zakotvení Rady pro uznávání kvalifikace (název zvolen adekvátně k autorizační radě) do našich vnitřních předpisů (viz nově vložený § 14a). Podle autorizačního zákona je uznávacím orgánem Komora (§ 30d odst. 2) a výkon činnosti je podle dosavadního stavu § 6 odst. 1t) Organizačního řádu přenesen na představenstvo. Tuto činnost ovšem v praxi vykonává Rada pro uznávání kvalifikace. Nutnost těchto změn je vyvolána mimo jiné podnětem nejmenované firmy k prošetření činnosti Komory na ÚOHS (odbor kartelů). Z diskuse pak vzešel doplňující návrh, aby předsedou ČKAIT mohl být zvolen i autorizovaný technik.

Disciplinární a smírčí řád se mění ve způsobu doručování podle správního řádu, zpřesňuje náležitosti rozhodnutí dozorčích orgánů (dozorčí rady, dozorčích komisí, Stavovského soudu a jeho senátů)a ve formálním zachycení úkonu, který může být předmětem soudního přezkumu, k němuž se mohou objevit námitky upozorňující na procesní pochybení. Nově se odlišuje povinnost zastavit řízení a možnost zastavit řízení, neboť tam, kde se navrhuje možnost zastavit, rozhoduje ve většině případů Stavovský soud. Navržena byla také úprava odložení, která umožňuje šetření kdykoliv obnovit, pokud se vyskytne nová – odlišná důkazní situace. Řád také stanovuje úhradu alespoň části nákladů spojených s disciplinárním řízením, výslovně připouští možnost autoremedury a rozšiřuje způsoby rozhodování odvolacího orgánu.

Profesní řád upřesňuje profesní i etické zásady autorizovaných osob ve vztahu ke klientovi, profesi, kolegům a Komoře. Navrhovaná novela a celý Profesní a etický řád má úzkou návaznost na Disciplinární a smírčí řád ČKAIT.

Z usnesení delegátů

Shromáždění delegátů projednalo veškeré body programu a přijalo usnesení s úkoly na další rok. Bude se pokračovat v přípravě rekonstrukce a dostavbě sídla Komory v Praze, Sokolská 15. ČKAIT bude napomáhat při přípravě nového stavebního zákona na úrovni SIA – Rady výstavby ČR a MMR ČR.

fotografie ze Shromáždění delegátů: Petra Bednářová