Oblast České Budějovice se představuje

Exkurze do nové budovy laboratoří na VŠTE s kolegy ZT Linec, Salzburg (foto: Ing. R. Lukeš)
Exkurze do nové budovy laboratoří na VŠTE s kolegy ZT Linec, Salzburg (foto: Ing. R. Lukeš)

Oblast České Budějovice v rámci celoživotního vzdělávání uspořádala nebo se podílela na organizování celkem 49 akcí, kterých se účastnilo 1355 osob. Z toho bylo 25 seminářů (605 osob), 21 exkurzí a výstav (368 osob) a tři prezentace firem, kterých se celkem účastnilo 382 osob.

Kromě organizování desítek akcí a prohlubování spolupráce se státní správou i odbornými institucemi se oblastní výbor v uplynulém volebním období věnoval rovněž připomínkování zákonů a dalších předpisů.

Během uplynulého období se výbor sešel třicetkrát, buď v sídle Komory, nebo na výjezdních zasedáních. Výbor zvolený na VH 2015 pracoval po celé tříleté volební období beze změn ve složení Ing. Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Ing. Jan Mašek, Ing. Martina Stráská a Ing. Pavel Otruba. Pro období 2018–2020 nastala volbou na valné hromadě 2018 pouze jedna změna – Ing. Jana Maška nahradil Ing. Milan Borovka.

Velice důležité a významné pro posuzování práce výboru a OK je činnost našich členů v orgánech Komory. Máme zastoupení ve všech orgánech, což je z hlediska informovanosti nejen výboru, ale i členské základny velice důležité.

Informace o odborné činnosti oblastní kanceláře byly průběžně zveřejňovány na webové stránce ČKAIT v termínovníku pro oblast České Budějovice, dále byly uváděny v oblastním Zpravodaji, který měl v roce 2017 pět vydání.

Shrnutí činnosti za minulé volební období 2015–2017

Jednotliví členové výboru se podíleli na připomínkování autorského zákona, stavebního zákona, zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o liniových stavbách.

Výbor organizoval ve spolupráci s ČSSI, SPS ČR, ČSVH, ECČB, SPŠ stavební v Českých Budějovicích a Unií mostařů ČR řadu odborných akcí v rámci celoživotního vzdělávání, přičemž členové výboru byli garanty odborných akcí. Oblast České Budějovice v rámci celoživotního vzdělávání uspořádala nebo se podílela na organizování celkem 49 akcí, kterých se účastnilo 1355 osob. Z toho bylo 25 seminářů (605 osob), 21 exkurzí a výstav (368 osob) a tři prezentace firem, kterých se celkem účastnilo 382 osob.

Přednášky a semináře se věnovaly těmto tématům: Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Energetická náročnost budov, BIM, BOZP, Dřevostavby Volyně, Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému HELUZ, Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN, Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení, Defekty budov 2017, Jak být úspěšný při získávání povolení od stavebního úřadu, Pojištění autorizovaných osob a prezentace firmy Wavin Ekoplastik.

Velký zájem byl o prezentace odborných firem divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., ENERGY CENTRE České Budějovice a GreCo. Oblast organizovala tyto odborné exkurze: Veletrh úspor energií WELS, veletrh IBF BRNO, FOR ARCH Praha, diskusní odpoledne k mostním stavbám na D3, Stavby a historie a Klášter v Borovanech.

Cena Inženýrské komory

Za čtrnáct let se do soutěže přihlásilo celkem 42 staveb realizovaných v oblasti České Budějovice. Z toho v roce 2015 devět staveb, v roce 2016 tři stavby a v roce 2017 jsme do soutěže z naší oblasti zaslali osm přihlášek. Cena slouží k propagaci práce členů oblasti. V minulých letech získali hlavní ocenění Ing. Alena Hynková, Ing. Luděk Němec a Ing. Daniel Vaclík a cenu veřejnosti Ing. Milan Špulák a Ing. Barbora Sládková. Letos byla cenou veřejnosti oceněna další stavba z naší oblasti. Jednalo se o snížení energetické náročnosti budov Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově podle projektu Ing. Barbory Sládkové a Ing. arch. Radka Janošíka. V rámci obnovy byly fasádě vráceny významné tektonické prvky; okna a vstupní dveře byly nahrazeny dřevěnými, špaletovými. Při obnově nebyl použit žádný polystyren. Tektonické prvky jsou z minerálního materiálu.

Cenu veřejnosti v přehlídce Cena Inženýrské komory 2017 získala stavba Snížení energetické náročnosti budov Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.
Autor: Projekty – Sládková, s.r.o., Ing. Barbora Sládková, Ing. arch. Radek Janošík. (foto: ČKAIT)

Presta jižní Čechy

Velmi významná je účast oblastní kanceláře jako spoluorganizátora na 9. ročníku soutěžní přehlídky PRESTA jižní Čechy, pořádané ČSSI. Součástí je i následná putovní výstava přihlášených a oceněných staveb na deseti místech Jihočeského kraje a v Linci, sídle Komory – Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg. Společensky velmi přínosné bylo již tradiční adventní setkání pořádané Komorou a ČSSI, které se konalo 7. prosince 2017 v Borovanech a byla s ním spojená odborná exkurze na stavby PRESTA a do rekonstruovaného kláštera.


Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, Presta 2014-2016

10. ročník PRESTA 2016-2018 bude zahájen v září 2018

www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy

Rekonstrukce jezu Čejna na řece Nežárce, Presta 2014-2016

Nové sídlo Krajského ředitelství České Budějovice Lesy ČR, Presta 2014-2016


Dohody o spolupráci

V rámci spolupráce s institucemi odborného či podnikatelského charakteru a s orgány státní správy máme uzavřeny dohody o spolupráci. Spolupráce s Krajským úřadem je velice důležitá z hlediska vzájemného předávání informací v oblasti stavebního práva, účasti předsedy oblasti při školeních pracovníků stavebních úřadů i poskytování odborných publikací ČKAIT a osobní jednání s ředitelem KÚ. Účast Kraje jako spoluorganizátora přehlídky PRESTA s vyhlašováním ceny hejtmana INSPIRA dává akci celospolečenský význam. V letošním roce vzpomeneme 20. výročí od podpisu smlouvy o spolupráci s naším váženým zahraničním partnerem s Komorou techniků, architektů a inženýrů pro Horní Rakousko a Salzburg. Na pravidelných jednáních zástupců výboru diskutujeme a vyměňujeme si zkušenosti jak organizačního, tak odborného charakteru: CŽV, HOŘ, SZ a pojištění. V loňském roce jsme jednali v Českých Budějovicích s následnou exkurzí do nové budovy laboratoří na VŠTE. Rektor VŠTE nás seznámil s desetiletou historií této školy a s programem jejího rozvoje.

Spolupráce s ČSSI, ČSVH, SPS, HZS a Energy Centrem

Spolupráce spočívá především v odborné součinnosti při vydávání oblastního Zpravodaje a odborným zajištěním vzdělávacích akcí v rámci CŽV a spoluorganizování na soutěži PRESTA. Součástí je i soutěž o nejlepší žákovskou a studentskou projekční práci stavebních studentů odborných škol Jihočeského kraje, s nimiž má oblast smlouvu o spolupráci. V rámci spolupráce s HZS se na přímou technickou pomoc při řešení krizových situací souvisejících s našimi obory přihlásilo více než dvě desítky AO. Též spolupracujeme při organizování školení navzájem. Spolu s Energy Centrem organizujeme školení a semináře a pro naše členy získáváme podkladní materiály pro „energetické stavění“. Předseda je rovněž členem představenstva ECČB a pravidelně se účastní jednání představenstva a valné hromady.

Spolupráce se SPŠ stavební v Českých Budějovicích a VOŠ Volyně

Důležité pro propagaci OK ČKAIT v návaznosti na rozvoj profese a získávání nových členů je i spolupráce se všemi odbornými školami a členové oblasti přispívají účastí v komisích soutěží studentů pořádaných jednotlivými školami – SVOČ, projektování pomocí grafických programů na SPŠ stavební České Budějovice či soutěže studentů v rámci PRESTY. Z oblastní kanceláře získávají odbornou literaturu vydanou ČKAIT a studenti se mohou zdarma zúčastnit námi pořádaných seminářů v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Svůj podíl máme i jako spoluorganizátor konference DEFEKTY BUDOV, pořádané VŠTE České Budějovice a mezinárodního odborného semináře Dřevostavby, pořádaného VOŠ Volyně. U obou akcí zajišťujeme i odborné přednášky.

Ve zcela zaplněné aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích se 15. ¬února 2018 konal seminář s názvem Novela stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek. (foto: K. Kovalovská)

Plán činnosti na rok 2018

V rámci plánu celoživotního vzdělávání na rok 2018 výbor oblasti ve spolupráci s oblastní kanceláří připravuje akce, které byly schválené valnou hromadou 2018:

  • 17. 5. 2018 Nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS
  • září 2018 FOR ARCH Praha
  • 28.–30. 9. 2018 Pasivní domy jižní Moravy
  • 29. a 30. 11. 2018 Defekty budov
  • prosinec 2018 Adventní setkání
  • vydávání oblastního Zpravodaje

V únoru a dubnu 2018 již bylo realizováno: Novela stavebního zákona, včetně navazujících vyhlášek, Veletrh úspor energií WELS, Vodohospodářské stavby, Dřevostavby Volyně 2018, GDPR, Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí, veletrh IBF BRNO.

Ze semináře k novele stavebního zákona

Účastníci využili možnosti přímých dotazů, na které přednášející bezprostředně reagoval. Jednoznačně přínosného semináře se zúčastnilo 80 autorizovaných osob. Přednášející Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, provedl posluchače změnami zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které přinesla od 1. 1. 2018 účinná novela č. 225/2017. Za pomoci praktických příkladů upozornil na úskalí, která tato novela přináší do práce autorizovaných osob, a to jak na úseku územního plánování, tak stavebního řádu. Dále se zaměřil na povinnosti autorizovaných osob při zpracování projektové dokumentace ve vztahu k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 405/2017 Sb. Rovněž upozornil na připravované změny vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Upravené formuláře pro podávání některých žádostí, ohlášení, oznámení jsou dostupné na stránkách www.mmr.cz – územní plánování a stavební řád.

Seminář o vodohospodářských stavbách

Seminář zahájila 8. března 2018 předsedkyně České vodohospodářské společnosti ČSSI (ČSVH) Ing. Melounová, která účastníky seznámila se stávající legislativou v oboru vodní hospodářství a upozornila na některé problémy v praxi. Ing. Smažík, ředitel EKOEKO s.r.o., ve své přednášce, která se týkala čistíren odpadních vod pro méně než 2000 EO, uvedl legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod z menších aglomerací a zhodnotil stávající technologie z hlediska kvality výstupů, investičních a provozních nákladů. Ing. Pudil, ředitel VAK projekt s.r.o., se věnoval kanalizacím a kanalizačním přípojkám z hlediska funkce a materiálů. Uvedl některé problémy s provozem tlakových kanalizací. Závěrečná část se týkala vsakování srážkových vod. Ing. Mejzlík, zástupce firmy Wavin Ekoplastik s.r.o., seznámil přítomné se způsobem řešení vsakování vod i s dostupnými výrobky na trhu pro využití v praxi. Semináře se zúčastnilo 30 osob.