Premiér souhlasí s ČKAIT

Z dopisu Andreje Babiše, premiéra Vlády ČR v demisi, z 21. března 2018, kterým odpověděl na návrh ČKAIT:

Shodneme se v tom, že pro zásadní zjednodušení a zrychlení přípravy realizace stavebních záměrů v ČR nepostačí pouze připravit zcela nový stavební zákon. Aby uvažovaná rekodifikace veřejného stavebního práva byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné provést podstatnější reformu celé veřejné správy v ČR. Rekodifikace musí zahrnovat změnu právní úpravy týkající se nejen oblasti stavebnictví, ale též právní úpravu všech souvisejících zákonů. Všeobecná kritika zdlouhavé přípravy staveb se vždy soustředí bohužel pouze na stavební zákon, který z pohledu investora představuje konečnou fázi povolovacího procesu. Stavební úřady však postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Problematika dotčených orgánů představuje závažný letitý problém. Stejně tak problém roztříštěnosti výkonu veřejné správy, související se strukturou stavebních úřadů.

Za účelem zahájení diskusí o rekodifikaci veřejného stavebního práva bylo rozhodnutím ministryně zřízeno Kolegium ministryně jako poradní orgán, který sdružuje zástupce podnikatelské sféry a zástupce Asociace krajů ČR, a je platformou pro odbornou diskusi nad koncepcí rekodifikace veřejného stavebního práva. Z důvodu získání širokého konsensu budou zřízeny pracovní skupiny: pro veřejnou správu, pro územní plánování, pro stavební právo procesní, pro stavební právo hmotné a pro digitalizaci. Zástupci ČKAIT budou jako odborná veřejnost k činnosti těchto pracovních skupin přizváni.

Zástupci ČKAIT, kteří jsou jmenováni do pracovních skupin pro rekodifikaci stavebního práva

Na základě žádosti Ing. Marcely Pavlové, náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ČKAIT jmenovala do pracovních skupin tyto odborníky:

  • pro územní plánování: Ing. Karla Vaverku, Ing. Pavla Křečka
  • pro oblast stavebního práva hmotného: Ing. Františka Hladíka, Ing. Hedvigu Klepáčkovou
  • pro digitalizaci: Ing. Radima Loukotu, Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.

Náplň činnosti pracovní skupiny pro oblast stavebního práva hmotného

Z důvodu potřeby širokého konsenzu nad základním směřováním změny veřejného stavebního práva bude zřízena „Pracovní skupina stavebního práva hmotného“. Hlavním úkolem této skupiny bude provedení důsledné analýzy současného stavu obecných požadavků na výstavbu, tj. zejména analýzy veškeré legislativy upravující obecné požadavky na výstavbu a prověření možnosti jejich sloučení do jednoho právního předpisu, analýzy míry regulace ve vazbě na veřejný zájem, dále analýzy ČSN, směrnic a nařízení Evropského parlamentu a Rady upravujících předmětnou problematiku nebo vyhodnocení současného způsobu odkazů právních předpisů na ČSN.

Redakčně kráceno.