Technický dozor stavebníka podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

O tom, zda konkrétní usazená osoba může vykonávat technický dozor stavebníka u veřejných zakázek, musí jednotlivě rozhodnout uznávací orgán, což je ČKAIT a ČKA.

Předseda ČKAIT požádal JUDr. Vladimíru Sedláčkovou, ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR, o stanovisko k problematice týkající se návaznosti § 152 odst. 4 novely stavebního zákona na § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace.

ČKAIT dospěla k názoru, že pokud je žadatel z členského státu EU držitelem „jenom“ osvědčení technický dozor stavebníka a nemá odbornou kvalifikaci, která by ho opravňovala k výkonu regulované činnosti (vybrané činnosti ve výstavbě) v domovském státě či na území ČR, nemůže na území ČR vykonávat technický dozor stavebníka na stavbě, která je financovaná z veřejného rozpočtu a je prováděna stavebním podnikatelem jako zhotovitelem. V popsaném případě ani nepůjdou uplatnit ustanovení zákona č. 18/2004 Sb. o částečném přístupu.

Jako příklad uvádíme odbornou způsobilost slovenských občanů v Slovenské republice na výkon stavebního dozoru. Poznamenáváme, že slovenský „stavebný dozor“ je synonymum českého technického dozoru stavebníka. Občan SR s osvědčením stavebný dozor vykonal zkoušku odborné způsobilosti, je v Slovenské komoře stavebních inženýrů (dále jen SKSI) registrován, není ovšem členem SKSI. Nemá oprávnění vykonávat činnost projektanta ani činnost stavbyvedoucího. Máme za to, že pokud by tato osoba chtěla na území ČR vykonávat na stavbách financovaných z veřejného rozpočtu činnost technického dozoru stavebníka, musela by si požádat o českou autorizaci podle podmínek stanovených zákonem č. 360/1992 Sb.

Odpověď ředitelky odboru stavebního řádu MMR ČR

Od 1. 1. 2018 má stavebník povinnost zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Povinnost se týká všech staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osobou oprávněnou je podle § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/192 Sb., autorizovaná osoba tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, která je podle tohoto zákona oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě a další odborné činnosti, mezi které náleží také výkon technického dozoru nad realizací stavby.

Pro umožnění přístupu k této činnosti je v České republice v souladu s právem Evropských společenství nutné splnění podmínek daných zákonem č. 360/1992 Sb. Dle výkladu Ministerstva školství, které je gestorem zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, je pak hodnocení uchazečů v plné kompetenci uznávacího orgánu, který na základě svého uvážení a zhodnocení kritérií posuzuje každý jednotlivý případ. Ministerstvo pro místní rozvoj není oprávněno zasahovat do kompetence uznávacího orgánu. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů.


I. Novela § 152 odst. 4 stavebního zákona

(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.* Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

II. Podle § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace platí, že

1) Uznávací orgán vydá rozhodnutí o částečném přístupu k výkonu odborné činnosti, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) uchazeč je plně způsobilý vykonávat v domovském členském státě odbornou činnost, k jejímuž výkonu se v České republice snaží získat částečný přístup,

b) rozdíly mezi odbornou činností vykonávanou v souladu se zákonem v domovském členském státě a regulovanou činností v České ­republice jsou takové, že by uplatnění kompenzačních opatření podle §10 a následujících znamenalo požadovat po žadateli absolvování celého programu vzdělávání a odborné přípravy v České republice, aby měl v rámci něho přístup k celé regulované činnosti, a

c) odbornou činnost lze oddělit od ostatních činností, které v České republice spadají pod regulovanou činnost; uznávací orgán při tom zohlední, zda odborná činnost může být samostatně prováděna v domovském členském státě.


* podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě