Rekodifikace stavebního práva podesáté

Rekodifikace stavebního zákona zatím připomíná náročný výstup. Na obrázku rozhledna v Libčicích oceněná v soutěži Stavba Středočeského kraje 2019. (foto: Ateliér Hlaváček, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze)
Rekodifikace stavebního zákona zatím připomíná náročný výstup. Na obrázku rozhledna v Libčicích oceněná v soutěži Stavba Středočeského kraje 2019. (foto: Ateliér Hlaváček, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze)

Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásadních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

Dlouho očekávaná tabulka připomínek s návrhem vypořádání byla připomínkujícím místům rozeslána z MMR 28. února 2020 s požadavkem na odeslání stanovisek do 6. března 2020. Z pověření předsedy Legislativní komise ČKAIT Ing. Františka Hladíka byly obratem osloveny ty autorizované osoby, které se v prosinci 2019 aktivně vypořádání zúčastnily. Rozšířené jednání Legislativní komise ČKAIT se konalo 4. března 2020. Výsledek konstruktivní diskuse byl následně zapracován do obdržené vypořádací tabulky, ve stanoveném termínu odeslán na MMR a zveřejněn na webových stránkách Komory jako příloha č. 66 (Informace – Připomínkové místo – Rekodifikace veřejného stavebního práva).

Zatím bez vypořádání připomínek k územnímu plánování

Ministerstvo zároveň upozornilo, že součástí vypořádání dosud není část územní plánování a institucionální část týkající se územního plánování, které nám budou zaslány v nejbližších dnech, neboť ještě probíhají diskuse nad finální podobou územního plánování. Dále informovalo, že vypořádání změnového zákona bude řešeno následně, s předpokladem rozeslání návrhu vypořádání v polovině měsíce března 2020.

Přepracované paragrafové znění zákona

S tabulkou připomínek jsme obdrželi přepracovaný návrh paragrafového znění, rozdělený do částí – Obecná ustanovení, Instituce (bez územního plánování), Procesní právo stavební, Hmotné právo stavební, Soudní přezkum a Digitalizace (vše zveřejněno i na webových stránkách Komory – Rekodifikace). Součástí zasílaného materiálu, kromě územního plánování, nebyla dále důvodová zpráva, předkládací zpráva, srovnávací tabulka souladu s právem EU, teze vyhlášek, RIA ani přechodná ustanovení. Tyto části prý budou doplněny následně i s ohledem na výsledek vypořádání. Úvodem našeho konkrétního sdělení ke stanoviskům Komory k návrhu vypořádání je nutné poznamenat, že obdržená tabulka byla upravena tak, že ke každé připomínce jsme mohli z rozbalovacího menu zvolit jenom alternativy: zda s návrhem souhlasíme, nesouhlasíme, nebo jej bereme na vědomí. Zdůvodnění ČKAIT, kde zůstáváme v rozporu, jsme napsali do sloupce „I“ (viz zmiňovaná příloha č. 66). Statistický přehled uvádíme ve dvou tabulkách. Je jenom shoda náhod, že počet neakceptovaných zásadních připomínek se shoduje s počtem zásadních připomínek, u kterých zůstáváme v rozporu. Z vypořádací tabulky je zřejmé, že některé neakceptované připomínky jsme vzali na vědomí nebo i odsouhlasili, a naopak u některých připomínek, které MMR akceptovalo částečně, nebo jinak, zůstáváme na původním požadavku v celém rozsahu.

Nejzásadnější připomínky ČKAIT, které MMR neakceptovalo

Nadále zůstáváme na pozici názoru, že technický dozor stavebníka by měl být vybranou činností ve výstavbě. Měl by mít ve stavebním zákoně uvedený rámcový rozsah svých činností a samozřejmě následně by zákon měl dát možnost stavebnímu úřadu řešit přestupky, které z neplnění tohoto rámcového rozsahu vyplývají. I s odkazem na občanský zákoník, který ve svém § 2630 normuje, že dozor na stavbě je jeden ze subjektů, které jsou za vady díla zodpovědné. Požadavek ČKAIT, aby stavebník ustanovil dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s příslušnou projektovou dokumentací (dříve autorský dozor projektanta) na každé stavbě, kde byla projektová dokumentace zpracována projektantem, byl vypořádán částečně. Stavebník bude mít tuto povinnost nadále u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, a navíc při provádění všech vyhrazených staveb (bez ohledu na způsob financování). Neumíme si představit stále více a více preferovanou bytovou výstavbu s absencí dozoru projektanta. Rozpor s návrhem vypořádání se objevil v posouzení důležitosti geotechnického průzkumu přímo v zákoně. Zjištění fyzikálních vlastností podloží stavby geotechnickým průzkumem je nezbytné pro spolehlivé vyřešení vzájemné interakce mezi stavbou a jejím podložím (stabilita, deformace). Tudíž je neopominutelným předpokladem bezpečného a ekonomického návrhu i provedení celé stavby. Průzkumy se samozřejmě provádí, ale protože nemají přímou podporu ve stavebním zákoně, jejich rozsah, kvalita a komplexnost je nepřijatelně podceňována. Důsledkem jsou stále se opakující obrovské škody ve výstavbě. Viz např. sesuv u Dobkoviček na D8 a problémy se založením estakády tamtéž. Odhaduje se, že vícenáklady v důsledku nekvalitních geotechnických průzkumů dosahují v průměru 10 % z celkových stavebních nákladů.

Pozitivní změny v hmotném stavebním právu

Přestože jsme u několika paragrafů vypořádání MMR ČR neakceptovali, je nutné závěrem tohoto pojednání konstatovat a poukázat na pozitivní změny, které se v nově upravených paragrafech projevily z pohledu autorizovaných osob, které se budou s novým právním předpisem v budoucnu potýkat. Zlepšením je skutečnost, že přepracované a doplněné kategorie staveb i pojmy jsou zařazeny jednotně do části první – úvodní ustanovení. Část pátá – stavební právo hmotné, která je snad nejvíce upravená, doznala pro nás vítaných změn. Požadavky na výstavbu jsou přehlednější a srozumitelné. Rozpor, který řešíme dlouhodobě – účastnictví projektanta ve stavebním řízení, se kompromisně dostalo do části Stavební řád jako vyrozumění projektanta v několika stupních správního řízení.

 Doplněno těsně před vydáním Z+i

V pátek 3. dubna 2020 v 16.14 hod. obdržela ČKAIT z MMR další materiály k probíhající rekodifikaci stavebního zákona. Jsou uveřejněny na www.ckait.cz v sekci Rekodifikace veřejného stavebního práva:

Termín pro odezvu stanovilo MMR do 21. dubna 2020. Podle informace MMR je návrh stavebního zákona již v kompletním znění, část týkající se přestupků, přechodných ustanovení a účinnosti však ještě dozná finálních úprav.

Pozn.: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odeslalo 28. února 2020 návrh vypořádání připomínek stavebního zákona. Z více než 5000 připomínek většinu odeslalo vypořádanou zpět připomínkovým místům. V březnu probíhala jednání s velkými městy o podobě územního plánování. Dále ho má projednávat v dubnu Legislativní rada vlády, v červnu Vláda ČR a v červenci se má konat první čtení v poslanecké sněmovně.

 

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNKY :

Z+i 1/2020 Rekodifikace podeváté - připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení. K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

Z+i 5/2019 Rekodifikace poosmé aneb jízda rychlíkem co nikde nestaví. Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

Z+i 4/2019 Rekodifikace posedmé. Pokračování zprávy o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. O prázdninách bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

Z+i 3/2019 Rekodifikace pošesté. ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu 

Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona. Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem? Kromě toho v oficiálních vypořádacích tabulkách zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT.

Z+i 2/2019  Rekodifikace popáté.  Práce kvapná bez promyšlené analýzy. Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrtéJak nám zprivatizovali stavební právo.  Připomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí. Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé. O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů. Vláda se v září 2018 pouze seznámila s informací o  o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18

Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé. ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.

 

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA JSOU UVEŘEJNĚNY NA WWW.CKAIT.CZ

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.