Ústí nad Labem podporuje vodní cesty

Do diskuse na valné hromadě oblasti Ústí nad Labem se kromě zástupců pojišťovacího makléře nikdo nepřihlásil. (foto: Ing. Petr Urban)
Do diskuse na valné hromadě oblasti Ústí nad Labem se kromě zástupců pojišťovacího makléře nikdo nepřihlásil. (foto: Ing. Petr Urban)

Na valnou hromadu oblasti Ústí nad Labem bylo pozváno 1778 autorizovaných osob, zúčastnilo se 106 členů (tj. 5,96 %). Konala se 13. ledna 2020 v Národním domě v Ústí nad Labem.

Valná hromada oblasti Ústí nad Labem zvolila 11 delegátů a čtyři náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT. Dále nominovala kandidáta do dozorčí komise. Vzala na vědomí zprávu o činnosti oblasti za rok 2019, plán činnosti oblasti na rok 2020, informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o hlavních úkolech a činnostech ČKAIT v roce 2019 a výhledu na rok 2020, včetně informací o ekonomických otázkách Komory, přípravě rekonstrukce sídla Komory v Praze a situace kolem nového stavebního zákona, o činnosti Dozorčí komise ČKAIT za rok 2019 a informaci čtyř členů oblasti o jejich úmyslu kandidovat na SD 2020 do orgánů ČKAIT.

Z průběhu jednání

Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. Martin Mandík. Jednání se řídilo programem podle rozeslané pozvánky, během jednání byly promítány fotografie z akcí v oblasti v roce 2019, materiály IC ČKAIT a SVI ČKAIT. Zprávu o činnosti v oblasti za rok 2019 a výhled na rok 2020 přednesl Ing. Mandík. V úvodu poznamenal, že si jistě všichni všimli na vstupu informace podle GDPR, že se v sále bude fotografovat, ev. filmovat. Takže GDPR je učiněno zadost.

Celoživotní vzdělávání jedno z nejčetnějších

Celkový počet aktivních členů v naší oblasti k 31. prosinci 2019 je 1778. V oblasti se v roce 2019 uskutečnilo 26 akcí celoživotního vzdělávání. Jednalo se o 22 přednášek a seminářů, tři odborné prezentace a jednu exkurzi, zúčastnilo se jich celkem 907 členů. Z hlediska jejich počtu jsme na druhém místě za oblastí Praha.

Nejvýznamnější akcí v roce 2019 byl tradiční již 17. ročník mezinárodního semináře k dopravě Železniční dopravní cesta, pořádaná pod naší záštitou a ve spolupráci s VOŠ a SPŠS Děčín.

Oblastní kanceláře ČKAIT a ČSSI se významně podílely na uspořádání konference na děčínském zámku na podporu výstavby vodního stupně Děčín a splavnosti Labe jako takového. Hlavním pořadatelem byla společnost Vodní cesty a.s. a město Děčín.

Novou akcí, pořádanou krajským úřadem společně s místní oblastní kanceláří ČKAIT Ústí nad Labem, byl na jaře nultý ročník Stavebního fóra – Dny stavebnictví Ústeckého kraje. Zde byl vyhlášen 8. ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje, kterou pořádá oblastní hospodářská komora Litoměřice. Oblast ČKAIT Ústí nad Labem je spolupořadatelem a odborným garantem. Vyhlášení výsledků této soutěže proběhlo na prvním ročníku Stavebního fóra na podzim 2019 ve velkém zasedacím sále krajského úřadu za účasti zástupců kraje, Hospodářské komory, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, stavebních firem i pracovníků stavebních úřadů v kraji. První cenu získala rekonstrukce Severočeské hvězdárny v Teplicích (přihlašovatel KÚ), druhé místo získala Revitalizace ulice Palachova v Teplicích (přihlašovatel Ing. Filip), třetí místo získala Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem (přihlašovatel Ing. arch. Plánička).

Spolupracujeme i nadále se středními školami, nejvíce je to s průmyslovkami v Děčíně, v Ústí a Kadani. Oblast byla poctěna pořádáním výjezdního zasedání Představenstva ČKAIT v červnu 2019. V rámci doprovodných akcí jsme připravili i prohlídku pokračující rekonstrukce kláštera v Oseku, za kterou obdržel náš člen Ing. Koňařík před dvěma lety Cenu Inženýrské komory.

Z vystoupení hostů

Jednání valné hromady v Ústí nad Labem se účastnila řada významných hostů: Ing. Ladislav Drlý, radní Ústeckého kraje pro investice a ekonomiku, zastupující hejtmana kraje; Ing. Jiří Aster, předseda KHK Ústeckého kraje; Ing. Jana Vacková, ředitelka VOŠ a SPŠS v Děčíně; PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠS a OA v Kadani; předseda OP ČSSI Ing. Jiří Zima; paní Ing. Hana Bergmanová, vedoucí odboru ÚP a SŘ KÚ (Územní plán a stavební řád); Ing. Pavla Svítilová, vedoucí Investičního odboru KÚ UL; Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí OÚP magistrátu Litoměřice; Ing. Kateřina Todtová, vedoucí stavebního úřadu Louny; Ing. Tomáš Trávníček, vedoucí Stavebního úřadu a ŽP v Žatci; Ing. Salač a Mgr. Doležel, zástupci pojišťovacího makléře společnosti GrECo.

Z představitelů ČKAIT byli přítomni: předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček; ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.; Ing. ­Šárka Janoušková, Informační centrum ČKAIT; Ing. Marie Báčová, poradkyně předsedy ČKAIT a manželé Dolanovi z IC ČKAIT Hradec Králové – prodej odborných publikací ČKAIT.

Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení poděkoval Ing. Mandíkovi za činnost v oblasti, v Představenstvu ČKAIT a za další činnosti pro Komoru. S potěšením konstatoval úzkou spolupráci oblastní kanceláře ČKAIT a oblastní pobočky ČSSI. Dále se věnoval problematice rekodifikace stavebního práva a probíhající diskusi kolem budoucnosti Komory.

Členové naší oblasti jsou zapojeni do různých odborných činností ČKAIT. Ing. Jiří Zima, který je předsedou OP ČSSI, je členem Aktivu ČKAIT pro městské inženýrství a vodohospodářské stavby, Ing. Josef Filip je členem Aktivu pro městské inženýrství a za ČKAIT je členem Komise pro technické předpisy, dokumenty a technické normy. Ing. Martin Mandík je vedoucím Aktivu pro dopravní stavby a členem Legislativní komise ČKAIT.

Plány na rok 2020

V roce 2020 nečeká oblast nic zásadního. Výbor oblasti bude pokračovat v nastoupené cestě dobré spolupráce a bude zajištěno pokračování všeho, co se dosud podařilo a daří. Odborné akce na 1. pololetí jsou akreditovány a zveřejněny na webové stránce Komory – zatím 12 akcí. Všechny námi organizované akce jsou volně přístupné studentům průmyslovek, pracovníkům stavebních úřadů a soudním znalcům v oboru stavebnictví, členům sekce severní Čechy a členům oblastní pobočky ČSSI.

Delegáty na SD 2020 byli zvoleni: Ing. Venuše Brunclíková, MBA; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Václav Fůs; Ing. Petr Hajdina; Mgr. Ing. David Jedinák; Ing. Martin Mandík; Ing. Luděk Sahulka; Ing. Jaroslav Vrba; Ing. Jiří Zima; Ing. Michal Jeřábek; Tomáš Zdvořáček a Jan Ekrt. Náhradníky jsou: Ing. Václav Brožka; Ing. Tomáš Bursík; Ing. Radek Pešout a Ing. Vojtěch Plánička.

Valná hromada zvolila kandidáty do DK ČKAIT, a to Tomáše Zdvořáčka jako člena komise a Ing. Rudolfa Seidla a Michala Koblížka jako náhradníky.

Valná hromada vzala na vědomí kandidáty do orgánů ČKAIT na SD 2020: do Představenstva ČKAIT jsou to Ing. Martin Mandík a Ing. Josef Filip, Ph.D., do dozorčí rady Mgr. Ing. David Jedinák a do stavovského soudu Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Do diskuse se kromě zástupců pojišťovacího makléře nikdo nepřihlásil. Na závěr předseda oblasti Ing. Mandík poděkoval přítomným za účast a pozval je do přísálí na malé občerstvení a neformální další diskusi.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.