Praha požaduje lepší prezentaci ČKAIT

Nejdelší a nejbouřlivější diskuse se konala na valné hromadě oblasti Praha. (foto: oblast Praha)
Nejdelší a nejbouřlivější diskuse se konala na valné hromadě oblasti Praha. (foto: oblast Praha)

Na valnou hromadu oblasti Praha a Středočeský kraj bylo pozváno 10 338 autorizovaných osob, zúčastnilo se 336 členů (tj. 3,26 %), což je významně větší účast než v minulosti. Konala se 14. ledna 2020 v Kongresovém centru Praha.

Valná hromada oblasti Praha a Středočeský kraj zvolila 63 delegátů a 12 náhradníků na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020.

Z průběhu jednání

Schůzi zahájil předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský. Přivítal čestné hosty z MPO, České agentury pro standardizaci, ČVUT, ČSSI, ČKA a MhMP a dále představitele ČKAIT. Schůzi vedl Ing. Michael Trnka ml., CSc. Všichni účastníci dostali tištěnou zprávu o činnosti a předseda výboru oblasti přednesl doplnění zprávy za rok 2019 a mimo jiné zdůraznil, že oblast Praha má nejmenší prostory, nejmenší rozpočet i nejmenší personální zabezpečení kanceláře přepočteno na jednoho člena oblasti, přesto zajišťuje nejvíce odborných akcí pro členy.

Z činnosti oblasti v roce 2019

Přípravu a náplň programů celoživotního vzdělávání řídí výbor oblasti, bylo uspořádáno celkem 59 seminářů (z toho devět webinářů) a čtyři odborné exkurze. Třicet pět seminářů (z toho 22 webinářů) v Praze organizovalo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT a šest seminářů pobočka ČSSI Praha. Oblast Praha zajistila za účasti zástupců MMR, MP a České agentury pro standardizaci dva kulaté stoly k řešení aktuálního zavádění BIM a k přípravě metodik.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Výbor oblasti zajišťuje spolupráci se středními školami v Praze, Kolíně a Kladně. Členové oblasti přispívali svými články do odborných časopisů a pracují ve všech orgánech Komory a zastupují ji i v některých odborných sekcích a v technických normalizačních komisích a také na záchranných akcích HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje. Významnou akcí bylo připomínkování řešení pražských mostů, a to zejména ve spolupráci s Českou asociací konzultačních inženýrů. Rozvíjí se také spolupráce s Institutem plánování hl. m. Prahy.

Široká diskuse

Členové oblasti již předem avizovali témata, o kterých mají zájem jednat na valné hromadě:

 • Doložitelnost systému zajištění kvality projektové dokumentace; zajistit, aby se kontrola a schvalování projektové dokumentace staly standardními činnostmi (součástmi skutečné běžné každodenní rutinní praxe).
 • Péče o Standardy služeb ČKAIT v BIM (úroveň detailu LOD/LOI, BEP, protokol apod.).
 • Modernizace přístupu k prezentaci ČKAIT (web, PR, tiskový mluvčí, publicita apod.).
 • Zavedení institutu nezávislé kontroly projektové dokumentace.
 • Zvýšení příspěvků členů komory až o 1500 Kč ročně až na 4500 Kč. Tyto prostředky navrhuji efektivně využít zejména na podporu vzdělanosti členů ČKAIT a reprezentace ČKAIT jako silné stavovské organizace (obnáší mimo jiné posílení PR/marketing).
 • Systém hodnocení kvality výkonů autorizovaných osob.
 • Úprava odměn zkušebním komisařům.
 • Snaha o zavedení honorářového řádu.
 • Změna koncepce webu ČKAIT tak, aby zajištoval aktuální informace pro členy.
 • Mediální podpora členů a profese.
 • Rotace a zálohování vedoucích funkcionářů.
 • Dotazníky „Řekněte to na rovinu – ČKAIT“.
 • Vize a Strategický plán ČKAIT na následující volební období představenstva.
 • Webové stránky Komory a proces jejich tvorby.
 • Zajistit, aby se všichni kandidáti do volených funkcí osobně představili a sdělili, kolik jakých výkonů autorizovaných osob za poslední dva roky provedli.
 • Profesionalizace kanceláře a některých orgánů Komory.
 • Zpracování metodického návodu vysvětlujícího zákonné povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a možné konkrétní dopady (rizika) za prokázané neplnění těchto povinností vyplývajících ze zákona občanského, autorizačního, stavebního…
 • Zpracování metodického návodu doporučujícího výši a způsob pojištění autorizovaných osob podle ceny realizované stavby, subdodávky, rozpočtových nákladů…

 Schválené náměty pro Shromáždění delegátů ČKAIT

Valná hromada uložila delegátům, aby na Shromáždění delegátů ČKAIT předložili k projednání tyto náměty:

 • Připravit a zpracovat Standard kontroly kvality projektové dokumentace ČKAIT jako podklad pro kontrolu a schvalování projektové dokumentace (hlasovalo 249, pro 150, proti 67, zdrželo se 32).
 • Zajistit úpravou volebního a jednacího řádu Komory rovné postavení kandidátů na funkce (hlasovalo 201, pro 126, proti 8, zdrželo se 67).
 • Zpracovat metodický návrh vysvětlující zákonné povinnosti AO a možné konkrétní dopady (rizika) za prokázané neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů (především z OZ, SZ, AZ) ve vztahu k pojištění AO (hlasovalo 197, pro 182, proti 2, zdrželo se 13).
 • Prosadit, aby národní přílohy EN byly normativní (hlasovalo 176, pro 163, proti 1, zdrželo se 12).
 • Přijmout návrh Strategického plánu Komory v oblastech:

– Komunikace: Významně zlepšit práci Komory v oblasti PR – zřídit samostatné PR oddělení Komory, podrobně definovat jeho náplň činnosti a cíle, jichž má dosáhnout. Maximálně rozšířit a plně využívat portfolio komunikace a komunikačních kanálů vůči členům, veřejnosti i příslušným orgánům státní správy.

– Kvalita, odbornost a profesionalita: Ve spolupráci s ČKA komplexně řešit postavení a odpovědnost autorizovaných osob ve vztahu k chystaným změnám stavebního a autorizačního zákona, především z pohledu zajištění veřejného zájmu (základních požadavků na stavby), vzájemného postavení autorizovaných osob (architekti vs. inženýři) nebo rozsahu jednotlivých autorizačních oborů a specializací při zpracování PD.

– Prestiž: Aktivně budovat prestiž Komory ve všech oblastech působení i veřejném prostoru, a realizovat kroky k jejímu dalšímu zvyšování (hlasovalo 235, pro 181, proti 19, zdrželo se 35).

Valná hromada uložila výboru oblasti: Neprodleně zřídit komisi k zajištění relevantních vyjádření AO k havárii nosníků tělocvičny v České Třebové s možností jejího dalšího využití, resp. následného působení v podobných případech (hlasovalo 197, 182 pro, proti 2, zdrželo se 13).

Valná hromada oblasti Praha vyzývá vrcholné orgány Komory (Př, StS, DR), aby se příslušné a odpovědné orgány ČKAIT neprodleně zabývaly etickou stránkou chování AO – členů Komory, zejména v případě havárie střešních vazníků haly tělocvičny v České Třebové (hlasovalo 197, 182 pro, proti 2, zdrželo se 13).

Plán činnosti výboru oblasti Praha

Kromě standardních úkolů dostal výbor následující úkoly:

 • organizaci celoživotního vzdělávání a podporu výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT;
 • průběžné sledování předpisů ovlivňujících činnost autorizovaných osob včetně upozorňování na disproporce v ČSN;
 • aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace dokumentace staveb včetně BIM (v roce 2019 byla zřízena pracovní skupina BIM v oblasti Praha pro zajištění oprávněných zájmů členů ČKAIT s dosud dvěma uskutečněnými kulatými stoly);
 • výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR Praha).

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.