Dotace pro vodíkové čerpací stanice

O dotaci na výstavbu dalších plnicích stanic na vodík je možné požádat do 28. května 2020. Třetí výzvu (č. 81) Operačního programu doprava (OPD) v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva vyhlásilo 30. ledna 2020 Ministerstvo dopravy.

O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky.

Až 1,2 mld. Kč na infrastrukturu pro alternativní paliva

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosáhnout maximálně 60 milionů Kč, maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

Výzva navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v dubnu 2019. V rámci tří výzev bude podpořena výstavba minimálně osmi plnicích stanic, čímž vznikne kvalitní základ pro rozvoj vodíkové mobility v České republice. Z evropských prostředků je na výstavbu plnicích stanic na vodík v rámci výzvy č. 81 vyčleněno 102 milionů Kč.

Tato výzva na podporu rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG, LNG plnicích stanic. V únoru 2020 pak byla vyhlášena výzva č. 82, která má podpořit výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. Zde je vyčleněno 60 mil. Kč, přičemž maximální míra podpory je 70 %. Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

S ohledem na koronavirovou pandemii jsou některé termíny aktualizovány. Bližší informace o podmínkách podpory jsou zveřejněny na www.opd.cz.

Z tiskových zpráv Ministerstva dopravy z 30. ledna, 28. února a 18. března 2020

Certifikovaná metodika výstavby a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení zaručí bezpečnost

Dokument je uznán jako přezkoušená metodika certifikátem číslo 002/18 vystaveným TÜV NORD 17. prosince 2018. V celém rozsahu je zveřejněna na stránkách HZS ČR – Požární prevence – Metodická stanoviska a příručky. První revize této certifikované metodiky je předpokládána koncem roku 2020.

Tato metodika stanovuje základní podmínky pro stavbu nových plnicích stanic stlačeného vodíku do mobilních zařízení, zejména dopravních. Pro jejich umístění, projektování, provedení, zkoušení, provoz a údržbu byly využity zkušenosti z obdobných instalací a předpisů pro CNG a LPG, vlastní zkušenosti z projektování, stavby, provozu a údržby první a zatím jediné plnicí stanice stlačeného vodíku v Neratovicích a mezinárodně uznávaných technických standardů, ke kterým se Česká republika přihlásila. Metodika byla projednána s některými orgány a organizacemi státní správy zabývajícími se danou problematikou, a dále s odbornými oborovými organizacemi. Metodika se vztahuje výhradně na plnění stlačeného vodíku do mobilních zařízení a nevztahuje se na plnírny technických plynů.

Dokument neřeší problematiku on-site výroby vodíku ani použití kapalného vodíku. Metodika není v rozporu s dalšími předpisy, které řeší i problematiku, která se může vztahovat také na plnicí stanice vodíku. Jedná se zejména o předpisy v oblasti pracovněprávních vztahů, hygienické předpisy, ochranu životního prostředí a nakládání s odpady i obecné předpisy pro bezpečnost práce a technických zařízení.

Stanovení podmínek pro projektování i realizaci

Tato metodika stanoví základní podmínky pro projektování, umísťování, realizaci, zkoušení a provoz plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení (vozidla, pracovní stroje apod.). Neustále se zvyšující zájem o ochranu životního prostředí je objektivním faktorem pro jeho užití, zejména v dopravě. Výhodou pohonu vodíkovými palivovými články je, v porovnání s elektromobily poháněnými pouze bateriemi, snadno dosažitelný delší dojezd a rychlé doplňování energie, tj. vodíku pro palivové články. V současné době vozidla ani vodíková plnicí infrastruktura nejsou schopny bez dotací ekonomicky konkurovat vozidlům se spalovacími motory.

Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení není plynárenským zařízením ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Toto zařízení je podle vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, § 2 písmeno c) vyhrazeným plynovým zařízením – zařízení pro plnění nádob plyny. Pro účely této metodiky jsou udávané objemy a průtoky vodíku vztaženy na standardní stavové podmínky, teplotu 15 °C a tlak 101,325 kPa.

Autorizace je nezbytností

Pro základní informovanost členů Komory se níže zaměříme zejména na projektovou přípravu a realizaci plnicí stanice vodíku. Kvalifikace projektanta – pro činnosti DUR, DSP a DPS se vyžaduje autorizace od České komory architektů (ČKA) nebo od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Požárněbezpečnostní řešení stavby plnicí stanice vodíku (PBŘ) musí být zpracováno podle podmínek předpisů na úseku požární ochrany. Požární bezpečnost vodíkové plnicí stanice se řeší podle norem ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. Musí být navrženy a provozovány tak, aby při záměrném nebo neúmyslném uvolňování hořlavého plynu během normální činnosti bylo, pokud možno, zabráněno tvorbě hořlavé nebo výbušné atmosféry. Pravděpodobnost úniku vodíku lze snížit konstrukcí zařízení, které minimalizuje počet spojů, je konstrukčně bezúdržbové nebo je přirozeně bezpečnou konstrukcí. Důsledky případného úniku vodíku lze snížit trvalou inertní atmosférou v chráněném prostoru nebo zjišťováním netěsnosti v průběhu procesu, například schopností izolovaných částí systému udržet tlak pravidelnými kontrolami a údržbou. Hromadění uniklého vodíku lze zabránit detekcí koncentrace vodíku v atmosféře uzavřeného prostoru s následným automatickým vypnutím systému a havarijním větráním uzavřených prostor.

Činnosti a zařízení provedené podle metodiky odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků. Odchýlení se od této metodiky při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím skutečnosti, že splnění požadavků na bezpečnost a spolehlivost plnicí stanice vodíku musí prokázat.

Více na www.hzs.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.