Jihlava se obává problémů způsobených novým stavebním zákonem

Valná hromada oblasti Jihlava se tradičně koná v gotickém sále radnice. (foto: oblast Jihlava)
Valná hromada oblasti Jihlava se tradičně koná v gotickém sále radnice. (foto: oblast Jihlava)

Na valnou hromadu oblasti Jihlava bylo pozváno 1004 autorizovaných osob, zúčastnilo se 60 členů (tj. 6 %). Uskutečnila se ve čtvrtek 8. ledna 2020 v gotickém sále radnice města Jihlava.

Valná hromada v Jihlavě zvolila šest delegátů a tři náhradníky oblasti na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Schválila nominace tří členů oblasti do orgánů ČKAIT. Schválila zprávu o činnosti výboru oblasti za rok 2019 a plán činnosti výboru oblasti na rok 2020. Vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2019 a zprávu dozorčí rady. Výboru oblasti uložila zajistit plnění plánu činnosti výboru oblasti na rok 2020.

Jedno razítko, jedno povolení a ... potom dlouhý soud

Po celou dobu uplynulého roku se intenzivně pracovalo na rekodifikaci stavebního práva. Protože stavební zákon je slabikář stavbařů, sluší se podat k tomuto tématu komentář. Koncem roku 2018 Hospodářská komora ČR předložila Věcný záměr rekodifikace veřejného stavebního práva. První polovina loňského roku padla na projednávání tezí nového stavebního zákona. Zásadní většina námětů, podnětů a připomínek z řad odborné veřejnosti, ale také vládních institucí však nebyla akceptována a zahrnuta do paragrafového znění zákona. Dne 25. listopadu 2019 v odpoledních hodinách jsme poprvé dostali k dispozici paragrafové znění stavebního zákona. Neobsahovalo takřka nic z toho, co jsme navrhovali. Nemůžeme se smířit s návrhy na výrazné zjednodušení projektové dokumentace, předkládané pro povolovací řízení nebo s naprostou rezignací na kontrolu dokumentací pro provedení stavby a na vlastní provedení stavby. Nemůžeme souhlasit s tím, že mnoho druhů staveb bude navrhovat absolvent střední školy s minimální praxí. Nepřiměřené snížení kontroly a přezkumných procesů povede k přímo likvidační míře odpovědnosti autorizovaných osob na úrovni projektanta nebo stavbyvedoucího. Tento trend povede také k tomu, že se velmi navýší potřeba soudů při řešení sporů a hledání viníků. Je snadné pochopit, v čí prospěch to bude. Rozhodně to nebude ani urychlení, ani zkvalitnění povolování a provádění staveb. Nelze vyloučit toto povolovací schéma – jedno povolení, jedno razítko a potom soud. Nelze napsat a prosadit nový stavební zákon jako firemní směrnici přesto, že nejvyšší vedení naší země je o tom stále přesvědčeno a v tomto smyslu také koná. Složitost a mnoho­vrstevnost povolování staveb, která vznikla evolucí stávajících legislativních procesů, je nutno zjednodušit postupně. Přeskupit kompetence zásadní revizí kompetenčního zákona, snížit počet dotčených orgánů, zmenšit variabilnost povolovacích procesů, digitalizovat v maximální možné míře projektové podklady, projekty a povolovací procesy, nastavit efektivní kontrolní procesy pomocí oprávněných osob (čímž se sníží společenské i ekonomické riziko povolování i provádění staveb), to jsou některé z činností, které je nutno okamžitě, ale postupně realizovat.

Stavba Vysočiny

Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže Stavba Vysočiny. Udělení cen Stavba Vysočiny proběhlo loni v Ledči nad Sázavou. Cenu Stavba Vysočiny v roce 2019 získaly tři stavby. Byly to obnova pivovaru v Kamenici nad Lipou, rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě a dostavba areálu průmyslové školy v Třebíči. Na místě zdemolované třípodlažní ocelové budovy školy, plné azbestu, vznikla moderní budova, která doplnila komplex budov největší střední školy na Vysočině. Cenu ČKAIT v roce 2019 získala stavba Nové sídlo společnosti ADOZ v Bystřici nad Pernštejnem.

Celoživotní vzdělávání

Nejočekávanějším seminářem tohoto roku byl seminář, který pořádáme každý druhý rok a který je setkáním s dotčenými orgány, správci sítí a zástupci vybraných odborů krajského úřadu. Naplněný sál krajského zastupitelstva byl dokladem, že o toto setkávání je nebývalý zájem. Nebylo divu, že již při prvním vystoupení se rozvinula debata o rekodifikaci stavebního práva a toto téma jednoznačně dominovalo celému semináři. Bylo velmi zajímavé a poučné zachytit názory účastníků.

Seminář Stav lesů v ČR a dřevostavby konstatoval stav, ve kterém se nachází náš lesní fond v současné době, a nastínil perspektivy jeho vývoje. Stav našich lesů je tragický, je zapříčiněn nemoudrým hospodařením našich dědů a pradědů, nepopíratelnými klimatickými změnami a také neschopností našich současníků operativně řešit dramatickou situaci. Lapidárně řečeno: soutěžíme, kdo bude těžit, odvoláváme se, ÚOHS má také své termíny a lýkožrout smrkový maká.

Doc. Ing. Tomáš Vrška z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy University v Brně v závěru svého vystoupení nastínil perspektivy vývoje klimatu ve střední Evropě v příštích padesáti letech. Nezávidím svým snad budoucím pravnoučatům.

Program seminářů byl bohatý, zde jsou uvedena některá další témata: Dopravní stavby z pohledu projektanta, stavbyvedoucího a stavebního dozoru; Aplikace BIM v praxi projektanta; Smluvní vztahy ve výstavbě; Domy s téměř nulovou spotřebou energie a HELUZ; Řízení stavby z pohledu stavbyvedoucího.

Účast na jednotlivých seminářích se pohybovala od 50 do 80 posluchačů, považujeme ji za dobrou. Témata seminářů jsme volili na základě aktuální situace a potřeb. Zejména semináře týkající se dopravních staveb, dozorování staveb nebo vad a poruch staveb byly velmi dobře navštívené a z diskusí vyplynulo, že témata byla aktuální a potřebná.

Z konference o památkách

V Havlíčkově Brodě proběhl ve dnech 21.–22. května 2019 již pátý ročník konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Ústředním tématem konference byl Vizuální smog, který trápí mnohá naše města i vesnice.

Hlavním tématem příštího ročníku konference, která proběhne rovněž v Havlíčkově Brodě, bude Problematika staveb na našem venkově.

Odborná exkurze do Aspernu

Několik dní strávených na cestě po Rakousku bylo velkou inspirací k naší práci. Na východě hlavního města Rakouska se na městských a státních pozemcích v prostoru bývalého letiště začala v roce 2009 stavět moderní chytrá čtvrť Aspern Seestadt. Po svém dokončení v roce 2028 by měla pojmout více než dvacet tisíc obyvatel. Nejde o soukromou developerskou výstavbu, vše se děje pod bedlivým dozorem městských orgánů. Důležitou vizí nové městské části, která vzniká na 240 hektarech, bylo to, aby to její obyvatelé měli všude blízko – do práce, do obchodu, na procházku, relaxaci u jezera, k městské hromadné dopravě. Soukromá auta jsou v plánu čtvrti odsunuta na vedlejší kolej do vyhrazených podzemních garáží. V první fázi do roku 2017 vznikly obytné domy, školní koleje, vysoká škola nebo domov důchodců. Další fáze s sebou přináší stavbu školky, knihovny a dalších budov. Koleje pro tři stovky studentů pojmenované jako Green House jsou projektovány jako pasivní budovy, navíc vybavené fotovoltaickými panely na střeše. Nízkoenergetická náročnost je vyžadována u všech realizovaných i uvažovaných budov v nové čtvrti. Kancelářské budovy jsou vybaveny vzduchotěsným pláštěm budovy, trojitými skly a čtvrtmetrovou izolací. Automaticky ovládané žaluzie zajistí optimální přísun světla a také tepla. Na konstrukcích se vyjímají fotovoltaické panely, větrání budov je automatické podle pokynů čidel oxidu uhličitého. Návštěva Aspernu pro nás byla velmi inspirující hlavně tím, že nás provázel kolega projektant, jehož ateliér zde několik staveb navrhoval.

Slovo závěrem

Uplynul rok 2019, druhý rok přípravy nového stavebního zákona, rok dalších slibů o provádění oprav dálnice D1, budování dalších dálnic a ostatních dopravních staveb. Také rok, kdy stavebnictví nebylo schopno z kapacitních důvodů plnit požadavky stavebníků.

Letošní Shromáždění delegátů ČKAIT bude volební. Nově zvolené Představenstvo ČKAIT dostane do vínku v rámci usnesení shromáždění mnoho velkých a zásadních úkolů. Největším bude úkol prosadit nový funkční a kvalitní stavební zákon, který neohrozí ČKAIT a zejména jeho členy. Dalším úkolem bude digitalizace povolovacích procesů nebo například rozhodnutí o dostavbě budovy ČKAIT v Praze.

Závěr zprávy patří oprávněně poděkování. Děkuji kolegyním a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim smluvním partnerům a v neposlední řadě vám, aktivním členům naší oblasti. Bez vás by naše komora nebyla…

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.