Karlovy Vary se zaměřují na konference

Ing. Robert Špalek diskutuje s Ing. Radkem Tomanem, členem OK, autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. (foto: Jan Borecký)
Ing. Robert Špalek diskutuje s Ing. Radkem Tomanem, členem OK, autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. (foto: Jan Borecký)

Na valnou hromadu oblasti Karlovy Vary bylo pozváno všech 893 autorizovaných osob, zúčastnilo se 59 členů (tj. 6,61 %) a 11 hostů. Jednání se uskutečnilo v úterý 28. ledna 2020 tradičně ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.

Valná hromada oblasti Karlovy Vary zvolila šest delegátů a tři náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT za rok 2019, plán činnosti OK ČKAIT na rok 2020, zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2019, kandidáty do orgánů ČKAIT. Vzala na vědomí informace místopředsedy Komory Ing. ­Roberta Špalka o hlavních splněných úkolech v roce 2019 a výhledu na rok 2020, dále informace o předběžných předpokládaných výsledcích hospodaření Komory za rok 2019, návrh zásad rozpočtu hospodaření Komory na rok 2020, který bude předložen ke schválení shromáždění delegátů, informace o jmenovitých úkolech, které budou zajišťovány Komorou v roce 2020. Valná hromada uložila delegátům podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020, sestaveného v duchu zásad přednesených na valné hromadě. Výboru oblasti Karlovy Vary uložila zajištění navrženého plánu činnosti pro rok 2020.

Zpráva o činnosti oblasti

Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2019 byly beze zbytku splněny. Počet členů OK ČKAIT v Karlových Varech dosáhl počtu 893 členů, bylo přijato celkem 20 žádostí o autorizace. Zasedání výboru se konala pravidelně jedenkrát měsíčně a informace o průběhu jednání byly zveřejňovány na webových stránkách oblasti. Pokračoval prodej publikací Informačního centra ČKAIT, kterých bylo prodáno celkem za 32 652 Kč, což představuje tržbu 36,56 Kč na jednoho člena oblasti Karlovy Vary. Kancelář zajišťovala i práci sekretariátu 24. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko na téma Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu, která se opět uskutečnila v Chebu. Uskutečnily se všechny akce vzdělávání členů Komory. Celkem bylo uspořádáno 11 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 379 členů ČKAIT a dalších 30 účastníků z řad nečlenů ČKAIT. Průměrná účast na jednu akci byla 34 členů, což činí 3,81 % členské základny.

Ve dnech 22.–25. srpna se v Prešově uskutečnilo setkání Malé V4 za účasti 10členné delegace z ČR (Karlovy Vary + Ostrava), 11členné delegace ze Slovenska (Trnava + Košice), 10členné delegace z Maďarska (Miskolc) a 10členné delegace z Polska (Krakov). V pořadí 26. adventní setkání inženýrů a techniků Karlovarského kraje se uskutečnilo 7. prosince 2019 v Kynšperku nad Ohří ve spolupráci s městem Kynšperk nad Ohří, Kynšperským pivovarem, Rotary Clubem Karlovy Vary a firmou PELANT za mimořádného zájmu celkem 141 účastníků. Spolupráce se středními školami pokračovala v tradiční podobě, a to zejména se SPŠS a OA Kadaň.

Úkoly na rok 2020

Pro tento rok byly stanoveny následující základní úkoly:

  • Plnit i v roce 2020 jednotlivé úkoly vyplývající ze smlouvy s HZS ČR Karlovarského kraje.
  • Pokračovat ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje a s vedením města Cheb a Karlovy Vary v souvislosti s předpokládaným převzetím záštity nad 25. ročníkem mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 na téma Město a světlo, která se uskuteční 19. června 2020.
  • Zajišťovat pravidelně jedenkrát měsíčně (s výjimkou prázdnin) seminář v okruhu B systému celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT. Do systému celoživotního vzdělávání zařadit i 25. ročník konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 na téma Město a světlo, podílet se na přípravě 24. ročníku Soutěže studentů 3. ročníků středních odborných škol a soutěže o nejlepší studentský projekt roku. Finanční podporu pořádání soutěže pro rok 2020 poskytlo v plánu rozpočtu i pro rok 2020 Představenstvo ČKAIT. Odborným garantem soutěže je OP ČSSI Karlovy Vary.
  • Podílet se na přípravě a průběhu soutěže Stavby Karlovarského kraje 2020 ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIA – ­Krajské rady výstavby Karlovarského kraje. Garantem soutěže je RSS Karlovy Vary.
  • Podílet se na výběru místa a přípravě 27. ročníku tradičního ­Adventního setkání v prosinci 2020. Záměrem je uspořádání tohoto setkání na zajímavém místě. Místem konání by mohl být například zámek Ostrov.
  • Podílet se ve spolupráci s RSS a OP ČSSI na přípravě slavnostního večera s vyhlášením ceny 20. ročníku Stavby Karlovarského kraje, vítězů studentské soutěže, vyhlášením projektanta a stavbyvedoucího roku 2020 a Osobnosti stavitelství Karlovarského kraje pro rok 2020.

Z vystoupení hostů

Mezi hosty VH byli představitelé odborných škol a partnerských institucí. Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS ČR; Ing. Jaroslav Korbelář, předseda oblastní pobočky ČSSI. Valné hromady se zúčastnili i představitelé středních škol PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň; Ing. Jan Kümmel, zástupce ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

K významným vystoupením hostů na valné hromadě patřil projev Ing. Anny Vláškové, která zde oficiálně vyhlásila 20. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje. Dále informovala, že v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje se ve dnech 18.–20. června 2020 uskuteční také 25. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 tentokrát na téma Město a světlo. Dále proběhne již 24. ročník Soutěže studentů 3. ročníků SPŠS. Vyvrcholením Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje bude společenský večer, kde budou vyhodnoceny jednotlivé akce a zároveň budou vyhlášeni vítězové a předána ocenění. I letos bude udělena Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího a projektanta roku 2020 a udělena cena Osobnost stavitelství Karlovarského kraje 2020. Svoji cenu předá rovněž časopis Stavebnictví.

PaedDr. Zdeněk Hrdina z kadaňské průmyslovky ocenil spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary, ke které tradičně patří účast zástupců ČKAIT jako přísedících u maturit, aktivní účast zástupců OK ČKAIT Karlovy Vary a OP ČSSI Karlovy Vary na Dnech stavitelství a architektury na SPŠS a OA v Kadani, pořádání regionální soutěže studentů SPŠS českého severozápadu i spolupráce zástupců ČKAIT na akcích spojených se spoluprací školy s Inženýrskou komorou Thüringen, jako například účast studentů z Kadaně na soutěži středních škol v Erfurtu nebo soutěž o řešení prostoru vzniklém po industriálním objektu.

V průběhu závěrečného rautu proběhla neformální beseda účastníků valné hromady s hosty i vedením Komory. K osvědčenému zpestření přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2019 patřilo promítání snímků tentokrát z 26. adventního setkání v Kynšperku nad Ohří, z průběhu 24. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko a z konference Inženýrské problémy obnovy památek v Teplé.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.