Hradec Králové tradičně kritický

Účastníci valné hromady v sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové (foto: Ing. Jiří Vejvoda)
Účastníci valné hromady v sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové (foto: Ing. Jiří Vejvoda)

Na 27. valnou hromadu oblasti Hradec Králové bylo pozváno 2023 autorizovaných osob, zúčastnilo se 119 (tj. 5,88 %). Konala se 7. ledna 2020 v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové.

Valná hromada oblasti Hradec Králové zvolila 13 delegátů a tři náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT. Delegáti mají hlasovat ve věcech projednávaných na VH v souladu s většinovým rozhodnutím VH, o ostatních věcech v souladu s cíli a úkoly Komory. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za rok 2019, návrh plánu činnosti OK ČKAIT pro 1. pololetí roku 2020 a zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti ČKAIT a OK ČKAIT v roce 2019. Valná hromada dále vzala na vědomí informace o práci představenstva a ostatních orgánů Komory v roce 2019 a výhledu na rok 2020, informace o vnitřních záležitostech komor a návrh výboru oblasti na kandidáty do orgánů Komory – Ing. Vítězslav Bezpalec do stavovského soudu a Ing. Vlastimil Klazar do dozorčí rady. Valná hromada uložila výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2020, aby se aktivně podílel na 17. ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2020, aby pokračoval ve spolupráci s OP ČSSI, HSC a SPS v rámci Smlouvy o společném provozování Informačního centra stavebnictví Hradec Králové.

Účast na valné hromadě versus dotazníkový průzkum

Účast 5,88 % znamená, že valná hromada není to, co by členy oblasti zajímalo. Co však výbor oblasti potěšilo, byla účast členů oblasti na dotazníkovém průzkumu o činnosti Komory, kterou původně připravila pro své členy olomoucká oblast a královéhradecká oblast posléze převzala. Tam byla účast členů oblasti mnohem vyšší – 21,58 %. I z odpovědí je vidět, že dotazníkový průzkum oslovil jinou skupinu členů než tu, která se účastní valné hromady. Svědčí o tom podstatně více připomínek k činnosti Komory, než se objevuje na valných hromadách nebo v jejich zákulisích. Dotazníkovému průzkumu věnoval část své zprávy i předseda oblasti. Snažil se odpovědět na část připomínek od členů oblasti označených zpracovatelem dotazníku jako „kritika“ a při svých odpovědích vycházel z toho, že kritické připomínky jsou vedeny jak na činnost v oblasti a činnost výboru oblasti, tak mají vztah i k celé Komoře. Přitom zároveň slíbil, že k ostatním připomínkám a námětům se vrátí na jednáních výboru oblasti a s odpověďmi seznámí členy oblasti ve Zpravodaji. Na tuto část zprávy reagoval ve svém vystoupení ředitel kanceláře Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., zjednodušeným prohlášením, že předseda výboru oblasti si svoji práci lakuje narůžovo a vše co dělá Praha lakuje načerno a o kritice do vlastních řad z dotazníkového průzkumu se nezmiňuje. Musím pana ředitele kanceláře ubezpečit, že tomu tak není, že kritické připomínky jsou i v jiných částech dotazníkového průzkumu a že výbor oblasti se určitě k odpovědím dostane.

Rekodifikace ano, ale...

Pojem rekodifikace stavebního práva se objevoval v mnoha příspěvcích – Ing. Milana Pacáka, vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (připomněl též 38 let své práce na stavebních zákonech a vyhláškách), ve zprávě o činnosti výboru oblasti za rok 2019 přednesené za indisponovaného předsedu oblasti Ing. Milana Havlištu Ing. Vladimírem Mazurou, v příspěvku předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka a též v příspěvku ředitele Kanceláře Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. Všichni měli stejný názor – rekodifikaci ano, ale…

Přítomní na valné hromadě byli informováni od pana Ing. Bc. ­Jiřího Bláhy, náměstka primátora města Hradec Králové, o přípravě modernizace sportovního stadionu v Hradci Králové. Od pana Ing. Andrzeje Pawlowského z Dolnoslezské komory polských stavebních inženýrů se sídlem ve Wroclavi si vyslechli krátké zhodnocení stavu příhraniční spolupráce s moudrem, že politici nerozumí stavebnímu právu a svojí činností jen komplikují výstavbu. Pak následovalo vystoupení Ing. Vladimíra Mazury ke Stavbě roku Královéhradeckého kraje, Ing. Jiřího Hájka k odborným exkurzím pořádaným pod hlavičkou ČSSI a Ing. Bořivoje Málka k mladým vynálezcům. Poté přišla na řadu volba delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů, představení projektu studentů královéhradecké stavební průmyslovky a závěrečné usnesení.

Na úplný závěr jen několik citací z příspěvků (volně parafrázováno)

Ing. Křeček: … vypadá to, že stávající vedení Komory nic nedělá a až přijdou mladší, bude to najednou jiné…

… autorizované osoby budou se špatným zákonem pracovat stále, ale stvořitelé politici již tady nebudou…

Ing. Pacák: … slib voličům byl dán a sliby se plní… (k rekodifikaci)

… neotřelé přístupy k rekodifikaci – automatické povolení, technické požadavky na výstavbu respektovat přiměřeně…

… dojde k vysídlení úředníků na nejvyšší stavební úřad…

… připomínky k návrhu zákona odmítnuty konstatováním, že „Vaše požadavky jsou v rozporu s věcným záměrem zákona schváleného vládou“, zapomeňte…

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.