Kompetenční rozpor: Mají být geodeti autorizovanými osobami ČKAIT?

Ani novela zeměměřického zákona neřeší možnost disciplinárního řízení provinění geodetů bez úředního oprávnění. V důvodové zprávě k tomuto vládnímu návrhu není ani zmínka o tom, že by se činnosti geodetů (alespoň) do budoucna mohly přesunout do stavebního zákona. Přesun geodetů do autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. by tedy znamenal značnou dvojkolejnost.

Geodeti již delší dobu usilují o to, aby se stali autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb. Představenstvo ČKA se 3. března 2020 usneslo, že se jedná o vítanou snahu, a že by se měli stát členy ČKAIT. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček se proti tomuto ohradil dopisem z 9. března 2020 adresovaným předsedovi ČKA Ing. arch. Janu Kaslovi. Zde uveřejňujeme podstatnou část tohoto dopisu s důvody, proč ČKAIT nesdílí názor ČKA.

Geodeti jako vybraná činnost ve výstavbě – zveřejněná usnesení představenstva ČKA z 3. března 2020:

U20/03/02: Připravit odpověď geodetům – nesporně patří do vybrané činnosti ve výstavbě, vítáme jejich snahu a podporujeme jejich začlenění do zákona č. 360/1992; za naprosto logické považujeme, aby se stali členem ČKAIT pod písm. l) jako autorizovaní geodeti.

Odpovídá: D. Rybková, termín: 6. března 2020

U20/03/12: Představenstvo vítá a podporuje snahu geodetů o jejich začlenění do zákona č. 360/1992 a za logické považuje, aby se stali členy ČKAIT.

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, P. Hoffman

Návrh byl přijat.

Zásadní připomínky ČKAIT: Jednalo by se o dvojkolejnost

Od účinnosti zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nepsaným a doposud všemi dosavadními předsedy dodržovaným pravidlem, že si obě komory navzájem nezasahují do § 17–19 předmětného zákona.

Zeměměřické činnosti jsou nesporně činnosti, které se vykonávají v průběhu přípravy a realizace staveb. O tom svědčí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud bychom přijali váš závěr, že nesporně patří do vybraných činností ve výstavbě, pak by sem patřili i energetičtí specialisté, geologové a hydrogeologové, bánští projektanti, fyzické osoby zpracovávající posudky EIA atd.

Už v době přijetí Vašeho usnesení bylo známé, že je ukončené meziresortní připomínkové řízení (24. ledna – 21. února 2020) vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se § 13 odst. 1 písm. c) mění následovně:

Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě, zejména geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy a pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení...

10) Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V důvodové zprávě k tomuto vládnímu návrhu není ani zmínka o tom, že by se výše uvedené činnosti (alespoň) do budoucna mohly přesunout do stavebního zákona. Pokud by ovšem zůstaly v zákoně o zeměměřictví a současně by šlo o vybranou činnost ve výstavbě, došlo by podle našeho mínění k dvojkolejnosti těchto činností.

V době vydání Vašeho usnesení už Vám byl známý názor představitelů ČÚZK (společné jednání zástupců MMR ČR, ČÚZK, ČKA a ČKAIT 28. února 2020), že hlavním důvodem přesunu geodetů do autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neřeší možnost disciplinárního řízení provinění geodetů bez úředního oprávnění. Máme za to, že tento problém bylo možné vyřešit při přípravě vládní novely zákona o zeměměřictví.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.