Brexit a uznávání odborné kvalifikace

zdroj: ChiralJon, www.flickr.com
zdroj: ChiralJon, www.flickr.com

Od 31. ledna 2020 definitivně skončilo členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen UK) v Evropské unii. V dalším textu si dovolím popsat situaci a zhodnotit dopad této mimořádné události na současný stav a očekávaný vývoj vzájemného uznávání autorizací mezi Českou republikou a UK.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/55/EU (původně Směrnice 2005/36/ES) o uznávání odborných kvalifikací po svém vydání dala podnět k následné úpravě relevantních národních zákonů. Stala se i podkladem pro kontrolní orgány EU, jak členské státy směrnici implementovaly a jak její instrukce prakticky využívají. Výsledek je podivuhodný. I po dokončení legislativních procesů zůstává regulace výkonu odborných činností ve výstavbě v zemích EU v rozmezí tuhé exekutivy až po naprostou volnost.

Angličané mají dobrovolnou regulaci

Na jedné straně jsou státy, kde přístup do profese povolují přímo státní orgány nebo jimi pověřené instituce (příkladem může být právě ČR a výkonem pověřená ČKAIT a ČKA), na druhé straně pak jsou země, které ponechávají přístup do tohoto povolání na odborných či podnikatelských uskupeních či dokonce umožňují činnost jen na základě průkazu o dosaženém odborném vzdělání. Jestliže tedy na tomto konci je kupříkladu Francie, pak UK od tohoto okraje spektra není daleko. Angličané o přístupu k odborným činnostem na svém území tvrdí, že u nich jde o tzv. dobrovolnou regulaci, kdy na etickém základě omezují užívání profesních titulů a svěřují výběr odborníků prakticky odběratelům/zadavatelům. Kritéria pro takový výběr ale přesto obecně existují. Jedním z doporučujících faktorů je dobrovolná registrace jedinců v britském regulačním orgánu pro inženýrskou profesi EC (Engineering Council), který bez státní ingerence sdružuje členy v širokém okruhu profesí a specializací.

Doklad o odbornosti pro členy ČKAIT

Členy ČKAIT, kteří směřují do UK, vybavujeme k jejich běžnému osvědčení o registraci také Dokladem odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU. Dalším v UK přijímaným titulem je evropský inženýr (EUR ING), který udělují národní sekce Evropské federace inženýrských národních asociací (FEANI) a tento titul může získat zájemce z ČR od Českého národního výboru FEANI.

V opačném směru, vzhledem k výše popsanému stavu, považujeme výkon vybraných činností ve stavebnictví v UK jako neregulovaný a v uznávacím procesu využíváme proto všechny zákonné možnosti k ověření kvalifikace uchazečů z UK v rozdílové zkoušce, kde mj. klademe důraz i na hodnověrnost dokumentů o odborné praxi.

Přechodné období do 31. prosince 2020

EU a UK dohodly, a od 1. února letošního roku vstoupilo v platnost tzv. přechodné období. Po dobu jeho trvání, tj. do 31. prosince 2020 nedojde v oblasti uznávání odborných kvalifikací k žádným změnám, stále se uplatňuje evropská legislativa a Velká Británie má stále přístup do všech potřebných systémů. Po uplynutí přechodného období zůstanou v platnosti rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace vydaná před skončením přechodného období. Také žádosti podané před tímto datem budou dokončeny podle evropské legislativy. V těchto 11 měsících se budou intenzivně zpracovávat již další detailní ustanovení pro další vývoj vztahů UK a EU. Jestliže teprve v tuto dobu (v době psaní této informace) se připravuje v bruselské administrativě doporučení pro Radu EU o vyjednávání příslušné dohody, je zřejmé, že čas se krátí a podle zkušeností nemusí být výsledek bezchybný. Pro nás lze za významné považovat ujištění zástupců ČR participujících na zmíněném doporučení, že v něm bude zařazena i oblast uznávání odborných kvalifikací.

Další dokumenty týkající se problematiky brexitu 
zákon č.74/2019 Sb., zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti se stažením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
dohodu o stažení ve všech jazycích EU
budoucí dohodu o volném obchodu

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.