Od letošního roku se musejí průběžně vzdělávat i energetičtí specialisté

Společné stanovisko odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k zahájení nového způsobu naplňování povinností aktualizačního průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a odst. 5 zákona č. 3/2020 Sb., co se týče výběru a zařazování vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Dne 25. ledna 2020 vstoupil v platnost zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 3/2020 Sb.), který nově upravuje postup naplnění povinností energetických specialistů absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání podle § 10a (dále jen průběžné vzdělávání) v období do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (viz přechodná ustanovení).

Vzdělávání bude určovat Státní energetická inspekce

Ve výše uvedeném tříletém období musí energetický specialista získat potřebný počet kreditů účastí na vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání zařazených do systému průběžného vzdělávání podle vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech (dále jen vyhláška č. 4/2020 Sb.). Výběrem vzdělávacích akcí je podle § 10a odst. 5 zákona č. 4/2020 pověřena odborná komise, kterou jmenuje Státní energetická inspekce.

V § 6 odst. 3 vyhlášky č. 4/2020 Sb. se stanovuje vypsání termínů pro podání žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání a jejich uveřejnění v minimálním rozsahu dvakrát za rok. Vzhledem k tomu, že první běh příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání bude vypsán nejdříve na začátku února 2020, vzniká prodleva mezi účinností nového systému průběžného vzdělávání a uveřejněním resp. zavedením vzdělávacích akcí do systému evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů (systém ENEX) tak, aby se již mohli energetičtí specialisté na vzdělávací akce přihlašovat a započítat si příslušný počet kreditů z absolvovaných vzdělávacích akcí.

Semináře mohou být zařazeny i zpětně od 25. ledna 2020

Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetická inspekce prohlašují, že do prvního výběru vzdělávacích akcí pro průběžné vzdělávání budou zařazeny i ty vzdělávací akce, které již proběhly v období od vstupu zákona č. 3/2020 Sb. v platnost (tedy od 25. ledna 2020), pokud tyto akce splní kritéria pro výběr vzdělávacích akcí, která jsou uvedena v § 6 odst. 7 vyhlášky č. 4/2020 Sb. V takovém případě bude energetickému specialistovi přiznán počet kreditů přidělený vzdělávací akci, pokud svou účast ohlásí v systému ENEX a tato účast bude potvrzena Státní energetickou inspekcí na základě seznamu zúčastněných energetických specialistů na jím deklarované vzdělávací akci. Potvrzení provede Státní energetická inspekce na základě prezenční listiny poskytnuté ze strany organizátora zařazené vzdělávací akce s podpisy zúčastněných energetických specialistů podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 4/2020 Sb. V těchto konkrétních případech nemusí být ze strany organizátora naplněna lhůta zaslání seznamu Státní energetické inspekci do 14 dní.

Pozn.: K 17. lednu 2020 bylo na stránkách MPO uvedeno celkem 1832 evidenčních čísel specialistů, z toho 1477 evidovaných oprávnění MPO (platných i neplatných), z toho 729 autorizovaných osob s platným oprávněním MPO (tj. 49 % z celkových oprávnění MPO). Z celkového počtu autorizovaných osob ČKAIT má oprávnění MPO jen 2,3 %.

 

* Legenda oprávnění: 1 – Energetický auditor, 2 – Kontrola klimatizace, 3 – Kontrola kotlů, 4 – Energetická certifikace budov
Statistický přehled pro Komisi ČKAIT EPBD II zpracovala Ing. Hedviga Klepáčková.

 

Ing. Vladimír Sochor
ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR

Ing. Pavel Gebauer
ústřední ředitel Státní energetické inspekce MPO ČR

29. ledna 2020

 

Jak se stát energetickým specialistou?

Může se jím stát každá fyzická osoba, která splní podmínky Ministerstva průmyslu a obchodu. Musí se jednat o osobu:

  • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a tři roky praxe v oboru nebo
  • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a šest let praxe v oboru nebo
  • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a pět let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky.

Formulář žádosti je ke stažení na www.mpo.cz.

Jak přihlásit vzdělávací akce?

První kolo příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb. bylo ukončeno 20. března 2020.

Žádosti přijaté po tomto datu budou zařazeny do druhého kola výběru s předpokladem ukončení příjmu žádostí do 20. května 2020. Více informací naleznete na stránkách Státní energetické inspekce.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.