Plzeň se aktivně zapojuje do správy profese

Největší podíl členů ze všech oblastí tj. 9,36 % všech autorizovaných osob se sešlo ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. (foto: oblast Plzeň)
Největší podíl členů ze všech oblastí tj. 9,36 % všech autorizovaných osob se sešlo ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. (foto: oblast Plzeň)

Na valnou hromadu oblasti Plzeň bylo pozváno 1662 autorizovaných osob, zúčastnilo se 156 členů (tj. 9,36 %). Konala se 27. ledna 2020. Místem setkání byl tradičně velký sál Měšťanské besedy v Plzni.

Valná hromada oblasti ČKAIT Plzeň zvolila deset delegátů a dva náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Valná hromada v dalším svém jednání schválila kandidáta do Představenstva ČKAIT Ing. Roberta Špalka, současného místopředsedu Komory. Valná hromada oblasti v závěru jednání schválila bez připomínek plán činnosti na rok 2020 a usnesení z valné hromady. S oběma dokumenty je možné se blíže seznámit na stránkách nebo v kanceláři Komory. Valná hromada uložila výboru oblasti a zástupcům oblasti na shromáždění delegátů projednat témata, která jsou uvedena ve výroční zprávě a zmíněna i v plánu činnosti oblasti a usnesení valné hromady. Jedná se o následující náměty:

  • příprava nového stavebního zákona a rekodifikace stavebního práva;
  • vytvoření jednotných a obsahově soustředěných podzákonných předpisů pro obecné a technické požadavky na stavby, nejlépe shrnuté v jednom nebo jen v několika dokumentech;
  • řešení nových podmínek k nízkoenergetické výstavbě ve standardu k roku 2020;
  • řešení podmínek hospodaření s vodou a související stavební úpravy;
  • seznamování, přípravy a zavádění vhodné formy elektronizace stavebního řízení, příprava na zavádění metody BIM u stavebních objektů.

 O činnosti oblasti

Jednání valné hromady zahájil v 15 hodin předseda oblasti Ing. ­Luděk Vejvara, Ph.D. Po přivítání hostů a volbě potřebných komisí přednesl výroční zprávu o činnosti za rok 2019. Ve svém vystoupení shrnul činnost výboru a oblastní kanceláře, zaměřenou do několika směrů. Prvním směrem činnosti byla práce výboru oblasti. Výbor pracoval v roce 2019 v sedmičlenném složení: Ing. Jaromíra Škublová, Ing. Robert Špalek, Ing. Jan Sýkora, Ing. Zdeněk Zrno, Ing. Petr Budín, místopředseda Ing. Aleš Štrunc, CSc., a ve funkci předsedy Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Ve výboru oblasti je zastoupeno pět profesních oborů autorizace. Výbor oblasti se ve své činnosti řídil usnesením z minulé valné hromady. Jednotlivé body usnesení byly splněny a jejich plnění je součástí textu této zprávy.

Další byla zmíněna činnost oblastní kanceláře Plzeň. V kanceláři Komory jsou pořádány výborové schůze oblasti, setkání členů, kontroly deníků a menší odborné akce. Administrativu oblastní kanceláře průběžně zajišťovala tajemnice paní Hana Hričinová. Podstatnou náplní její práce mimo vlastní administrativu kanceláře byl příjem žádostí o autorizace a jednání s jednotlivými žadateli. Paní Hričinová dále zabezpečovala služby servisu pro členy oblasti, výboru pobočky, práci dozorčí komise a jednání. Dále měla na starost prodej knih vydávaných a zajišťovaných Komorou. Pan předseda ve svém vystoupení poděkoval paní Hričinové za výborný přístup k plnění úkolů v rámci oblastní kanceláře Komory. Ve vystoupení pana předsedy bylo zmíněno i zastoupení oblasti v orgánech ČKAIT. V minulých letech pracovali Ing. Robert Špalek jako místopředseda ČKAIT, Ing. Petr Bureš jako předseda Dozorčí komise ČKAIT a místopředseda Dozorčí rady ČKAIT a Ing. Miroslav Voldřich jako člen Dozorčí komise oblasti Plzeň. Pravidelných schůzek aktivu Statika se účastní Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Ing. Václav Honzík a Ing. Pavel Rybár, Ph.D. et Ph.D. Celostátního aktivu pro pozemní stavby se účastní Ing. Jaromíra Škublová.

Po výroční zprávě byla Ing. Petrem Burešem přednesena zpráva dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, o kontrole činnosti výboru oblasti a o činnosti dozorčí rady a dozorčí komise v roce 2019. Zpráva hodnotila činnost v oblasti Plzeň bez připomínek.

 Celoživotní vzdělávání

Další část vystoupení byla věnována vzdělávání členů. Pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT připravil výbor oblasti pravidelná školení. Tématem těchto školení byly informace o nových a zajímavých stavbách a technologiích, technických řešeních nebo novelizovaných zákonech, normách a předpisech. Školení se konala v kinosále Střední průmyslové školy stavební v Plzni zpravidla každé druhé úterý v měsíci. Do obsahu školení byla aktuálně začleněna další témata. Celkem proběhlo devět seminářů a čtyři firemní školení. Zajištěny byly také tři exkurze na stavbách dopravní infrastruktury v Plzni a okolí, a to za pomoci krajského manažera Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Milana Froňka a předsedy Krajské stavební společnosti Plzeňského kraje Ing. Jana Muziky, kterým patří poděkování za pomoc.

 Krajská stavba roku

Oblastní kancelář ČKAIT je každoročně zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V minulém ročníku soutěže byla členem poroty Ing. Jaromíra Škublová. K soutěži je vždy přičleněno vyhlášení Ceny ČKAIT. Do soutěže Cena ČKAIT ­Plzeňského kraje 2018 byla vybrána realizace Mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice firmou TOP CON SERVIS s.r.o.

Připomínkování stavebního zákona

Ve vystoupení předsedy oblasti byla část informací věnována i tematice rekodifikace stavebního práva. Členové naší pobočky se aktivně podíleli na připomínkování návrhu nového stavebního zákona, které vyvrcholilo v prosinci 2019 jednáním v mezirezortním řízení. Je třeba poděkovat všem členům výboru a zejména Ing. Špalkovi, Ing. Budínovi, Ing. Sýkorovi a Ing. Burešovi za podnětné připomínky k návrhu textu zákona.

Z vystoupení hostů

Jednání valné hromady dále pokračovalo vystoupením hostů. Na jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů Plzeňského kraje, poslanci, zástupci statutárního města Plzně a vedoucí pracovníci úřadů magistrátu dotčených stavebních činností. Jednání se účastnili tradičně zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Střední průmyslové školy stavební a Západočeské univerzity. Byli přítomni i další hosté z řad odborné stavební veřejnosti.

S aktuálními přístupy k činnosti a zejména k novému stavebnímu zákonu seznámil přítomné předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček. Následovalo zajímavé vystoupení JUDr. Jiřího Kubíka, MBA, k návrhu nového stavebního zákona. U řečnického pultu jej vystřídal doc. Ing. Jan Pašek ze Západočeské univerzity v Plzni, který přítomné seznámil s přípravou nového magisterského studijního oboru s názvem Moderní budovy. O exkurzích ČKAIT a studijní cestě do Vídně hovořila Ing. Jaromíra Škublová nad připravenou obrázkovou prezentací.

Zpestřením valné hromady v Plzni bylo vystoupení dětského pěveckého sboru Jiřičky, který třemi skladbami navodil pěknou atmosféru v sále. Následně informovali pojišťovací makléři přítomné o veškerých možnostech pojištění autorizovaných osob.

Diskuse o stavebním a autorizačním zákoně

Z diskuse na valné hromadě je třeba připomenout vystoupení předsedy oblasti Ing. Luďka Vejvary a Ing. Roberta Špalka k přípravě nového stavebního zákona. Oba vidí správnou věc ve vhodném zjednodušení celého procesu přípravy a povolování staveb, nicméně ne cestou omezování rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro stavební povolení. Probírána byla také odpovědnost a délka záruk za stavbu a projekty pro autorizované osoby oproti jiným profesím ve státě. Dr. Vejvara informoval o úpravách panelových domů a úpravách jejich střech na zelené střechy a související potřebnou, ale často ne zcela vítanou, účastí statika.

Zajímavým podnětem oblasti bylo vystoupení Ing. Václava Honzíka. Ten navrhl, aby osoby autorizované v oboru Statika a dynamika staveb, mohly požádat o autorizaci v oboru pozemní stavby jako autorizovaný technik. Tím by jim bylo umožněno navrhovat menší stavby nebo celé stavební části souběžně se statikou. Přispělo by to také k vyjasnění překrývání pozemních staveb a statiky v projektech. Ing. Honzík argumentoval tím, že přece každý statik vystudoval stavební fakultu a získal i určitou praxi spoluprací s pozemními inženýry. A dosud si nemůže vyprojektovat ani sociální zařízení v bytě.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.