Ostrava diskutovala o uznávání odbornosti

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými účastníky valné hromady oblasti ČKAIT Ostrava. (foto: oblast Ostrava)
Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými účastníky valné hromady oblasti ČKAIT Ostrava. (foto: oblast Ostrava)

Na valnou hromadu oblasti Ostrava bylo pozváno 2868 autorizovaných osob, zúčastnilo se jen 155 členů (tj. 5,4 %). Konala se v úterý 21. ledna 2020 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy.

Valná hromada schválila výsledky voleb 18 delegátů a pěti náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT. Zároveň vzala na vědomí kandidáty do orgánů Komory – čtyři kandidáty do představenstva, jednoho kandidáta do dozorčí rady a jednoho kandidáta do stavovského soudu. Přijetím usnesení byla schválena zpráva o činnosti oblasti Ostrava za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020, kterou přednesl předseda oblasti ČKAIT Ostrava Ing. Svatopluk Bijok, a zpráva o kontrole hospodaření oblasti Ostrava za rok 2019 a o činnosti dozorčí rady, kterou přednesl Ing. Vlastimil Šmiřák. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Mezi hlavní úkoly výboru oblasti bylo uloženo plnění schváleného plánu činnosti na rok 2020, aktivně se podílet na tvorbě právních předpisů ve vztahu jejich činnosti a jejich připomínkování, zajišťovat odborné poradenství, udržovat a rozvíjet spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a polskou komorou MOIIB z Krakowa. Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými účastníky valné hromady.

Z vystoupení hostů

Kromě členské základny bylo na valné hromadě přítomno také 23 hostů, kteří zastupovali spolupracující svazy, školy a instituce. Velkým potěšením nám bylo přivítat děkany VŠB – Technické univerzity ­Ostrava, a to Fakulty stavební prof. Ing. Radima Čajku, CSc., a ­Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, dále prorektora VŠB – Technické univerzity Ostrava a zároveň viceprezidenta ČSSI doc. Ing. Františka Kudu, CSc. Zvláště milým hostem byl předseda MOIIB z Krakowa dr. inž. Miroslaw Boryczko, který ve svém vystoupení zhodnotil spolupráci mezi oblastní kanceláří Ostrava a MOIIB z Krakowa od roku 2007 a konstatoval, že s ohledem na obdobné problémy projektantů v procesu výstavby v Polsku a v České republice je spolupráce pro obě strany nadmíru přínosná. Kladně hodnotil také výměnu zkušeností s dalšími partnery v rámci jednání malé V4.

Děkan stavební fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc., ve svém vystoupení informoval o počtu studentů na Fakultě stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava, nárůstu počtu docentů a profesorů a rekonstrukci vstupních prostor fakulty. Dále podal informace, že VŠB–TUO získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství institucionální akreditaci, což znamená, že univerzita získala právo sama rozhodovat o svých studijních programech, jejich rozsahu a množství. Institucionální akreditaci uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství na 10 let.

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiří ­Pokorný, Ph.D., MPA, promluvil o rekonstrukci Fakulty bezpeč­nostního inženýrství VŠB–TUO a o vybudování simulačního pracoviště pro taktické strategické řízení. Ve svém vystoupení také informoval o změnách v posuzování požární bezpečnosti staveb v rámci připravované rekodifikace stavebního práva.

Z diskuse o rekodifikaci stavebního práva

Předpokládaným hlavním diskutovaným tématem byla rekodifikace veřejného stavebního práva. To otevřel ve svém projevu předseda komory Ing. Pavel Křeček, který přítomné seznámil se stavem procesu rekodifikace a upozornil na velkou obtížnost prosazování změn a připomínek, které Komora v rámci připomínkování paragrafového znění nového stavebního zákona zaslala Ministerstvu pro místní rozvoj, neboť k návrhu bylo doručeno cca 7700 návrhů na změny a doplnění, často i protichůdné. To bylo také odpovědí na kritiku z řad přítomných na nízkou úspěšnost v prosazování změn – složitost prosazování připomínek a celého schvalovacího procesu.

V rámci diskuse vystoupil Ing. Stanislav Chlebek (AO v oboru TZS) a upozornil na vlastní zkušenosti a potíže s uznáním odborné způsobilosti v zahraničí a s pojištěním, a to v Rumunsku. Na příspěvek reagovali Ing. Pavel Křeček a Ing. Petra Bartoníčková a vyzvali diskutujícího k sepsání všech informací o této záležitosti a předání k projednání na oblastní kancelář Ostrava. Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., upozornil, že pojištění AO je platné i v zahraničí v rámci Evropy.

Závěr valné hromady

Na úplný závěr valné hromady informoval místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater o výsledcích dotazníkového průzkumu ČKAIT, jenž proběhl v roce 2019 a do kterého se oblastní kancelář Ostrava také zapojila s odezvou 15,17 % ze všech oslovených členů.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.