Pardubice kritizovaly nový stavební zákon

Valná hromada oblasti Pardubice ocenila na návrh jednotlivých škol tyto studenty: Davida Balšánka, Daniela Dworschaka, Markétu Hofmanovou a Bc. Lucii Zučkovou. (foto: Helena Puhaná)
Valná hromada oblasti Pardubice ocenila na návrh jednotlivých škol tyto studenty: Davida Balšánka, Daniela Dworschaka, Markétu Hofmanovou a Bc. Lucii Zučkovou. (foto: Helena Puhaná)

Na valnou hromadu oblasti Pardubice bylo pozváno 1056 autorizovaných osob, zúčastnilo se jí 104 členů (tj. 9,85 %). Proběhla ve čtvrtek 16. ledna 2020 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686.

Valná hromada oblasti Pardubice zvolila sedm delegátů a dva náhradníky na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Schválila zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok 2019 oblasti Pardubice a plán činnosti pro rok 2020. Vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2019 a zprávu Dozorčí rady ČKAIT. Výboru oblasti Pardubice uložila hájit práva autorizovaných osob, zajistit pořádání akcí v rámci celoživotního vzdělávání autorizovaných osob podle předloženého programu na 1. pololetí 2020, do 30. dubna 2020 naplánovat a uskutečnit v rámci CŽV semináře a exkurze na 2. pololetí 2020, nadále udržovat kontakty a prohlubovat spolupráci s orgány státní správy a samosprávy včetně IZS ČR a ostatními profesními organizacemi v oboru stavebnictví, formou odborné pomoci spolupracovat se školami se stavebním zaměřením v oblasti Pardubice, vyhodnotit diskusi na valné hromadě, podporovat a průběžně vyhodnocovat program celoživotního vzdělávání autorizovaných osob, zvýšenou pozornost věnovat změnám ve stavební legislativě. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi účastníky valné hromady, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

Z průběhu jednání

Valnou hromadu zahájil moderátor Pavel Čížek, člen výboru oblasti ČKAIT Pardubice, v 15 hodin přivítáním všech přítomných a schválením programu jednání. Po informaci o činnosti a hospodaření oblasti Pardubice a informaci předsedy ČKAIT, doplněné ředitelem kanceláře ČKAIT, vystoupili někteří z přítomných hostů.

Kromě zástupců komory – předsedy Ing. Pavla Křečka, FEng., ředitele Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., člena představenstva Ing. Michala Drahoráda, Ph.D., vedoucí SVI Ing. Dominiky Hejdukové, předsedy OK ČKAIT Praha Ing. Ladislava Bukovského a Ing. Vlastimila Klazara, člena Dozorčí rady ČKAIT, naše pozvání přijali ještě další milí hosté: senátorka Mgr. Miluše Horská, hejtman Pardubického kraje JUDr. ­Martin Netolický, Ph.D., 1. náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, MBA, starosta města Chrudim Ing. František Pilný, MBA, krajský manažer SPS v ČR Ing. Vladimír Mazura, jednatel firmy STAKO – Červený Kostelec s.r.o. Ing. Josef Kosinka, inspektor z Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Ing. Jindřich Hlaváček a zástupci pojišťovacího makléře GrECo International s.r.o. Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel. Za vzdělávací instituce jsme přivítali děkana Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D., Mgr. Ing. Renatu Petružálkovou, MBA, ředitelku SPŠ stavební Pardubice – Rybitví, ředitele SPŠ stavební Vysoké Mýto Ing. Jiřího Skalického a ředitele PSŠ Letohrad Ing. Jiřího Štěpánka. Naše valná hromada ocenila na návrh jednotlivých škol tyto studenty: Davida Balšánka, Daniela Dworschaka, Markétu Hofmanovou a Bc. Lucii Zučkovou.

Výhrady kraje k rekodifikaci stavebního zákona

Martin Netolický vystoupil s téměř hodinovým příspěvkem. Ten se týkal probíhající rekodifikace stavebního zákona. Informoval nás o postoji Pardubického kraje k této problematice, včetně výhrad k aktuálnímu návrhu paragrafovaného znění tohoto zákona. Myslím, že v této věci je kraj ve shodě s naší Komorou, což svou reakcí potvrdil i předseda Pavel Křeček.

Roman Línek nás seznámil s plánem investic Pardubického kraje jako nejvýznamnějšího investora v naší oblasti. Dále ocenil spolupráci s naší oblastní kanceláří zvláště v soutěži Stavba roku v Pardubickém kraji.

Vladimír Mazura ocenil spolupráci mezi SPS v ČR a naší oblastí zejména při pořádání soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Také připomněl, že letos to bude 30 let od založení SPS v ČR.

Miluše Horská ve svém krátkém příspěvku pozdravila naši valnou hromadu a nabídla pomoc při hájení práv autorizovaných osob při rekodifikaci stavebního zákona.

Libor Švadlenka ocenil spolupráci DFJP a naší oblasti, zejména účast na celoživotním vzdělávání v rámci Komory a naši účast na státních závěrečných zkouškách na dopravní fakultě. Dále informoval o personální obměně v rámci katedry dopravního stavitelství a vyzval naše členy, zda by se nezapojili do odborné výuky v rámci této katedry.

Ing. Vlastimil Moucha, první emeritní přednosta naší oblasti, vystoupil se stěžejním diskusním příspěvkem, který je obsahem samostatného článku (viz strana 32).

Ing. Michal Drahorád, člen představenstva z oblastní kanceláře Praha a Středočeský kraj, nás seznámil s přípravou Strategického plánu ČKAIT. Vysvětlil nám základní poznatky, které přípravná skupina získala, a seznámil nás s některými konkrétními návrhy tohoto plánu. Dále vyzval přítomné členy Komory k zapojení se do tohoto procesu.

Statik Ing. Pavel Čížek vystoupil jako poslední se svým diskusním příspěvkem, v němž se zaměřil na kritiku špatného navrhování nosných konstrukcí staveb. Zároveň ocenil Komoru, zejména plzeňskou oblast, za pořádání konference STATIKA STAVEB, která by měla sloužit k výměně poznatků, a tím ke zlepšovaní činnosti jednotlivých statiků.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.