Liberec diskutoval o digitalizaci stavebního řízení

Na všech valných hromadách oblastí ČKAIT jsou prodávány odborné ¬publikace. (foto: Jan Borecký)
Na všech valných hromadách oblastí ČKAIT jsou prodávány odborné ¬publikace. (foto: Jan Borecký)

Na valnou hromadu oblasti Liberec bylo pozváno 1037 autorizovaných osob, z nich se zúčastnilo 68 členů (tj. 6,6 %). Konala se 30. ledna 2020 v budově KÚ Libereckého kraje v Liberci.

Valná hromada zvolila sedm delegátů a dva náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT. Dále navrhla jednoho zástupce oblasti do Dozorčí komise ČKAIT a jednoho kandidáta do Stavovského soudu ČKAIT. Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Liberec za rok 2019 a plán činnosti výboru oblasti Liberec na rok 2020.

Valná hromada uložila výboru oblasti Liberec zajistit plnění schváleného plánu činnosti pro rok 2020 a projednat na následující výborové schůzi témata diskusních příspěvků z této valné hromady.

Výběr z diskuse a zajímavých vystoupení hostů

Ing. Jaroslav Urban hovořil o kvalitě projektových prací předkládaných stavebnímu úřadu. Dále promluvil o absolutní pasivitě k výzvě o diskusi, kterou zveřejnil v roce 2016. Vyzýval k diskusi o digitalizaci, o předávání projektové dokumentace na CD v pdf. Zdůraznil nutnost kontroly staveniště, na stavbě musí být stavbyvedoucí a stavební deník. Akce Eliška 2020 má být motivací slušných. Zlá reklama libereckého stavebnictví je dítě politiků, změna bude běh na dlouhou trať.

Ing. Jiří Rozkovec řekl, že Liberec je Palermo, kvalita stavebnictví je zde špatná.

Ing. Radek Hnízdil hovořil o vydání Almanachu ČKAIT k 25 letům činnosti, o vytváření nových webových stránek ČKAIT, o novém řešení systému PROFESIS.

Ing. Petr Rálek se ptal na vinu projektantů haly v České Třebové.

Ing. Svoboda položil přítomným otázku, proč je na valné hromadě málo mladých stavařů, a jak získat mladé lidi.

Petr Keller uvedl, že nový stavební zákon odstraní zaplevelení stavebnictví.

Zpráva o činnosti oblasti

Oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2019 v celkové výši 1,314 mil. Kč. Podle výsledků k dnešnímu dni bylo čerpáno 1,337 mil. Kč. Na režii oblasti bylo určeno 916 tis. Kč a čerpáno 975 tis. Kč a na odborné činnosti bylo určeno 398 tis. Kč a čerpáno 361 tis. Kč.

Oblast Liberec uspořádala v roce 2019 celkem sedm odborných seminářů pro 165 účastníků. Semináře se konaly na téma vnitřní rozvody vody, pojištění profesní odpovědnosti, biologická napadení fasád a ochrana před nimi, současný stav navrhování konstrukcí z přírodního kamene, požární bezpečnost staveb, rychlý, efektivní a bezpečný způsob návrhu a realizace budov, okružní křižovatky v ČR 1998–2018.

Ke kontrole činnosti autorizovaných osob formou kontroly deníků autorizovaných osob v rámci uplynulého roku bylo vyzváno 30 osob, dostavilo se pouze 11 osob. Tím se nám nepodařilo naplnit 10% hranici z autorizovaných osob oblasti.

Oblastní kancelář se též zajímá o regulativy stavění v oblasti Lužických, Jizerských hor a Krkonoš, ve vazbě na projekty záchrany kulturního dědictví i o nové technologie umožňující revitalizaci stávajících objektů a staveb. Máme zájem rozšířit povědomost o významných stavbách v oblasti. Chtěli bychom využít i toho, že řadu významných staveb má značná část našich členů ve své profesní paměti. Spolupracujeme se Sdružením pro rozvoj Libereckého kraje, které je součástí struktury Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Zajímáme se i o další formy spolupráce v poradních orgánech kraje.

Podařilo se nám plnit všechny úkoly vytčené valnou hromadou oblasti v roce 2019. Bohužel výsledek nebyl vždy kladný. Jako například dvě exkurze zrušené pro nezájem či stále nízká účast na kontrolách autorizovaných osob. K pozitivům patří rekordní účast v soutěži stavba roku kraje a byť i malé rozšíření spolupracujících osob s výborem oblasti.

Cíle pro rok 2020 jsou následující:

 • Pokračovat ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání partnerských organizací v oblasti v rámci uzavřených smluv.
 • V rámci CŽV provést některé akce i mimo Liberec ve spádových oblastech kraje.
 • Vyhodnotit významné stavební počiny ve stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2020.
 • Spolupracovat s odbornými školami v oblasti, podpora studentských soutěží.
 • Spolupracovat s ostatními organizacemi na šestnáctém ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje.
 • Spolupracovat s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI v rámci uzavřené dohody v oblastech působnosti Komory.
 • Uzavřít podpisem písemnou dohodu o spolupráci s krajem.
 • Vykomunikovat možnosti spolupráce s polskou komorou –
  Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – v těsné spolupráci s ČSSI Liberec.
 • Podporovat odborné exkurze a zájezdy organizované ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI.
 • Udělat vše pro podporu bezproblémového rozběhu poslední fáze EET v rámci ČKAIT.
 • Spolupracovat v rámci své působnosti ve Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje.

V letošním roce bychom chtěli přitáhnout k malé skupince aktivních spolupracovníků další, kteří by nám pomohli naplňovat stanovené cíle a dále rozvíjet naši činnost v oblasti. Také doufáme ve vyšší účast na akcích, které připravujeme.

Prestiž Komory vytváříme my všichni svým chováním na všech úrovních své činnosti! Pokud máte pocit, že k tomu máte co sdělit, těšíme se na vás v naší oblastní kanceláři.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.