Olomouc připravila úspěšnou dotazníkovou anketu

Oblastních valných hromad se pravidelně účastní i zástupci představenstva a Kanceláře ČKAIT. (foto: oblast Olomouc)
Oblastních valných hromad se pravidelně účastní i zástupci představenstva a Kanceláře ČKAIT. (foto: oblast Olomouc)

Na valnou hromadu oblasti Olomouc bylo pozváno 1562 autorizovaných osob, z nich se zúčastnilo 125 členů (tj. 8 %). Konala se 20. ledna 2020 v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci.

Valná hromada oblasti Olomouc zvolila deset delegátů a tři náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Valná hromada schválila předkládané zprávy a vzala na vědomí informace o hlavních úkolech na rok 2020. Valná hromada uložila delegátům oblasti podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2020. Výbor oblasti dostal tyto úkoly: zajistit plnění plánu odborné činnosti pro rok 2020, připravovat a podílet se na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje, pokračovat ve spolupráci s partnerskými organizacemi, získávat nové členy z oblasti pro práci v aktivech Komory a rovněž pro příští tříleté volební období v naší oblasti, sledovat naplňování strategického plánu 2020–2023 a vyhodnotit závěry dnešní diskuse a zahrnout je do plánu tohoto roku.

 Z průběhu jednání

Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Michal Majer ujal řízení valné hromady a podařilo se bez problémů schválit jak její scénář, tak i jednotlivé komise.

Ing. Šmiřák ve svém vystoupení shrnul nejenom závěry z kontroly oblastní kanceláře (výrok – bez pochybení) a aktivity dozorčí rady Komory, ale poukázal i na problémy s kontrolou deníků a nedisciplinovaností některých našich kolegů. Pochválil i činnost dozorčí komise a jmenovitě také našeho kolegu Ing. Radovana Mikulu.

Předseda oblasti hovořil nejen o plnění základních úkolů z minulé VH, ale i o potřebě zapojení nových členů do práce Komory. Informoval o problémech, které naši činnost provázejí – např. malý počet aktivních členů a jejich věkové rozložení. Z uvedených hlavních dat a informací připomenul, že v roce 2019 bylo v naší oblasti přijato 76 žádostí o autorizaci a neúspěšnost žadatelů o autorizaci v naší oblasti za rok 2019 klesla z 20 % (rok 2018) na 15 %. Kromě běžné agendy bylo vystaveno pět dokladů o odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU a na oblasti byly podány také dvě stížnosti na člena z naší oblasti, které jsou stále v šetření.

 Méně reklamních přednášek

V příspěvku předsedy oblasti zazněla informace o průběžném vývoji CŽV, mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách našeho členství nebo spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi v oblasti, a o závazku nad dohledem a naplňováním cílů strategického plánu Komory. Výbor oblasti se zavázal více sledovat a dbát opodstatněných připomínek členů vyplývajících z dotazníkového šetření (např. omezení „reklamních“ přednášek v rámci CŽV, zvýšení počtu exkurzí, zařazení diskusních a pracovních seminářů či poskytnutí více informací členům o nevhodných pracovních postupech, které mohou vést až ke sporům nebo škodám).

Oblastní kancelář zorganizovala celkem deset odborných seminářů a jednu exkurzi. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 805 členů. Podle termínu konání pak v tomto pořadí: Finance a daně 2018, Dozory ve výstavbě, Standardy odvodnění pro město Olomouc, Impregnace konstrukčního dřeva, PEIKKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov, Bezbariérové zásady ve vztahu k pozemním komunikacím, Zdroje tepelné energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, Zelené střechy.

V průběhu roku jsme zorganizovali jednu exkurzi – Rekonstrukci kostela a věže sv. Mořice v Olomouci.

V uplynulém roce se nám podařilo zaujmout 77 našich členů nabídkou odborných publikací v oblastní kanceláři. Z ekonomického pohledu udržela naše oblastní pobočka vyrovnaný rozpočet, když její celkové výdaje dosáhly 96 % alokované částky.

Navrhovaná témata od členů oblasti byla projednávána a schvalována na pravidelných schůzkách výboru oblasti.

 Diskuse o odpovědnosti autorizovaných osob

V diskusních příspěvcích zazněl apel na podporu AO v rámci havárie střech v České Třebové, na kladení většího důrazu odpovědného zástupce zhotovitelů staveb a zazněl i námět na doplnění autorizovaného technika v oboru statika a dynamika staveb.

Z vystoupení hostů

Mezi mnoha dalšími informacemi se účastníci valné hromady dozvěděli z úst pana předsedy Ing. Pavla Křečka o „nepostupu“ rekodifikace stavebního zákona, o hospodaření Komory v loňském roce a vyslechli pochvalu za dotazníkovou akci.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, a Ing. Jindřich Pater pak ještě drobně doplňovali řadu zajímavých provozních informací a údajů, které uvedl Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Z dalších představitelů naší Komory se valné hromady v ­Olomouci zúčastnili Ing. Radek Hnízdil Ph.D., ředitel Kanceláře ­Komory; Ing. Vlastimil Šmiřák, člen dozorčí rady; Ing. Miroslav ­Najdekr, CSc., předseda autorizační rady.

Pozvání přijali i další čestní hosté: JUDr. Eva Hýravá, vedoucí stavebního úřadu města Olomouc; PhDr. Radim Kašpar, ředitel Hospodářské komory v Olomouci; Ing. Jan Drábek, předseda oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů; Ing. arch. Milan Obenaus a Ing. arch. Pavel Vrba, zástupci České komory architektů; Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel, pojišťovací makléři firmy GrECo.

Závěrem pak ještě zaznělo poděkování nejen hostům a účastníkům této akce, ale i členům výboru oblasti a všem, kteří se na její přípravě aktivně podíleli.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.