Kroky pro digitalizaci ve stavebnictví

Digitalizaci stavebnictví má mimo jiné umožnit novela zákona o zeměměřictví. Zákon byl vyhlášen 26. února 2020 ve Sb.rce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2020 Sb. (foto: Cafeymas, pixabay.com)
Digitalizaci stavebnictví má mimo jiné umožnit novela zákona o zeměměřictví. Zákon byl vyhlášen 26. února 2020 ve Sb.rce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2020 Sb. (foto: Cafeymas, pixabay.com)

Digitalizaci stavebnictví mají umožnit změny v právních předpisech, které byly vydané na konci února 2020. Účinnost nabývají většinou od 1. července 2023 s výjimkou těch ustanovení, na která v textu poukazujeme, a která platí již od poloviny března 2020. Cílem je vytvořit jednotnou digitální technickou mapu pro veřejnou správu, portál stavebníka, digitální evidenci dokumentací a další. Na digitalizaci stát vyčlenil 3 miliardy korun.

Skupina poslanců (Martin Kupka, Ondřej Profant, Barbora Kořanová, Jiří Běhounek a další) předložila 21. června 2019 sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (pozn. přesné znění zákona). Zákon byl vyhlášen 26. února 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 47/2020 Sb.

Právní úprava vznikala v úzké spolupráci jednak se samotným resortem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a samozřejmě také s odbornými iniciativami, s odbornými společnostmi; mezi subjekty, které se na přípravě podílely, byla i ICT UNIE (Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace) a Hospodářská komora. ČKAIT se v zastoupení Ing. Radima Loukoty a Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., účastnila jednání pracovní skupiny, která se na novelách zákonů podílela.

Je nutné úvodem informovat o připomínce ministryně Dostálové ve třetím čtení projednávání návrhu zákona: „Celá předloha byla velmi aktivně komunikována s Ministerstvem pro místní rozvoj, které se na tom velmi aktivně podílelo. Digitalizace se zafinancuje ještě ze stávajícího programového období. Zhruba byly realokovány 3 miliardy korun. Zároveň návrh reflektuje připravovanou rekodifikaci veřejného stavebního práva.“

Jelikož šlo o poslanecký návrh zákona, tzn. návrh neprošel mezirezortním připomínkovacím řízením, k popisu zdůvodnění návrhů jsme použili výňatky z diskuse předkladatelů v prvním až třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a samozřejmě konkrétní změny ustanovení dotčených zákonů, které se bezprostředně dotýkají činnosti našich autorizovaných osob. Textace konkrétních změn zákona o zeměměřictví a stavebního zákona uvádíme u paragrafů, které nabyly účinnost v polovině března 2020.

Komplexní informace o území na jednom místě

Novela zákona o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. zavádí pojem digitálně technická mapa (DTM). Jednotná DTM se bude pořizovat pro obec i kraj, přičemž propojením těchto map s dalšími mapami vznikne jednotná digitální mapa veřejné správy (DMVS), kterou bude spravovat Český úřad zeměměřický a katastrální. DTM a DMVS budou sloužit jako jednotný systém poskytující komplexní informace o technické a dopravní infrastruktuře, jakož i přírodních, stavebních a technických objektech na daném území. Tato digitální mapa by se užívala při jakékoli práci s tímto územím a zároveň by z ní veřejnost, včetně žadatelů o stavební povolení a provozovatelů sítí, mohla čerpat určité údaje, podobně jako například z katastru nemovitostí. Navrhovatelé spatřují výhody zákona především v tom, že by měl sloužit ke zjednodušení a digitalizaci územního plánovaní, stejně tak jako k digitalizaci a urychlení stavebního řízení. Dále by mělo zavedení DTM přispět k budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a ke zlepšení situace v oblasti vysokorychlostního internetu.

Od poloviny března 2020 se v zákoně o zeměměřictví rozšířil požadavek, co má Český úřad zeměměřický a katastrální stanovovat vyhláškou (ta se zatím připravuje). Konkrétně se v § 20 Zmocňovací ustanovení odst. 1) Úřad vyhláškou stanoví mění a doplňují písmena i) až m) následovně:

 1. i) základní obsah technické mapy obce obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy kraje,
 2. j) výměnný formát digitální technické mapy kraje,
 3. k) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy kraje,
 4. l) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
 5. m) podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3 písm. c) a d).

Digitalizace stavebního řízení

Změna stavebního zákona (č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) směřuje k digitalizaci stavebního řízení. Zákonem bude umožněno vytvoření Portálu stavebníka, tzn. rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné podávat žádosti o stavební povolení, o územní rozhodnutí. Zároveň bude možné prostřednictvím Portálu stavebníka získávat veškeré informace o tom, jak celý proces postupuje, nahlížet do digitální technické mapy a do dalších zdrojů informací.

Dalším důležitým informačním systémem, pro který se vytvořila legislativní opora, je Evidence elektronických dokumentací, tedy datové úložiště, kde si projektanti budou moci přímo ukládat svoji projektovou dokumentaci, která s příslušnými časovými razítky v elektronické podobě významně usnadní i orientaci ve finálně platné verzi projektových dokumentací.

Pilířem digitalizace stavebního řízení bude i Národní geoportál územního plánování, který by měl umožnit přístup k těm vrstvám digitální technické mapy, ve kterých bude možné dohledat vedení technické infrastruktury, doplnit data o územním plánování, získat on-line informace ohledně možnosti realizace samotné stavby.

Informačním systémem identifikačního čísla stavby bude možné v čase sledovat celý osud konkrétního stavebního díla od prvopočáteční žádosti o stavební povolení přes kolaudaci až po samotný život této stavby a třeba za mnoho let dohledat, jaká všechna rozhodnutí v dané věci byla vydána a jakými proměnami i z hlediska rozhodování státní správy stavba prošla.

Nejdůležitější změny ve stavebním zákoně, které platí od poloviny března 2020:

 • Do § 20a se vkládá nadpis Jednotný standard územně plánovací dokumentace
 1. Územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změna a úplné znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny se vyhotovuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě.
 2. Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu.
 3. Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části územně plánovací dokumentace a požadavky na
  a) strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
  b) grafické vyjádření standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
  c) výměnný formát dat a
  d) metadata.
 4. Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.

Poznamenáváme, že v přechodných ustanoveních (čl. IV odst. 3 stavebního zákona) zákonodárce ovšem stanovil, že ministerstvo k provedení výše uvedeného § 20a odst. 4 vydá vyhlášku nejpozději do tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby nabytí účinnosti této vyhlášky se § 20a odst. 2–3 a níže uvedený nový odst. 2 § 159 nepoužijí. Vysvětlení: přestože tedy změny § 20a platí 15. den po vyhlášení, tj. od poloviny března 2020, konkrétně se použijí až po nabytí účinnosti připravované vyhlášky.

 • Do § 152 se doplňuje nový odstavec 5: Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
 • Do § 159 se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2: Projektant územně plánovací dokumentace zpracovává a pořizovateli předává vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.

Změna zákona o základních registrech (111/2009 Sb.) se od 1. července 2023 dotkne jenom § 36 Zobrazení územních prvků, a to následovně: Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.

Elektronický podpis autorizované osoby

Změna autorizačního zákona (360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) § 13 odst. 3 a 4 bude od 1. července 2023 nově znít:

odst. 3) Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být
a) opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace,
b) opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

odst. 4) Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených podle § 13 odst. 3.

 

Poznámka: kurzíva je citace zákona, modrá kurzíva je změna citace zákona

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.