Odložené shromáždění delegátů

I letos se má shromáždění delegátů konat v pražském hotelu Pyramida.
I letos se má shromáždění delegátů konat v pražském hotelu Pyramida.

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a následně karanténu z důvodu koronavirové pandemie, bylo letošní Shromáždění delegátů ČKAIT odloženo. O odložení rozhodlo Představenstvo ČKAIT 16. března 2020.

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Komory. Delegátů je 200 a jsou voleni valnými hromadami oblastí. Počet delegátů z jednotlivých oblastí stanovilo představenstvo Komory poměrně podle počtu členů na konci roku 2019. Shromáždění musí být svoláno představenstvem nejméně jednou do roka, obvykle v prvním čtvrtletí roku po ukončení valných hromad oblastí. Úkoly shromáždění delegátů jsou zejména tyto:

  • jedenkrát za tři roky volí z řádných členů přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává, přičemž souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný;
  • schvaluje řády Komory, zejména profesní a etický, organizační, disciplinární a smírčí, volební a jednací;
  • schvaluje výši příspěvků členů Komory;
  • schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory;
  • projednává a schvaluje zprávy o činnosti představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu, autorizační rady a zprávu o hospodaření;
  • může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva;
  • schvaluje rozpočet;
  • usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování;
  • může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich pravomoci a odpovědnosti;
  • schvaluje standardy výkonů a dokumentace.

Prodloužení funkčního období členů orgánů ČKAIT

Představenstvo ČKAIT, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a odložení volebního shromáždění delegátů, požádalo zvolené delegáty o hlasování per rollam o návrhu: Funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky bránicí řádnému svolání usnášeníschopného shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány.

K 25. březnu 2020 (konec tříletého funkčního období) hlasovalo 179 delegátů z 200 a bez výjimky kladně.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.